Skip to content

Нелоялна конкуренция и защита от нея

За нелоялна конкуренция е признато всяко действие или поведение при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите в отношенията помежду им или в техните отношения с потребителите.

В Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/ са изброени редица случаи, които представляват нелоаялна конкуренцията. Така всяко действие, в нарушение на ЗЗК, може да бъде определено като нелоялна конкуренция. Трябва да се има предвид, че изброяването в закона не е изчерпателно, а примерно.

 

За нелоялна конкуренция, са приети следните действия или бездействия:

  • Увреждането на доброто име и на доверието към конкурентите. То може да бъде увредено и чрез представяне на факти в изопачен вид;
  • Приписването чрез реклама или по друг начин на несъществуващи качества на стоки или услуги при сравняване със стоките или услугите на конкурентите, както и приписването на несъществуващи недостатъци на стоките и услугите на конкурентите;
  • Премълчаването или прикриването на съществени недостатъци на на опасни свойства на предлаганите стоки или услуги;
  • Въвеждането в заблуждение на потреблителите относно съществени свойства или начини на използване на стоките;
  • Рекламата на стоки и услуги, които не са на разположение за задоволяване на потребителското търсене или са в недостатъчно количество
  • Заблуждаващите съобщения за цени за намаление на цени и за други търговски условия при предлагане на стоки и услуги;
  • Нелоялна конкуренция е и предлагането или рекламата на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат потребителите до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производството, източника и начина на придобиване или на използване, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата.
 

Често срещано явление е използването на име или отличителен знак, идентичен или близък до тези на друг търговец.

Законът третира това нарушение като нелоялна конкуренция, само когато не е получено разрешение за използването на търговската марка. Нелоялна конкуренция може да бъде насочена към непозволено привличане на клиенти. Целта е привличане на клиенти или нарушаване на вече сключени договори.

Използването на търговска тайна, в противоречие с добросъвестната търговска практика, съставлява нелоялна конкуренция. Търговската тайна, според българското законодателство, съставлява: „факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки„. Не се изисква да е настъпило увреждане, а само опасност на стопанските интересни, за да приемем че е налице нелоялна конкуренция.

В случай, че станете жертва или попаднете на нелоялна конкуренция, може да се обърнете към адвокат, който да защити интересите Ви пред Комисия за защита на конкуренцията.

Производството се образува с писмена молба, от заинтересовано лице. А в определени случаи, Комисията може да се самосезира и да образува производство. След събиране на доказателства и провеждане на заседание, Комисията постановява решение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС).

Настоящата статия не претендира за пълнота и изчерпателност. Екипът на Legal Frame е на Вашите, a при наличие на въпроси може да се свържете с нас.
Call Now ButtonОбади се