Skip to content

Разваляне на договор сключен при измама, заплаха или крайна нужда

Основанията за унищожаемост на сделките са формирани конкретно от законодателя. Те са уредени в Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/. В хипотезите на чл. 27-33 ЗЗД попадат и случаите на договор сключен при измама, заплаха или крайна нужда. За разваляне на договор, сключен в някоя от изброените хипотези, е необходимо да са налице предпоставки за това. В долните редове ще се опитаме да разгледаме някои от основните моменти, свързани с развалянето на такъв тип сделки.

1. Измама

Основната причина за сключване на договор в тази хипотеза, са неверните представи, които са формирани в една от страните по него. За да може такъв тип сделка, да бъде унищожена, е необходимо тя да отговаря на някое от следните изисквания:

  • Да е налице умишлено заблуждение от другата страна. Такъв тип заблуда се осъществява, чрез внушаване на неверни представи за сделката, скриване на факти или поддържане на неверни представи в другата страна;
  • Лицето, сключило сделката да е доведено умишлено от насрещната страна в състояние да не може да ръководи действията си, чрез употреба на алкохол, упойващи вещества, хипноза и пр.;
  • Измама има и когато трето за сделката лице е въвело в заблуда страна по договора.

За да се преценят измамливите действия на участник в договор, сделката се преценява с помощта на субективен критерий чрез извършване на съдебни експертизи. Там се вземат предвид личните качества на измамения, последствията от сделката, както и други факти и обстоятелства, касаещи договора. Когато от действията са причинени вреди вреди, деянието осъществява състава на гражданския деликт.

NB: Измама е налице, само ако заблудата е изиграла решаваща роля за сключване на сделката. 

2. Заплаха

Тук важният момент е психическата принуда, която бива осъществявана от едно лице върху друго. За разлика от физическото насилие, тук заплахата е психическа и причинява страх в една от страните. И тук, както при измамата, страховите представи могат да бъдат предизвикани от трето лице.

Всеки човек е различен, затова и критерият за причиняване на страх у някого се преценява съобразно конкретния казус. В един евентуален съдебен спор, следва да бъдат преценявани интелект на човек, волята му и дали действията на другата страна са могли да го уплашат до такава степен, за да вземе решение за сключване на сделка. Съществено е да се определи дали без поведението на заплашващия, би се стигнало да сключване на този договор.

Заплахата е виновно неправомерно поведение, което накърнява личните свободи и като такова то осъществява състава на деликт.

NB:  Заплаха не е налице, когато страхът е предизвикан от обсоятелства, които не са свързани с човешко поведение.

3. Крайна нужда и явно неизгодни условия

Разпоредбата на закона установява две изисквания, които следва да бъдат изпълнени, за да може договор сключен при крайна нужда, да бъде унищожен.

  • Първото изискване е единия от участниците в сделката да се е намирал в състояние на липса на материални средства. Това означава лицето да не може да задоволи основните си потребности, да не може да издържа семейството си, да не може да поеме лечение /на себе си или близък/, дори и да не може да си набави алкохол, наркотици или други пристрастяващи препарати.
  • Второто изискване е сделката да е сключена при явно неизгодни условия за лицето, което се намира в крайна нужда. Т.е. следва разликата между стойността на полученото и стойността, която евентуално лицето би получило, да бъде значителна. Това се преценява при всеки конкретен случай.

Важно е да знаете, че договорът няма да бъде унищожен, ако бъде отстранено ощетяването. Тук отново е необходимо да се прецени дали лицето, което е сключило сделката при крайна нужда, в нормални обстоятелства (при достатъчно средства), би сключило отново тази сделка.

NB:  Не може да се унищожава поради крайна нужда и явно неизгодни условия търговска сделка, сключена между търговци.

4. Давност

За да развалянето на договор по съдебен ред, следва да предявите иск в 3 годишен срок в случаите на измама и заплаха. При договор сключен при крайна нужда и явно неизгодни условия, давността е 1 година. Давностните срокове започват да текат от деня, в който измамата е открита или заплахата е престанала, а в хипотезата на крайна нужда от деня на сключване на договора. Ако тези срокове са изтекли и срещу Вас бъде заведено дело за изпълнение на договор, сключен в някоя от хипотезите, имате право да откажете изпълнението му.

След като съда признае договора за унищожаем, всяка от страните трябва да възстанови полученото.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се