Skip to content

Обжалване на административни актове

Административните органи разполагат с правомощия да издават административен акт, който да налага определена санкция на дадено лице. В практика, често се случва административните актове да бъдат издадено незаконосъобразно, което до тяхното оспорване.

В случай на връчен административен акт, може да се обърнете към добър адвокат за обжалване, който да Ви помогне с изготвяне на жалбата и да Ви защити пред съдебно производство.

Как се оспорва административен акт?

Общественият сектор в България издава различни административни актове, които имат действие върху правата и задълженията на гражданите и юридическите лица. Административен акт може да бъде издаван в различни области – от данъчното право, през трудовото право и т.н. Когато е налице засягане на права на лице, той може да го оспори по съответния ред.

Оспорването може да се случи от два вида лица – засегнатите от акта или прокурор. Административният акт може да се оспори както за законосъобразност, така и за целесъобразност. Решението на всеки административен орган, издал акта, подлежи на съдебен контрол. На обжалване подлежат само индивидуалните и общите административни актове. Основен принцип при обжалване на административен акт, е правото на защита.

Самото обжалване става пред органа издал акта или впоследствие пред съответния административен съд, ако решението на административния орган не е удовлетворително.

Процедурата включва изготвяне и подаване на жалба, както и предоставяне на необходимите документи и доказателства, свързани с делото.

Всяка жалба е обвързана с определени срокове, с изтичането на които страната губи право да подаде жалба.

Процедурата по обжалване дава възможност за преразглеждане и корекция на неправомерно взети решения на административните органи. Гарантирането на правата на страните, равнопоставеността и законосъобразността, са от съществено значение за осигуряване на защита на засегнатите лица.

Ако Ви е издаден и връчен административен акт, може да се обърнете към адвокатска кантора Legal Frame. Нашите адвокати ще Ви съдействат за обжалване и успешно приключване на съдебното дело.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се