Skip to content
лошо изпълнение

Последици от лошо изпълнение на поръчка

Всеки длъжник трябва да изпълни задълженията си точно. Ако изпълнението не съответства на дължимото, то тогава считаме че то е лошо изпълнено. Това е и една от формите на виновното неизпълнение.

Когато говорим за лошо изпълнение на поръчка, първото което изниква в съзнанието ни е продавач, който е продал вещ с недостатъци. Следователно тези недостатъци съществено намаляват нейната цена или годност за употреба. В този случай казваме, че продавачът не е престирал точно в качествено отношение, не е изпълнил съобразно дължимото. Изпълнил е задължението си лошо.

Според Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, изпълнителят е длъжен да извърши поръчката точно, съгласно договора. И ако я извърши по друг начин, той или не е изпълнил задължението си или го е изпълнил „неточно“. Кое изпълнение страните ще считат за точно или не, страните могат да определят съгласно договор. Така всяко отклонение от него се счита за лошо изпълнение. Законодателят е отделил повече внимание на същия въпрос в особената си част от ЗЗД. Например в договора за продажба и договора за изработка.

Така според него, продавачът е изпълнил лошо, ако е продал вещ с недостатъци, които съществено намаляват цената й или я правят негодна за изпълнение на договорното й предназначение. Лошото изпълнение на поръчката е свързанo и с качеството на продукцията. Ако тя е качествена, лошо изпълнение е изключено. Следователно – добре организираното и качествено производство е необходимо, за да се избегне риск от лошо изпълнение. А то ще се организира, като се въведат в него стандарти, т.е. когато се установят качествени показателни на стоките във всички важни отрасли и се забрани производство на нестандартни артикули под страх на наказателна отговорност.

Следва да отбележим, обаче, че престирането на нестандартна (негодна) стока не е лошо изпълнение. При негодна стока ние сме изправени пред цялостно неизплънение. За лошо изпълнение говорим, само когато отклонението от страндартното качество е такова, че не прави стоката негодна (за бракуване), а дефекна или когато съществено намалява нейната цена или нейната годност за обикновеното или предвиденото в договора употребление.

Ако дължимият резултат е все пак осъществен, макар и със съществени отклонения и недостатъци, т.е. когато изпълнението е приело формата на лошо изпълнение, кредиторът може да:

А) Иска да бъде изпълнено добре:

  • Т.е. длъжникът да отстрани дефекта без заплащане, в подходящ срок, определен от кредитора;
  • Може да иска замяна вещ без недостатъци;
  • Иск за обезщетение /възстановяване на средства/ + неустойка.

Б) Да отстрани дефекта сам, но за сметка на длъжника.

В) Приеме лошото изпълнение с отбив от цената и да претендира евентуалните си вреди на общо основание.

NB: Ако стоката не може да бъде заменена с нова /качествена/ или това е вече безполезно, налице е пълно неосъществяване и пълна неосъществимост на дължимия резултат. Налице е не лошо изпълнение, а пълно неизпълнение. Затова длъжникът отговаря в пълен размер за заплатената стока, както и за вреди породени от неточно изпълнение в качествено отношение.

Настоящата статия не претендира за пълнота и изчерпателност. Екипът на правна кантора Legal Frame е на Ваше разположение, a при наличие на въпроси може да се свържете с адвокат.

Попитайте ни

Call Now ButtonОбади се