Skip to content

Обжалване на общински актове и актове на ДНСК

В кръга на компетенциите на кметове е да издават индивидуални административни актове. Те засягат правата на гражданите и съответно подлежат на съдебен контрол. Най-често оспорваните административни актове на общините са тези, издадени по реда на Закон за устройство на територията (ЗУТ). Това е закона, регулиращ строежите и строителните обекти. Напр.: разрешение за строеж, удостоверение за груб строеж (акт 14), удостоверение за въвеждане в експлоатация (акт 16), удостоверение по чл. 181 и др.

Как да обжалвам акт на община?

Всички административни актове се обжалват по административен и съдебен ред. Следователно и актовете на общината могат да бъдат обжалвани. Адвокатска кантора Legal Frame има богат опит при обжалване на административни актове на общини. Нашите адвокати по административно право ще Ви помогнат да защитите правата си пред съответния съд.

Обжалването става с подаване на жалба до горестоящ административен орган. Т.е. ако оспорвате акт на кмет, той се обжалва пред областния управител. Жалбата се подава чрез кмета до областната оправа, като в нея се излагат всички факти и обстоятелства по нея.

След произнасяне на областната оправа, може да се пристъпи и към съдебно обжалване, ако решението не е удовлетворително. Важно е да знаете, че оспорването може да се предяви директно пред компетентния съд.

Компетентен съд е Административен съд в района по постоянния адрес или седалището на адресата по административен акт. Актовете се обжалват в 14 дневен срок, а самото производство е двуинстанционно – Административен съд и Върховен административен съд.

NB: На административно обжалване подлежи и мълчаливия отказ на общините. Т.е. когато администрацията не се е произнесла в законоустановения срок.

Как да обжалвам акт на ДНСК?

Административните актове издадени от ДНСК (дирекция национален строителен контрол) и нейните подразделения, подлежат на административен контрол. Обект на тези актове е строителството – незаконни строежи и строежи, изпълнени в отклонение на законовите норми.
Кога един строеж е незаконен?
Един строеж е незаконен, когато:
– е извършен в несъответствие с действащия ПУП (подробен устройствен план);
– е извършен без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж;
– при отклонения с одобрения инвестиционен проект;
– е извършен с материали, несъответстващи на изискванията към строежите;
– е извършен при наличие на влязъл в сила отказ за издаване на административен акт, който в зависимост от вида и големината на строежа е необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон;
– е извършен в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториално-устройствена защита или с режим на превантивна устройствена защита.
При констатиране на такъв строеж ДНСК издава заповед, която подлежи на обжалване. Подобна заповед може да бъде обжалвана по реда на АПК и ЗУТ, пред съответния административен съд. С решението си съдът може да отмени или да измени заповедта за незаконно строителство.
Важно е да знаете, че може да подадете сигнал до ДНСК, в случай че в имота Ви или в общите части на имот, е извършен незаконен строеж.
Ако получите заповед за събаряне на незаконен строеж или отказ за строително разрешение, може да се обърнете към добър адвокат, който да Ви съдейства за разрешаване на казуса.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се