разваляне на договор

Разваляне на договор сключен при измама, заплаха или крайна нужда

 

Основанията за унищожаемост на сделките са формирани конкретно от законодателя. Те са уредени в Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/. В хипотезите на чл. 27-33 ЗЗД попадат и случаите на договор сключен при измама, заплаха или крайна нужда. За разваляне на договор, сключен в някоя от изброените хипотези, е необходимо да са налице предпоставки за това. В долните редове ще се опитаме да разгледаме някои от основните моменти, свързани с развалянето на такъв тип сделки.

1. Измама

Основната причина за сключване на договор в тази хипотеза, са неверните представи, които са формирани в една от страните по него. За да може такъв тип сделка, да бъде унищожена, е необходимо тя да отговаря на някое от следните изисквания:

  • Да е налице умишлено заблуждение от другата страна. Такъв тип заблуда се осъществява, чрез внушаване на неверни представи за сделката, скриване на факти или поддържане на неверни представи в другата страна;
  • Лицето, сключило сделката да е доведено умишлено от насрещната страна в състояние да не може да ръководи действията си, чрез употреба на алкохол, упойващи вещества, хипноза и пр.;
  • Измама има и когато трето за сделката лице е въвело в заблуда страна по договора.

За да се преценят измамливите действия на участник в договор, сделката се преценява с помощта на субективен критерий чрез извършване на съдебни експертизи. Там се вземат предвид личните качества на измамения, последствията от сделката, както и други факти и обстоятелства, касаещи договора. Когато от действията са причинени вреди вреди, деянието осъществява състава на гражданския деликт.

NB: Измама е налице, само ако заблудата е изиграла решаваща роля за сключване на сделката. 

2. Заплаха

Тук важният момент е психическата принуда, която бива осъществявана от едно лице върху друго. За разлика от физическото насилие, тук заплахата е психическа и причинява страх в една от страните. И тук, както при измамата, страховите представи могат да бъдат предизвикани от трето лице.

Всеки човек е различен, затова и критерият за причиняване на страх у някого се преценява съобразно конкретния казус. В един евентуален съдебен спор, следва да бъдат преценявани интелект на човек, волята му и дали действията на другата страна са могли да го уплашат до такава степен, за да вземе решение за сключване на сделка. Съществено е да се определи дали без поведението на заплашващия, би се стигнало да сключване на този договор.

Заплахата е виновно неправомерно поведение, което накърнява личните свободи и като такова то осъществява състава на деликт.

NB:  Заплаха не е налице, когато страхът е предизвикан от обсоятелства, които не са свързани с човешко поведение.

3. Крайна нужда и явно неизгодни условия

Разпоредбата на закона установява две изисквания, които следва да бъдат изпълнени, за да може договор сключен при крайна нужда, да бъде унищожен.

  • Първото изискване е единия от участниците в сделката да се е намирал в състояние на липса на материални средства. Това означава лицето да не може да задоволи основните си потребности, да не може да издържа семейството си, да не може да поеме лечение /на себе си или близък/, дори и да не може да си набави алкохол, наркотици или други пристрастяващи препарати.
  • Второто изискване е сделката да е сключена при явно неизгодни условия за лицето, което се намира в крайна нужда. Т.е. следва разликата между стойността на полученото и стойността, която евентуално лицето би получило, да бъде значителна. Това се преценява при всеки конкретен случай.

Важно е да знаете, че договорът няма да бъде унищожен, ако бъде отстранено ощетяването. Тук отново е необходимо да се прецени дали лицето, което е сключило сделката при крайна нужда, в нормални обстоятелства (при достатъчно средства), би сключило отново тази сделка.

NB:  Не може да се унищожава поради крайна нужда и явно неизгодни условия търговска сделка, сключена между търговци.

4. Давност

За да развалянето на договор по съдебен ред, следва да предявите иск в 3 годишен срок в случаите на измама и заплаха. При договор сключен при крайна нужда и явно неизгодни условия, давността е 1 година. Давностните срокове започват да текат от деня, в който измамата е открита или заплахата е престанала, а в хипотезата на крайна нужда от деня на сключване на договора. Ако тези срокове са изтекли и срещу Вас бъде заведено дело за изпълнение на договор, сключен в някоя от хипотезите, имате право да откажете изпълнението му.

След като съда признае договора за унищожаем, всяка от страните трябва да възстанови полученото.

Вижте още