Skip to content

10 годишна давност за задължения на физически лица

Дълги години в пространството съществуваше фигурата на “вечния длъжник”. През 2020 г. това се промени с въвеждане на изменение в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Целта на законодателя беше ясна: с изтичане на 10 годишната давност да се погасят всички вземания срещу физически лица, стига те да не са отсрочени и разсрочени. 

 

Пълният текст на разпоредбата гласи:

 

Чл. 112. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 1977 г., отм. – бр. 12 от 1993 г., нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 02.06.2021 г.) С изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.

 

Кои задължения се погасяват с изтичане на 10 годишната давност

По правило десетгодишната давност е въведена за задължения на физически лица (ФЛ). На практика тази възможност се прилага за дългове по кредити от финансови институции, сметки за парно, вода, ток, друг вид комунални и периодични плащания като наем, телевизия, сметки за телефон, договор за покупко-продажба и др. 

 

 

Имате нужда от консултация?

 

Изключения от предвидената абсолютна давност

Внимателният прочит на разпоредбата показва, че абсолютната давност не се прилага във всеки случай на задължение. Законодателят е предвидил  хипотези – 8 вида вземания, за които абсолютната давност не се прилага . В този случай, законът е защитил интереса на кредитора, презумирайки че именно кредиторът е по-застрашената страна в правоотношението. Това на практика означава, че дори и да са изтекли предвиденият в чл. 112 ЗЗД 10 годишен период, дългът продължава да съществува. 

Давността по чл. 112 ал. 1 от ЗЗД не се прилага за вземания:

 1. от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество по чл. 357;
 2. за непозволено увреждане;
 3. за неоснователно обогатяване;
 4. за издръжка;
 5. за трудово възнаграждение;
 6. за обезщетения по Кодекса на труда;
 7. по повод приватизационна сделка;
 8. по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

Абсолютната давност не се прилага при отсрочени и разсрочени вземания. Т.е. ако през 10 годишния период, длъжникът – физическо лице сключи споразумение или анексира задължението си с цел разсрочване/отсрочване на същото, давностният срок се прекъсва и от момента на подписване на документа за разсрочване/отсрочване започва да тече нов давностен период.

 

За давността по ал. 1 се прилагат чл. 115 и 118.

 

В чл. 115 от ЗЗД са предвидени и 7 случая, в които 10 годишната абсолютна давност (подобно на общата давност) не тече:

 

 • а) между деца и родители, докато последните упражняват родителски права;

 • б) между намиращи се под настойничество или попечителство и техните настойници или попечители, докато трае настойничеството или попечителството;

 • в) между съпрузи;

 • г) за вземанията на лица, чието имущество по закон или по разпореждане на съда е под управление, срещу управителя, докато трае управлението;

 • д) за вземанията за обезщетение на юридически лица срещу техните управители, докато последните са на служба;

 • е) за вземанията на ненавършили пълнолетие и на поставени под запрещение лица за времето, през което нямат назначен законен представител или попечител, и 6 месеца след назначаването на такъв или след прекратяването на недееспособността;

 • ж) докато трае съдебният процес относно вземането.

Ако давностният срок изтича по време, когато кредиторът или длъжникът са военно мобилизирани, искът може да бъде предявен до изтичане на 6 месеца от демобилизирането им. 

 

Кога започва да тече предвидената абсолютна давност

Общите правила за давността се прилагат и при позоваване на 10 годишната давност. Тя започва да тече от момента, в който дългът  е станал изискуем. При вземания, които са изискуеми след покана, давността тече от деня на възникване на задължението. При изпълнителни дела давността тече от момента на извършване на първото изпълнително действие, а ако изпълнително дело все още не е образувано, то давността тече от влизане в сила на съдебния акт.

 

С изтичане на предвидения давностен срок, дължимата сума не може да бъде събрана принудително чрез частен съдебен изпълнител, а в случай че има образувано изпълнително дело, длъжникът може да иска от съда задължението да бъде обявено за погасено по давност, съответно принудителното изпълнение да бъде прекратено.

 

Как да се позова на 10 годишна давност

 

Съгласно чл. 120 от ЗЗД: Давността не се прилага служебно. Длъжникът трябва да извърши действия, сам да потърси правата си за позоваване на изтекла давност. В хипотезата на вече висящо дело, може да направите възражение за изтекла давност и заявление за отписване на задължения по давност

Ако за задължението е образувано изпълнително дело пред ЧСИ или ДСИ, то може да направите възражение за погасяване и отписване на задължения по давност пред съдебния изпълнител. В случай, че срещу вас все още не е образувано дело, може да заведете иск срещу кредитора ви, с който да бъде установено че давностния период за вземането е изтекъл.

Важно е да отбележим и че първоначалният вариант на разпоредбата предвиждаше възможност за ретроактивност на первидената давност, но в последствие Конституционният съд отмени ретроактивността. Така най-ранната дата, на която можем да се позовем за изтичане на 10 години давност е 03.06.2031 г.

Често длъжниците са убеждавани от колекторски фирми да платят старото си задължението или да сключат споразумение за отсрочване или разсрочване. 

 

NB: Всички доброволни плащания, след дата на изтичане на давността, се считат за редовни и не подлежат на връщане.

В случай, че имате задължение, за изплащането на което е минал значителен период от време, трябва да знаете, че може да бъдете консултирани и защитени от добър адвокат в областта на вземанията и изпълнителния процес и трябва задължително да потърсите професионален съвет и компетентна правна консултация.

 

 

Имате нужда от консултация?

 

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се