Skip to content

Обжалване на наказателно постановление

Процедурата по обжалване на наказателно постановление е регламентирана от ЗАНН, а за неуредените там въпроси, се прилагат разпоредбите на НПК. В случай, че Ви бъде връчено наказателно постановление, може да се обърнете към адвокат по административно право, който да Ви съветва и помогне при обжалването.
Как да обжалвам наказателно постановление?
Наказателно постановление може да бъде обжалвано по съдебен ред от лицето, което е пострадало от административното нарушение. С жалбата се образува дело, в което се упражнява съдебен контрол.
За да бъде подадена жалба, следва да бъдат налице пороци в наказателното постановление. Пороците могат да бъдат следните:
● незаконосъобразност на наказателно постановление – когато е нарушен материалния закон или са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон;
● несправедливост на наложеното наказание – когато наказанието е прекомерно и не съответства на деянието.
Така например, наказателно постановление може да бъде обжалвано, когато деянието не съставлява административно нарушение към момента на извършването му. Или издаденото наказателно постановление не съответства на състава на правната норма, на която е издадено. Съществуват случаи, когато е нарушено правото на защита, което води до порочност на наказателното постановление. Напр.: нарушителят не е получил екземпляр от АУАН или не му е предоставена възможност да даде обяснения или възражения.
В тридневен срок от връчване на АУАН нарушителят има право на писмени възражения, ако не е направил това при съставяне на акта. В същия срок могат да бъдат представени и доказателства, изключващи вината.
Срокът за обжалване на наказателно постановление е 7 дневен и тече от връчване на акта. Решението на съответния съд по подадена жалба, може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от връчване на съобщението.
NB: обжалването на електронен фиш, трябва да бъде сторено в 14 дневен срок.
Страните в производството са жалбоподателя и органът, издал наказателно постановление. Страните могат да бъдат представлявани от адвокат.
В случай, че съдът уважи иска на жалбоподателя, то сторените от него разноски се възстановяват от административния орган.
Срок за установяване на нарушения
Производство не се образува, а вече образуваното се прекратява, ако АУАН и производството по административно наказване не се осъществи до 3 месеца от откриване на нарушителя, но не по-късно от 1 година от извършване на нарушението. Ако в 6 месечен срок от издаване на АУАН не бъде издадено наказателно постановление, то производството следва да бъде прекратено.
Ако Ви е връчено наказателно постановление, което искате да обжалвате, може да се обърнете към добър адвокат. Нашите юристи притежават солидна практика в обжалване на наказателни постановление и ще Ви предоставят професионално отношение и своевременна защита.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се