Skip to content

Административно право и обжалване на административни актове

Най-общо казано административното право и процес обхваща отношенията между гражданите и юридическите лица и държавата. В изпълнение на своите правомощия, държавата в лицето на изпълнителните органи, издава административни актвое, във връзка с изпълнение на своите функции. Те биват индивидуални и общи административни актове.

Административните актове могат да бъдат, както в полза, така и във вреда на заинтересованото лице. Така например, за снабдяване със всеки вид лицензи или разрешителни, юридическите или физическите лица следва да се обърнат към съответния административен орган. В този случай, може да потърсите адвокатска помощ за съдействие при издаване на лиценз или разрешително.

От друга страна, съществуват и актове, които биват издавани във вреда на юридически или физически лица. Актовете, издадени от администрацията, могат да бъдат обжалвани пред горестоящ орган или пред съответния съд. Самият процес се състои в няколко фази, като за максимална защита на правата Ви, може да се обърнете към адвокат по административно право.

Административно право – какво трябва да знаете?

Административното право дава възможност да бъдат претендирани вреди, причинени от незаконосъобразни действия или бездействия на държавната администрация или длъжностните лица към нея. Така може да бъдете обезщетени за претърпени вреди, след като актът бъде отменен или обявен за нищожен.

Кога мога да обжалвам административен акт?

Може да обжалвате административен акт във всеки един момент, когато смятате че същият е незаконосъобразен или нецелесъобразен. Може да обжалвате както индивидуален, така и общ административен акт. Отказ да бъде издаден административен акт, също подлежи на обжалване.

Важно е да съобразите сроковете за подаване на жалба срещу административен акт. Пропускането им води до погасяване на правото за подаване на жалба. Административните актове се оспорват в 14-дневен срок от съобщаването им на съответната страна.

Когато обжалвате мълчалив отказ, срокът е 1 /един/ месец от изтичане на срока, в който административният орган е трябвало да се произнесе. В случай, че административният акт е нищожен, може да оспорите същия без ограничение във времето.

Важно е да знаете, че всички вреди, причинени от административния акт, могат да бъдат обезщетени.

Трябва ли ми адвокат за обжалване на административен акт или наказателно постановление?

Процедурата по обжалване на административен акт или наказателно постановление, може да бъде извършена от лицето, което има интерес от обжалването. Въпреки това, съветваме клиентите ни да се обърнат към адвокат по административно право, тъй като често актовете крият пороци, които остават незабелязани.

В случай, че Ви е издаден неправомерен административен акт или наказателно постановление, може да се обърнете към нас при:

● нужда от консултация за обжалване на административен акт;
● обжалване на административен акт;
● обжалване на наказателно постановление;
● обжалване на принудителна административна мярка;
● обжалване на електронен фиш;
● обжалване на акт за превишена скорост;
● процесуално представителство по дела;
● защита срещу принудително изпълнение;
● съдействие при изготвяне на документи за снабдяване с разрешителни, лицензи и други.

При необходимост, може да се обърнете към адвокат по административно право. Кантора Legal Frame разполага с опитни адвокати, които ще обсъдят вашите нужди, съобразно всеки отделен казус.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се