Skip to content

Брачен договор – какво трябва да знаем?

Брачен договор – какво трябва да знаем?

В българското законодателство и по-точно в Семейния кодекс, са уредени три режима на имуществени отношения между съпрузите след сключване на брака:

  • Законов режим на общност – имуществото, придобито по време на брака в резултат на съвместен принос, става обща собственост;
  • Законов режим на разделност – всеки съпруг придобива имуществото за себе си;
  • Договорен режим.

Днес ще спрем договорния режим или т.нар. брачен договор.

Какво представлява брачен договор и какво трябва да знаем за него?

В последните години все по-често двойките използват възможността да сключат брачен договор. С оглед динамиката на ежедневието и между хората, е напълно уместно двойките да сключат подобен тип съглашение, с което да уредят всички отношения помежду си.

Брачният договор може да бъде сключен от лица, които са дееспособни и не са поставени от запрещение. Малолетно лице не може да сключва такъв договор. Договорът се сключва лично от страните (подписването от пълномощник е недопустимо).

Съдържание на брачен договор.

Преди да подпишете брачен договор, трябва да вземете предвид, че това е сделка, която урежда само имуществените отношения между съпрузите. С брачен договор могат да се уреждат права върху недвижим имот (вкл. право на строеж), собственост върху автомобили и други движими вещи.

Личните отношения не могат да бъдат уредени с брачен договор.

С брачния договор може да се уреди издръжка на съпрузи при развод. Важно е да знаете, че предмет на договора може да бъдат и родителските права, режим на лични отношения между детето и другия родител, кой ще ползва семейно жилище и т.н.

NB: За всички неуредени с брачния договор имуществени отношения, се прилага законовия режим на общност.

Най-общо казано: всеки брачен договор трябва да съдържа уговорки как се разпределя имуществото при развод между съпрузите.

Кога мога да сключа брачен договор?

Брачен договор може да бъде подписан, както преди брак така и при вече сключен брак. В случай, че договорът бъде сключен преди брака, то брачният договор произвежда действие при сключване на брака. Ако брак не бъде сключен, то договорът не произвежда действие.

Когато брачният договор е подписан след сключване на брака, той поражда действие от дата на подписването му или от друга дата, определена в него.

Брачният договор е сделка и се сключва в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и подписите. Когато брачният договор съдържа клаузи за прехвърляне на собственост или учредяване на вещни права, брачният договор се вписва в имотния регистър.

Във всички случаи брачният договор се вписва централен електронен регистър към Агенция по вписванията. Ако договорът бъде подписан след брака, то промяната в избрания законов режим, се вписва в акта за сключване на граждански брак.

Как се прекратява брачен договор?

Брачният договор е вид договор и като такъв може да се прекрати по взаимно съгласие на страните. Ако бъде прекратен по взаимно съгласие, съпрузите трябва да изберат режим на съпружеска имуществена общност, режим на разделност или да сключат нов договор.

На второ място брачният договор може да бъде прекратен и по съдебен ред. При съществена промяна на обстоятелствата, при които договорът е сключен, когато договорките застрашават интересите на единия съпруг и/или на дете, другият съпруг може да заведе иск пред съответния съд. Единият съпруг може да заведе иск и при виновно неизпълнение на задълженията по договора. Развалянето в този случай, може да бъде частично и да има действие за вбъдеще.

Брачният договор се прекратява и при прекратяване на брака.

Какво е необходимо за сключване на брачен договор? Колко струва брачен договор?

Изготвянето на брачен договор е строго индивидуално. Всеки може да намери примерен брачен договор в интернет, но за защита на пълните права на всяка от страните, е добре да се обърнете към адвокат по семейно право. Той ще изследва имущественото Ви състояние, като следва да изиска и/или да му предоставите пълен набор от документи за имуществото си, което следва да бъде вписано в брачния договор. Стойността на брачен договор е в съобразена с наредба за адвокатските възнаграждения, като следва да предвидите и заплащането на съответните такси – за нотариус и вписване в съответния регистър.

Ако имате нужда от съдействие при изготвяне на брачен договор или консултация по вече действащ такъв, може да се обърнете към адвокатска кантора Legal Frame.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се