Възстановяване на запазена част от наследство

Законодателят у нас е предоставил възможността на всеки да се разпорежда с притежаваното от него имущество, както намери за добре. Тази възможност, не е безгранична, като за запазване на интересите на най-близките роднини, законът предвижда някои ограничения. Ако считате, че сте ощетени при разпределение на имуществото, може да се обърнете към адвокат, който да заведе дело за запазена част от наследство.

 

Какво представлява запазена част от наследство?

 

Наследодателят може да прави завещания или дарения свободно в рамките на разполагаемата част от имуществото. Това е масата от имуществото, която се получава след като се извади запазената част на наследниците. Запазената част от наследство не може да бъде накърнена с извършване на дарение, което е направено по отношение на лице, които не е наследник по закон или с дарение, което увеличава дял от наследството. 

Със запазена част от наследство разполагат – низходящите (деца, вкл. осиновени), съпруг/съпруга и родители. Тяхната запазена част е различна в зависимост от хипотезата, в която се намирате. Например: ако наследодателят не е оставил съпруг, а само низходящи, запазената им част е ½ при едно дете и ⅔ ако има повече деца. При съпруг и низходящи, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете, като при едно дете разполагаемата част е ⅓, при две деца – ¼, при повече деца ⅙ от наследството.

Запазената част за родители е ⅓, когато наследодателят не няма съпруг/съпруга. Ако освен родителите, наследодателят има съпруг/съпруга, запазената част на последния също е ⅓. При наследяване само от съпруг, запазената част е ½. 

NB: Горепосоченият дял касае цялото имущество на наследодателя, а не отделни имуществени права.

Как се определя запазена и разполагаема част от имущество?

Преди да се определи точния размер на запазена или разполагаема част от наследство, следва да бъде установена общата наследствена маса – т.е. цялото имущество, с което наследодателят е разполагал към момента на смъртта. Активите се оценяват по пазарна стойност, като от наследствената маса се изваждат задълженията на наследодателя и увеличението на наследството, за което са спомогнали наследниците. Към полученото се добавят завети и дарения. Ако наследодателят е завещал цялото си имущество или дробна част от него, то наследствена маса не се образува.

Дело за възстановяване на запазена част от наследство

След смъртта на наследодателя, наследниците, които имат право на запазена част, могат да предявят иск срещу надарения или ползващия се от завещанието. Съветваме Ви да се обърнете към адвокат, който да изготви нужните документи и да Ви съдейства с провеждане на съдебното дело. 

Правото на възстановяване на запазена част възниква единствено, когато е накърнена запазената част. Самото дарение или завещание е действително и следва да бъде намалено само с толкова, колкото е необходимо, за да се изпълни тази запазена част. За да упражните правото за възстановяване на запазена част от наследство срещу лице, което не е наследник по закон и не е призовано да наследява, следва първо наследството да се приеме по опис. 

Според тълкувателната практика на Върховния касационен съд: приемането на наследството по опис е предпоставка за предявяване на иска, само когато се намаляват дарения или частни завещателни разпореждания (завети), но не и когато става въпрос за универсални завещания (цялото имущество или дробна част от него). 

Първо по ред се намаляват завещанията, след което дарения. Важно е да знаете, че при имот, за който не може да определи реална част и да се възстанови запазена част, имотът остава в наследство, а заветникът или надареният имат право на парична компенсация.

NB: Правото на възстановяване на запазена част не се погасява със смъртта на наследника, който има право на запазена част. Наследниците му, могат да предявят иск пред съд или да встъпят в правата по вече заведено дело.

Дело за запазена част при покупко-продажба

В практиката, за да бъде избегнато отмяна на дарението, поради запазена част, наследодателите правят фиктивни продажби, с които да прикрият дарението. В този случай сделката е недействителна, а съдът ще я прогласи за нищожна. Тук в тежест на ищеца е да докаже прикритото дарение като може да използвате доказателства за начина на плащане, размера на платената сума, вида на плащане и прочие. Свидетелските показания също са важен фактор за доказване на симулативната продажба. Срокът за завеждане на иск за симулативна сделка е 5 години от откриване на наследството.

Каква е давността за завеждане на дело за възстановяване на запазена част от наследство?

Може да заведете дело за възстановяване на запазена част от наследство в 5 годишен срок от дата на смъртта на наследодателя. При завещания, срокът започва да тече от смъртта, ако има направено и прието завещание. Ако наследниците не са узнали за направено завещание, 5 годишният давностен срок започва да тече от момента на узнаване за завещанието или вписването му в Агенция по вписванията. Съдебният иск се завежда срещу лицето, което се е обогатило от завещателните разпореждания.

В случай, че запазената част от наследството Ви е накърнена и желаете да предприемат съдебни действия по възстановяване на полагащото се имущество, трябва да се консултирате с добър адвокат, специалист по недвижими имоти и наследствено право. Адвокатска кантора Legal Frame гр. София предлага защита и юридически услуги по дела за наследство, семейно право и недвижими имоти.

Делба на имот – процедура

ограничения и тежести върху имот

Делба на имот – процедура

В настоящата статия ще Ви разясним каква е процедурата за делба на имот, какви са сроковете и имам ли нужда от адвокат. Ако имате допълнителни въпроси, може да се обърнете към юристите от адвокатска кантора Legal Frame, които разполагат с дългогодишен опит и богата практика, свързана с дела за делба на имот.

Кога има съсобственост на имот?

Съсобственост на недвижим имот има, когато същият се притежава от две или повече лица. Съсобствеността може да възникне с покупко-продажба, чрез наследяване, дарение и други придобивни способи.

Когато е налице съсобственост, всеки един от собствениците може да използва имота заедно с останалите, а когато имотът се използва само от единия собственик, то другите имат право на обезщетение.

Освен с делба, съсобствеността може да бъде прекратена и по друг ред:

 1. Отказ от право. Съсобственикът може да се откаже от своето право, като следва да декларира това нотариално, а когато съсобствеността е възникнала чрез наследяване, това става чрез отказ от наследство. Самият отказ се вписва в Имотния регистър към Агенция по вписвания.
 2. Прехвърляне на притежавана идеална част. Прехвърлянето може да се направи в полза на другия или другите съсобственици. Ако вземете решение да продадете своята идеална част на трето лице (което не е съсобственик), трябва първо да предложите своите идеални части на другия или другите съсобственици. Предложението трябва да съдържа същите параметри, при които ще продадете идеалните си части на трето лице. Когато другите съсобственици се откажат с нарочна декларация, ще имате право да продадете имота си. Важно е да знаете, че това правило не се прилага, когато прехвърлите идеалните си части чрез дарение.

Какво представлява делба на имот?

Делбата е способ, чрез който се прекратява съсобствеността в недвижим имот, притежаван от няколко лица. Делбата е два вида – доброволна и съдебна. И в двата случая следва да изпълните набор от процедури и законови изисквания, поради което Ви съветваме да се обърнете към адвокат за делба. Най-често страните стигат до делба, поради влошаване на взаимоотношенията и невъзможност да се намери общо решение за съсобствен имот. По-бързият и по-евтин начин за решаване на спора е чрез доброволна делба.

При делбата, всеки един от съсобствениците получава част от общия имот. Има случаи, когато не може да се извърши делба. Например при съпрузи, които са избрали режим на имуществена общност. Т.е. до прекратяване на брака или до промяна на избрания от тях режим, те не могат да разделят недвижимите имоти. Делба е недопустима и при общи части на етажна собственост, както и имоти включени в гражданско дружество.

За да бъде делбата успешна, трябва всички съсобственици да са участвали в нея. Това крие множество рискове, особено при наследствените имоти, поради което съветваме да се обърнете към опитен адвокат. Всеки недвижим имот следва да бъде проучен внимателно, относно собствеността, начинът на възникване и кои са наследниците (когато имотът е наследен), тъй като ако не участват всички съсобственици – делбата е нищожна.

В случай, че пропуснете да включите в дело за делба недвижим имот, то не е пречка да извършите друга (втора) делба. Ако в делбата бъде включен имот, който не е собственост на участниците в производството, то делбата не поражда действие. При извършване на делбата, всеки съсобственик получава реален дял от съсобствеността.

Ако при съдебна делба не може да бъде получен реален дял, имотите се изнасят на публична продан, а съсобствениците разделят продажната цена. При доброволната делба, съсобственикът, който не получава дял, следва да получи уравнение в пари или други вещи. В противен случай, делбата се приема за недействителна и не поражда ефект.

Какви видове делба има?

Делбата може да бъде доброволна или съдебна. Във всички случаи доброволната делба е значително по-бърз способ за подялба на имуществото. Освен това изисква много по-малко средства и по-бързо постигане на целите на делбата.

 1. Доброволна делба. Доброволна делба е договор между съсобствениците. С него се постига съгласие за разпределението на имотите или уравняването с пари или други вещи. Договорът за доброволна делба се заверява нотариално и се вписва в Имотния регистър.
 2. Съдебна делба. Когато съгласие между съсобствениците е невъзможно, по инициатива на някой от съсобствениците може да бъде образувано дело за съдебна делба. Дело за съдебна делба протича в две фази:

А) Първата фаза съдът установява дали има съсобственост, кои са съсобствениците и какъв е размера на техните дялове. В първата фаза на съдебна делба се проверява и как е придобит имота, дали е наследствен, кой е наследодателя и други въпроси от значение за собствеността на недвижимия имот. Делото за делба започва по иск на заинтересована страна – съсобственик. Може да се обърнете към адвокат, който да изготви искова молба за започване дело за делба. В първата фаза на делба могат да бъдат предявени и допълнителни искове (напр. за намаляване на следствена маса).

Б) Втора фаза на съдебна делба. След изясняване на горните въпроси, съдът преминава към втора фаза, чиято основна цел е прекратяване на съсобствеността. Ако имотите, които се делят са толкова, че всеки съсобственик получава по един имот, съдът съставя разделителен протокол. В него се посочват дяловете, които съделителите получават. След това се тегли жребий, с който се определя кой съсобственик какъв кой имуществен дял получава. Когато жребият е несправедлив или удачен, съдът определя дяловете. На основание съдебното решение, съсобствениците стават изключителни собственици на имуществото.

Ако имотите не могат да бъдат разделени, така че всеки от съсобствениците да получи по един, съдът изкарва имотите на публична продан. Съделителите получават изпълнителен лист, с който образуват дело при съдебен изпълнител, който продава имота. Получената цена от продажбата се разпределя между съсобствениците, съгласно техните дялове.

Когато искате да поделите съсобствен недвижим имот, може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора Legal Frame. Нашите юристи ще Ви съдействат при изготвяне на необходимите документи, както за съдебна, така и за доброволна делба.

Каква е процедурата по обжалване на телк решение?

Обжалване на наказателно постановление

Каква е процедурата по обжалване на телк решение?

Адвокатска кантора Legal Frame в гр. София се занимава активно със съдействие, подготовка и изготвяне на документи за обжалване на решение на ТЕЛК /Териториални експертни лекарски комисии/ или на НЕЛК /Национална експертна лекарска комисия/.

Ако имате нужда от адвокат за обжалване на ТЕЛК, може да се обърнете към нас, а ние ще Ви насочим, помогнем и съдействаме в процедурата по обжалване на ТЕЛК решение.

Каква е процедурата по снабдяване с решение на ТЕЛК?

На първо място, трябва да посочим, че за да ползвате законовите си права на пенсия за инвалидност, както и редица други облекчения, следва да получите експертно решение от ТЕЛК.

В решението си комисията трябва да установи намалена работоспособност над 50%. Ако считате, че попадате в хипотезата на трайна неработоспособност, може да се обърнете към адвокат, който да Ви помогне в процедурата.

Преди да бъдете насочен към ТЕЛК, следва да се обърнете към личния лекар, който да назначи необходимите изследвания от специалист за установяване на трайна неработоспособност. Ако трайната неработоспособност не се предхожда от продължително боледуване, личният лекар ще Ви насочи към ТЕЛК, след като попълни необходимата за това документация.

Когато трайната неработоспособност е предхождана от временна неработоспособност, т.е. лекували сте се в продължителен период от време и сте използвал болничен, се налага да посетите лекарска консултативна комисия /ЛКК/.

ЛКК може да Ви насочи към ТЕЛК, когато в продължение на половин година сте неработоспособен и ползвате отпуск поради общо заболяване, професионална болест, трудова злополука или други предвидени в закона случаи. Насочването от ЛКК към ТЕЛК трябва да стане най-късно 7 дни преди изтичане на болничния, който е издаден от комисията.

Териториалните експертни лекарски комисии /ТЕЛК/ се състоят от лекари, които притежават не по малко от 5 години стаж и са създадени към общинските или държавните лечебни заведения.

Важно е да знаете, че прегледите и консултациите имат валидност 12 месеца!

 

Имате нужда от консултация?

 

След издаването на протокол от за ТЕЛК от ЛКК или с направление за ТЕЛК от личния лекар, трябва да посетите Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ), където следва да внесете издадените документи.

Когато се запознаят с медицинската документация, ТЕЛК ще Ви уведомят с писмо, в което:

 • указват дали е необходимо да се подложите на допълнителни изследвания или прегледи;
 • посочват ден и час за прегледа пред ТЕЛК за установяване на клиничен преглед.

След като извърши всички необходими медицински прегледи, председателят на комисията връчва срещу подпис експертно решение.

Могат ли да бъдат обжалвани решенията на ТЕЛК?

Решенията на ТЕЛК или НЕЛК могат да бъдат обжалвани. С жалбата пред съд се излагат и вашите мотиви за обжалване на ТЕЛК.

Тъй като решението на ТЕЛК е индивидуален административен акт, той може да бъде обжалван в 14-дневен срок от получаване. В случай на необходимост може да ползвате адвокат за обжалване на ТЕЛК решение. Самата жалба се подава чрез ТЕЛК до НЕЛК, но се подава в РКМЕ, където са подадени документите за освидетелстване.

НЕЛК следва да се произнесе по мотивите, посочени в жалбата и предвидени в Наредбата за медицинската експертиза. Важно е да знаете, че НЕЛК не може да се произнесе по заболявания, които са възникнали след решението на ТЕЛК. При разглеждане на жалбата срещу решението на ТЕЛК, НЕЛК преглежда цялата налична преписка, включително и медицинската документация.

NB: Обжалване на ТЕЛК решения не спира изпълнението им.

След като разгледа жалбата НЕЛК може да потвърди може:

 • да потвърди решението на ТЕЛК;
 • да го отмени изцяло и да издаде ново решение;
 • да го отмени отчасти и да го върне за ново освидетелстване с указание за отстраняване на допуснати грешки и пропуски в обжалваното решение на ТЕЛК.

Може ли да обжалвам решение на НЕЛК?

Решението на НЕЛК може да бъде обжалвано. Това става по реда на административнопроцесуалния кодекс (АПК). Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаването. Жалбата се подава чрез НЕЛК до административния съд, в чийто район се намира адреса на жалбоподателя. Жалбата може да бъде подадена и от адвокат за обжалване на НЕЛК решения. В жалбата трябва да бъдат изложени мотиви, както и да бъде поискана съдебно-медицинска експертиза, която да даде независима оценка, различна от тази на ТЕЛК и НЕЛК.

В кръга на своите правомощия, административният съд може да отмени обжалваното Решение и да върне преписката на НЕЛК за ново произнасяне. Важно е да не пропуснете сроковете за обжалване.

В случай на необходимост, може да се обърнете към адвокат за обжалване на решение на ТЕЛК или НЕЛК. Юристите от адвокатска кантора Legal Frame ще Ви окажат съдействие при изготвяне на жалбата, ще следят процесуалните срокове и ще Ви насочат към най-правилният и бърз начин за защита на правата Ви.

 

Имате нужда от консултация?

 

Дело за психически тормоз

психически тормоз

Дело за психически тормоз

Психическият тормоз е всяко нежелано поведение, което може да накърни достойнството Ви и да създаде чувство на унижение, обида, страх или друго неприятно психическо усещане. Подобен вид тормоз може да се случи вкъщи, на работа, на улица, от близки и познати или напълно непознати. Често жертвите на психически тормоз изпадат в депресивни състояния, стрес, напрежение и тъга. 

В случай, че сте жертва на психически тормоз, може да се обърнете към адвокат, който да защити правата Ви в съда или пред органите на прокуратурата. Адвокатска кантора Legal Frame гр. София разполага с богата практика и екип от юристи, които ще Ви съдействат в най-пълна степен.

Какво е психически тормоз?

Както обяснихме по-горе психическият тормоз се изразява в нежелано поведение, което накърнява достойнството на жертвата и създава в нея различни негативни емоции.

Психическият тормоз може да включва агресия – вербална, пренебрежение, изпращане на неприятни имейли или други действия, които да влияят на самочувствието и достойнството на жертвата. 

Основната цел на психическия тормоз е да повлияе на самооценката на жертвата, като това може да бъде причинено вербално, чрез жестове, поведение и прочие. Психическият тормоз може да се квалифицира и като домашно насилие, когато е в семейна среда. Т.е. да е извършено между лица, които са в родствена връзка.

Този вид тормоз може да бъде осъществен и в работна среда, както от работодателя, така и от колегите. Тук щетите са по-големи, с оглед икономическия фактор.

Защита срещу психически тормоз

При различните видове психически тормоз, може да се обърнете към различни институции. Съветваме Ви да потърсите услугите на адвокат, който да изготви необходимите документи за завеждане на дело или подаване на жалба в полицията. Ако сте решили да претендирате обезщетение – за претърпени загуби или за неимуществени вреди, може да подадете искова молба пред съд. 

Когато психическият тормоз е извършен под формата на домашно насилие, законът предвижда далеч по-сериозна защита. Тук следва да се обърнете към компетентния съд, като може да ползвате услугите на адвокат. Съдебният процес е бърз, а преди постановяване на решението, може да издаде заповед за незабавна защита.

Ако сте жертва на психически тормоз на работното място, може да преследвате правата си съгласно Закон за защита от дискриминацията. Тормозът на работно място представлява поведение, което се изразява най-често словесно. В случай, че има и физически тормоз, може да подадете жалба пред органите на реда. Тормоз на работно място може да бъде извършен и от колега, пряк ръководител или от клиент. Важно е да е извършен в рамките на работното място. 

За да се потърси, обаче, защита по реда на Закона за защита от дискриминация, необходимо е още той да е извършен в рамките на работното място, т.е. там където полагате труд. Психически тормоз на работно място е налице и когато някой от гореизброените Ви обижда за външен вид, облекло, образование, квалификация. Тормоз е налице и когато колега непрекъснато подава неверни сигнали за извършени от Вас нарушения. 

Стъпки за защита от психически тормоз на работно място.

 1. Следва да уведомите работодателя. Той извършва проверка и взима мерки за прекратяване на тормоза, вкл. и налагане на дисциплинарни наказания;
 2. В случай, че работодателят не вземе мерки, може да сигнализирате комисия за защита от Дискриминация. Тя може да наложи санкция на работодателя;
 3. Тъй като Комисия за защита от Дискриминация няма правомощия да налага санкция за неимуществени вреди, когато се докаже неправомерно деяние, може да се обърнете към съда за присъждане на обезщетение;
 4. Делото пред съда започва с подаване на искова молба – той може да наложи глоба на работодател, да присъди обезщетение дължимо от лицето, извършило тормоза.

NB: Важно е да знаете, че разпространението на интимни снимки, позорящи обстоятелства, споделена тайна, представляват психически тормоз.

Обезщетение за психически тормоз

Този, който е причинил психически тормоз, дължи обезщетение за всички претърпени вреди. В зависимост от продължителността и интензитета на вредите, обезщетението нараства. Ако подадете жалба в полицията, може да бъде образувано наказателно дело, което съставлява престъпление. В този случай, обезщетението може да се направи в съдебната фаза на наказателния процес чрез предявяване на граждански иск. В този случай, Ви съветваме да потърсите адвокат наказателно право, който да Ви съпътства през целия наказателен процес. 

Тъй като неимуществените вреди се изразяват в претърпени болки и страдания, те се определят от съда по справедливост. За да бъде максимално обективен, на съдията се предоставя максимален обем от информация, свидетелски показания и факти, необходими за изясняване на конкретния казус.

NB: На обезщетение подлежат всички вреди, причинени вследствие на претърпения психически тормоз.

Психическият тормоз е често срещано явление. За съжаление жертвите не са запознати с правата си или често искат да премълчат случилото се. Въпреки това, ако сте решили да защитите правата си и да прекратите незаконосъобразните действия на трети лица, може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора Legal Frame.

Съкращаване на щат. Дело за уволнение

Съкращаване на щат. Дело за уволнение

Съкращаване на щат е начин работодателят да намали разходите си и да оптимизира работния процес при намален обем от работа. При съкращаване на щат се прави промяна в състава на предприятието, при която служителите с по-висока квалификация  остават на работа.

В случай, че имате нужда от адвокат при прекратен трудов договор поради съкращаване на щат, може да се обърнете към юристите от адвокатска кантора Legal Frame гр. София. Ние разполагаме с богат опит в трудовото право и ще Ви съдействаме за разрешаване на казуса по най-бързия и сигурен начин.

За да бъде съкратен щата, съобразно законовите изисквания, работодателят трябва да извърши процедура, според изискванията на Кодекс на труда. В противен случай може да се стигне до отмяна на незаконното уволнение със завеждане на дело пред съд.

Какво представлява подбор при съкращаване на щат?

Според Кодекс на труда, ако за една и съща длъжност, съществуват две или повече бройки, работодателят е задължен да извърши подбор преди да съкрати щат. Това е най-често срещаната причина за отмяна на уволнение при съкращаване на щат. Ако считате, че сте съкратен неправомерно, може да се обърнете към адвокат и да потърсите правата си пред съда.

Пример: ако има пет бройки за длъжност “секретар” и работодателят реши иска да съкрати четири от тях, той трябва да проведе подбор между всички пет секретаря. Чрез подбора той преценява качествата и решава кой от служителите да остане.

Процедурата е задължителна и следва да се проведе по следния начин:

 • Решение за съкращаване на щат – извършва се от компетентния орган, съобразно дружествената уредба (управител, изпълнителен директор, общо събрание и др.);
 • Промяна на щатно разписание – показва реалното съкращаване на щата, което е задължително условие  за неговата законност, след което се утвърждава ново щатно разписание;
 • Назначаване на комисия за извършване на подбор – комисията се състои най-малко от двама души, които изготвят протокол за подбор, критериите въз основа на които се прави преценка кой работник да остане и кой да бъде съкратен, съгласно законодателството. Първият критерий е: кой от служителите има по-висока квалификация. Тук преценката се извършва след преглед на документи: образование на работниците, професионален опит и трудов стаж. Вторият критерий е кой от служителите работи по-добре. Тъй като много често работодателите не разполагат с годишно оценяване на работниците, критерият е силно субективен. При него се вземат предвид и преценката на прекия ръководител. В случай, че оспорвате освобождаване поради съкращение на щат, решаващият съд има правомощие да разгледа основателността на двата критерия.

Какви са задълженията на работодателя при съкращаване на щат?

След като извърши подбор, за да изпълни законовите изисквания, работодателят трябва да събере информация дали някой от работниците не попада под закрила на закона. Със специална закрила се ползват следните категории работници:

 1. работничка или служителка, която е майка на дете до 3 – годишна възраст;
 2. трудоустроен работник или служител;
 3. работник или служител, боледуващ от някоя от следните болести:
  – исхемична болест на сърцето;
  – активна форма на туберкулоза;
  – онкологично заболяване;
  – професионално заболяване;
  – психично заболяване;
  – захарна болест;
 4. работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск;
 5. работник или служител, който е избран за представител на общите интереси на работниците и служителите по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя или пред държавните органи.По същия начин със специална закрила се ползва и представителят на работниците и служителите, които да получава информация от работодателя при изменение на дейността, икономическото състояние и организацията на труда на предприятието.Специалната закрила по отношение на такъв работник действа за времето, в което той има качеството „представител“;
 6. работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците. Закрилата действа за времето, докато работникът има такова качество;
 7. работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество. Закрилата действа за времето, докато работникът има такова качество.

NB: Ако е налице някое от основанията по-горе, работодателят не може да извърши съкращение на щат без предварително разрешение на Инспекция по труда.

На следващо място: работодателят е длъжен да предостави на работника предизвестие за прекратяване на трудовия договор. В случай че не го направи или не спази срока на предизвестието, съкратеният работник има право на обезщетение в размер на месечното брутно трудово възнаграждение за броя месеци, за които предизвестието не е спазено. Така например при тримесечно предизвестие, работодателят дължи изплащането на три брутни заплати.

При извършен подбор, работодателят няма задължение да предостави документите на съкратения работник. Обстоятелствата около подбора се изясняват в дело за незаконно уволнение. Само когато се съкращава единствена щатна бройка – тогава за работодателя няма задължение за подбор – напр. единственият шофьор.

Самото решение на работодателя за съкращаване не подлежи на съдебен контрол, но на съдебен контрол подлежи уволнението извършено на това основание. Например, не е налице съкращаване на щата, когато съответната трудова функция не се съкращава. 

В случай, че работодателят не спазва предписанията на закона, работникът може да потърси правата си чрез завеждане на дело за уволнение. Той може да направи това в срок до два месеца от получаване на заповедта за прекратяване на трудово правоотношение. Ако считате, че сте уволнен незаконно, може да се обърнете към адвокат трудово право от кантора Legal Frame гр. София. Нашите адвокати ще Ви насочат как да заведете дело и ще Ви помогнат да защитите правата си по най-добрия начин.

Давност на трудова злополука – всичко, което трябва да знаете

Давност на трудова злополука – всичко, което трябва да знаете

Изискванията, за да бъде квалифицирано едно събитие като трудова злополука, заложени в закона са три – наличие на злополука, трудов характер на същата и настъпили вредни последници.

Събитие, представляващо злополука

 • Определено събитие, което се характеризира с наличие на инцидент, произшествие, което води до различна степен на увреждане на здравето. Увреждането на здравето най-често се предизвиква от външен фактор – счупване на крайник, транспортно произшествие, падане от височина, друг тип травматично увреждане и др. В резултат от увреждането се стига до временна неработоспособност и болничен лист поради трудова злополука.
 • Злополуката може да даде резултат и в увреждане с нетравматичен характер – определено вътрешно болестно въздействие. Когато се причини болест, следствие от дълготрайно излагане на вредни условия на труд, говорим за професионална болест, а когато определено увреждане, като например отравяне, инфаркт и др. се е случило по време на работа, то следва също да се квалифицира като трудова злополука.
 • За да бъде дадено нетравматично увреждане квалифицирано като трудова злополука, било внезапно или професионална болест, следва да се установи пряка причинна връзка между същата и фактори от работната среда – излагане на опасни условия, нездравословни условия на труд, прекомерен физически труд. В тези случаи следва да се осъществи изследване на причините и резултатите от медицински специалисти.

Трудова характеристика на злополуката

 • Трудова злополука е налична, когато се е случила по време на извършването на трудовата дейност – при непосредствено изпълнение на възложената работа.
 • Трудова злополука е налична и когато се е случила по време на изпълнение на конкретни действия, които са в пряка връзка с работата или се извършват по повод на тази работа.
 • Трудова злополука е налична и когато същата се е случила по време на пътуване по обичаения път до работно място или след напускане на работа, до мястото на което лицето обичайно се храни и до мястото за получаване на възнаграждение

Вредни последици

 • Вредни последици са настъпили увреждания в здравето на пострадалия, които са довели до: временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност, смърт.
 • Временна неработоспособност – невъзможност/ограничена възможност във времето пострадалия да полага труд. Необходим е болничен лист, издаден от лекар.
 • Трайна неработоспосбност – продължителна или окончателна невъзможност на пострадал да работи, установява се с решение на ТЕЛК или НЕЛК.

Необходимо ли е установяване на вина на работодателя?

Не е необходимо работодателят да е предизвикал със свои действия(в т.ч. неспазване на законоустановени норми, конкретни заповеди или физически действия) трудовата злополука. Щом работникът/служителят има трудово правоотношение, то работодателят отговаря за настъпване на трудова злополука. Работодателят не може да избегне по никакъв начин рисковете от трудова злополука, но може да сключи застрахователен договор – специална застраховка „Трудова злополука“. В някои случаи, най-често при рисковите професии, застраховането за вреди от трудова злополука е задължително.

Как се удостоверява трудова злополука

Всяка настъпила трудова злополука е увреждащо събитие, свързано с гарантирани права на пострадалия. Ето защо, за да се гарантират тези права законодателят е установил административно производство, попадащо в компетентността на НОИ, който е и органа издаващ крайния акт – разпореждане за приемане или такова за отказ.

За всяка настъпила трудова злополука следва незабавно да се уведоми ръководителя на предприятието, който от своя страна е длъжен в 3 работни дни да подаде декларация в НОИ за настъпила злополука.

След уведомяването на ръководителят на предприятието, същият е длъжен да организира разследване относно фактите и обстоятелствата на злополуката. Крайният акт с който приключва вътрешното разследване е Констативен протокол, в който се съдържат данни относно всички установени обстоятелства(място,време, пострадал, характеристика на работата, отклонения от нормативни разпоредби и др.)

С оглед горепосоченото териториалното поделение на НОИ издава разпореждане, с което приема или не приема злополуката за трудова. Разпореждането подлежи на обжалване пред ръководителя на териториалното поделение на НОИ, а в последствие и пред Административен съд и пред Върховния административен съд.

Предоставя ли разпореждането за приемане на трудова злополука право на обезщетение – Влязло в сила разпореждане, с което се признава трудовия характер на злополуката е условие, което следва да е налично, но не е достатъчно. След съответното разпореждане следва да се образува исково производство за обезщетение за претърпени вреди.

Право на обезщетение за всички видове вреди имат пострадалия или неговите наследици, ако е настъпила смърт на работник/служител, вслествие на причиненото увреждане.

Обезщетяват неимуществени и имуществени вреди. В имуществените се включват:

Претърпени загуби

Реално намаляване на имущественото състояние на увредения – пример: разходи за лечение по време на болничен поради трудова злополука, както и такива за прегледи, пътни разходи, помощни средства и др.

Пропуснати ползи

Имуществената вреда може да се изразява в това, че лицето, поради болничен, поради трудова злополука, пропуска да увеличи имуществото си. Възможно е и поради настъпила инвалидност да се причини имуществена вреда – лицето, съобразно решението на ТЕЛК не му се позволява да работи определен вид работа и в тази връзка се получава разлика между пенсионното възнаграждение и това, което би следвало да получи за обичайно престирания си труд.

Неимуществени вреди

Съгласно закона и съдебната практика обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Тук се прави преценка на голям брой обективни и субективни обстоятелства и с оглед същите се определя обезщетение. Нека посочим някои от тях:

 • Характер на увреждането, медицински интервенции, продължителност на лечението, подобряване/влошаване на здравето, предвидима прогресия на заболяването, причинени изменения в личността на пострадалия, икономическо и психологическо отражение на заболяването в сферата на лицето и неговите близки и др. Давността за предявяване на иск е три-годишна и започва да тече от датата на влизане в сила на Разпореждането, с което се признава злополуката като трудова.

Възможност за извънсъдебна спогодба

Обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди при желание на работодател и пострадал могат да бъдат предмет на извънсъдебна спогодба. Такава ще е налична когато чрез взаимни отстъпи се определи размерът на вредите. В резултат от същата отношенията между страните биха се уредили

Задължителна застраховка „Трудова злополука“

Работещите, които извършват работа, която е потенциално опасна за живота и здравето им се застраховат задължително за риска „Трудова злополука“ за сметка на работодателя. Условията и реда се определят от акт на Министерски съвет. Същото позволява на лицето да се обърне директно към застрахователя и в кратки срокове да получи обезщетение, с което да посрещне необходимите разходи и да компенсира възникналите вреди.

Как се проверява имот за тежести

проверка на имот за тежести

Как се проверява имот за тежести

 

Ще купувате недвижим имот? Изключително важно за успешна покупка е да направите проверка за тежести. Защо – Възможно е след сделката да се окаже, че за имота или част от имота има претенции от трети лица.

 

Какво представляват тежестите на имот

Когато извършвате сделка с недвижим имот, няма как да не се сблъскате с термина “тежести върху имот”. Тежестта на даден имот е съвкупност от вещни права, принадлежащи на трета страна, а не на собственика му.

При продажба на имота, не отпадат вещните права на трети страни върху него. Те продължават да съществуват и след прехвърляне на собствеността и/или продажба.

 

Тежестите върху имот могат да бъдат следните:

 • наложени ли са възбрани върху имота;
 • да са направени ипотеки към финансови институции;
 • трета страна да притежава право за преминаване;
 • трета страна да притежава право на ползване;
 • трета страна да притежава правото на строеж.

Твърде възможно е да се окаже, че към настоящия собственик на имота има заведени съдебни дела относно правото му собственост или се водят съдебни битки и съществуват съдебни претенции за право на строеж, на ползване и др.

Именно поради изброените по-горе утежнения е препоръчително осъществяване на имотна сделка да се обърнете към адвокат недвижими имоти, за да осъществи проверка дали имотът е обременен с вещни тежести. А един добър и уважаван адвокат задължително ще провери имат ли права трети лица върху имота, който искате да придобиете.

 

Как се прави справка за тежести на недвижим имот

Преди да сключите сделка за недвижим имот е задължително да направите проверка за тежести на имот/апартамент. За целта е необходимо да поискате издаване на Удостоверение за липса на тежести – издава се от Службата по вписвания към Агенцията по вписванията по местонахождение на имота или по – конкретно от Имотния регистър към Агенцията по вписвания.

В това Удостоверение са отразени всички вписвания, заличавания, отбелязвания на вещни тежести, права на трети лица и вписани съдебни претенции върху даден имот.

 

За издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ТЕЖЕСТИ са необходими следните действия:

 1. Заплаща се държавна такса за издаване на удостоверението към Агенцията по вписване;
 2. Попълвате данни в Заявлението за издаване на удостоверение:
  • лични данни на заявителя – имена,ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/БУЛСТАТ;
  • период на справката вещни права и др. тежести;
  • данни за обратен контакт със заявителя;
  • пълно описание на имота – точен адрес, описание и адрес на поне три от съседните имоти, описание на прилежащи сгради;
  • прилагат се документи, касаещи имота – нотариални актове, договори, предишни справки за собствеността на имота, актуална скица от Кадастъра, удостоверение за наследници.
 3. Документът за платената държавна такса и попълненото заявление се подават в Службата по вписвания/ Имотния регистър към Агенцията по вписвания;
 4. Срокът за получаване на удостоверението е от 3 до 7 работни дни;
 5. Цената за издаване на удостоверение за срок от 7 работни дни е 10 лв., бърза поръчка от 3 работни дни – 30 лв.
 6. Получаване на удостоверението – става лично или по указания в Заявлението начин /може и по електронната поща/.

Поради опасност от допускане на технически грешки при издаване, е важно да направите на място проверка за автентичност на удостоверение на тежести в Имотния регистър. Всяка една грешка го прави недостоверно и заблуждаващо.

Валидността на удостоверението за тежести, съгласно закона е до промяна на обстоятелствата по имота. 

 

Периодът, за който се изисква проверка за ограничения върху недвижимия имот трябва да е с по-голяма амплитуда. Обичайно е за 10 години, но опитните адвокати изискват удостоверение за липса на тежести с максимален срок на проверката.

 

Заличаване на тежести на имот. 

Някой от тежестите могат да се заличат, като ипотека или възбрана. Други тежести при прехвърляне на имот не могат да се премахнат, но ако новият собственик е съгласен с тях, не би трябвало да пречат на процеса по прехвърляне на имота.

 

Как се проверява дължи ли данъци към държавата и общината продавача на апартамента / имота

Дължимите данъци могат да се проверят в съответната служба „Местни данъци и такси” към съответната община по местонахождение на имота, като се изиска Удостоверение за липса на общински задължения.

За наличие на държавни задължения на продавача на имота може да се провери в съответното териториално подразделение на НАП, като се изиска Удостоверение за липса на данъчни задължения.

Имоти, които са собственост на търговски дружества може да се проверят за особени залози, които се вписват в Централния регистър за особени залози.

 

Как се проверява законността на нотариалния акт на продавача

Освен проверката за тежести, преди покупката на недвижим имот, проверката на собствеността е еднаква по важност.

За проверка относно собствеността на имота е необходимо да поискате:

 • проверка за законността на нотариалния акт на имот – може да се провери при нотариуса, издал нотариалния акт или в Агенцията по вписвания;
 • справка за собственика на имота, като най-сигурната проверка е в Служба по вписвания или в Имотен Регистър при Агенция по вписванията на място или през Интернет порталите.

При сделка с недвижим имот, всеки купувач търси сигурност в сделката. Практиката многократно е доказала, че той винаги е най – ощетената страна. За да защитите права си като купувач, преди да подпишете договора за покупка, консултирайте се с адвокат по имотно право.

Промяна на име на фирма /дружество/

Промяна на име на дружество /фирма/.

 

Името на дружество е един от индивидуализиращите белези на търговеца. То е задължителен реквизит при регистрация на дружество. Всъщност, в правната терминология под термина „фирма“ се разбира името на търговското дружество. Т.е. промяната на фирма е промяна в наименованието на търговско дружество. До промяната може да се стигне поради различни причини – от смяна на дейността на дружество, промяна в собствеността на дружество и други.

 

Процедура по смяна на име на фирма

 Промяна на името на дружество, може да стане с решение на Общото събрание на дружеството (при ООД) или Едноличния собственик на капитала (при ЕООД). Когато съдружниците са няколко, е необходимо свикване на общо събрание, което да вземе решение за смяна на фирма. Решението се взима с обикновено мнозинство, ако не е предвидено друго в дружествения договор.

В решението се овластява и управителя за извършване на промените по дружеството. Той може да упълномощи адвокат, който да извърши процедура по смяна на фирма. Адвокат може да Ви съдейства и при изготвяне на документите, както и при заявяването им в Търговския регистър.

В решението трябва да гласувате и промяна в учредителния акт (при ЕООД) или дружествения договор (при ООД). В тази връзка, следва да изготвите нов учредителен акт или дружествен договор, който да бъде вписан заедно с решението в Търговския регистър. Новият дружествен договор или учредителен акт ще бъде с новото име на фирмата и ще отразява новите промени.

Имам ли нужда от адвокат при смяна на име на фирма?

Процедурата по смяна на име на фирма е относително лесна. Въпреки това, Ви съветваме да ползвате услугите на опитен адвокат, който да изготви новите дружествени документи (учредителен акт или дружествен договор) и да ги протоколира по законоустановения начин.

Освен това, адвокатът ще Ви насочи и ще провери дали избраното от Вас име за фирма е свободно. Ако е налице друго дружество със сходно име, то длъжностните лица по регистрация ще откажат да впишат промените по дружеството Ви. Името на дружеството може да съдържа цифри, букви от българската азбука и позволени знаци като тире и точка. В учредителния акт може да изберете и как да се изписва на латинската азбука.

Ако ползвате услугите на адвокат, ще може да подадете документите онлайн, което ще спести от държавната такса.

NB: Важно е да знаете, че в решението за промяна на име на фирма, може да вземете и решение за промяна на адрес на дружество, смяна на управител и други текущи решения на търговеца.

В случай, че имате нужда от допълнителна консултация за вписване на промени на дружество, може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора Legal Frame, който да Ви напътства и да изготви необходимите документи за това.

Имуществени вреди от неизпълнение на договор за строителство

съсобственост

Имуществени вреди от неизпълнение на договор за строителство

Какво представлява договор за строителство и кои са страните по него?

Договорът за строителство е вид сделка, чийто предмет е изграждането на самостоятелен обект (един или повече), ремонт на самостоятелен обект, подобрение или преустройство. Страните по този договор са възложител и изпълнител, като в зависимост от вида на извършваните дейности, следва да се договори срок за изпълнение, цена за изпълнение и разбира се – неустойка за неизпълнение на договор. Договорът за строителство, може да бъде предхождан от предварителен договор.

Самият строителен процес изисква специфични знания и умения, като след завършване на строителните дейности, изпълнителят-строител следва да поеме и гаранция за извършените работи. Тъй като самият договор за строителство се сключва между частни субекти, намесата на администрацията се свежда до минимум, което от своя страна възпрепятства възможността Ви да подадете жалба за неизпълнение на договор пред съответната администрация.

Разбира, се неспазването на строителните предписания от строителния надзор и съответната администрация, води до налагане на глоби, заповеди за спиране на строителството или премахване на незаконния строеж.

Всеки договор за строителство трябва да бъде изпълнен: точно, реално, с грижата на добър стопанин от страна на строителя, добросъвестно и в сътрудничество между страните. Ако бъде нарушен някой от посочените принципи, то това ще представлява неизпълнение на договор. Важно е да знаете, че неизпълнението на договор може да настъпи и на етап предварителен договор, т.е. преди фактическо започване на строителството.

Тъй като строителството предполага извършването на различни дейности и съответно завършване на обекта в различна степен, то следователно и последствията от неизпълнение могат да настъпят в различни етапи.

Какви са правата ми при неизпълнение по договор за строителство или при некачествено изпълнение на строеж?

Договорът за строителство е двустранен, което означава, че задълженията на страните са взаимно свързани – от една страна изпълнителят следва да извърши качествено и навременно строителство, а възложителят да предостави възможност и съответно да заплати извършения труд. Дори в договора да не бъдат уговорено, страните могат да направят възражение за неизпълнение, съгласно чл. 90 от ЗЗД.

Или иначе казано – ако страните уговорят срокове за различните етапи на строителството или изпълнението на договора; или когато изпълнението не отговаря на предварително уговореното, то изправната страна може да направи възражение и да потърси обезщетение или да прекрати договора. За пълно неизпълнение на договора от страна на строителя, може да говорим и когато резултатът от изпълнението е незаконен строеж.

Срещу неточното изпълнение на строителството, може да активирате клауза за неустойка. В този случай, строителят ще трябва да заплати предварително уговорена между страните сума, с която да обезщети възложителя. За да получите уговорената неустойка е достатъчно да е налице неизпълнение по договора. В този случай не е необходимо да доказвате причинените от строителя вреди, т.е. неустойката определя отговорността на неизправната страна по договора. Размерът на неустойката може да бъде определен като точна сума или процент от общата цена на договора. Когато неустойката е прекалено голяма, има възможност съда да я намали поради прекомерност.

NB: Неустойка в договор за строителство сключен между търговци, не може да бъде намалена поради прекомерност.

Втората възможност, с която разполагате при неизпълнение на договор за строителство е обезщетение за действително претърпените имуществени вреди и пропуснати ползи. То може да бъде претендирано, ако вредата Ви надхвърля сумата на неустойката или когато неустойка не е уговорена. За целта следва да заведете иск пред съответния съд, в който да докажете причинените Ви вреди.

При всички положения, независимо от претендираната неустойка или обезщетение по съдебен ред, изправната страна може да развали договора, след като даде подходящ срок за изпълнение.

На трето място следва да посочим и възможностите Ви при некачествено изпълнение на строеж. Това означава, че строителят не е спазил проекта, т.е. строителството не се счита за завършено. В този случай, ще имате право да поискате поправяне на работата – за сметка на строителя; да поправите за своя сметка недостатъците – след което да искате възстановяване на разходите; или да намалите общия размер на възнаграждението.

Тук отново разполагате с възможност да претендирате обезщетение пред съответния съд, както и да развалите договора. Важно е да знаете, че при отклонение от строителните предписания, може да пуснете жалба и до съответната администрация.

Мога ли да претендирам обезщетение, след приключване на строителството?

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), може да ангажирате гаранционна отговорност на строителя. Минималните гаранционни срокове са посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, които се изчисляват считано от въвеждането на обекта в експлоатация по законния ред /издаване на акт № 15/. Съгласно Наредбата, те са:

 • за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;
 • за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години;
 • за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години;
 • за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 5 години.

Ако дефектите от строителството са възникнали на по-късен етап, строителят дължи отстраняване на същите за своя сметка.

При некоректен строител или ако Ви предстои сключване на договор за строителство, може да се обърнете към адвокат от кантора Legal Frame. Нашите юристи ще Ви съдействат в процеса на изготвяне на документи и завършване на строителния Ви обект.

Може ли бащата да вземе детето от майката?

Може ли бащата да вземе детето от майката?

Лишаването от родителски права може да бъде извършено със завеждане на дело срещу майката и съдебно решение за родителски права. За целта трябва да се докаже вина на майката, а решението по своята същност представлява санкция спрямо нея. Отнемане на родителски права на майката се прилага при тежки случаи на виновно поведение. Такива са: опасност за развитието на личността на детето, здравето, възпитанието или имуществото му.

Когато се докаже, че майката притежава необходимите родителски качества, но се докаже че тя може да продължи да участва само във възпитанието, се стига до присъждане на родителски права на бащата. В този случай, майката следва да участва в месечната издръжка, съответстваща на нуждите на детето (вземат се предвид пол, възраст, материални възможности).

При отнемане на родителски права на майката се взема под внимание изцяло интереса на децата. Следва да се изследва дали бащата е по-способен да полага грижи за детето, да го изгради, възпита и отгледа.

Каква е процедурата по лишаване от родителски права?

За да може баща да вземе детето от майката, трябва да е налице трайност и системност при неполагане на грижи и неплащане на издръжка за детето. Процедурата започва от бащата срещу майката. В производството участват и прокурор и представител на Дирекция “Социално подпомагане”. Молбата се подава до районния съд по настоящ адрес на детето.

Съдебната практика счита лишаване от родителски права като крайна мярка за защита интересите на детето. Ето защо трябва да бъде доказана по несъмнен начин.

Отнемане на родителски права от майка може да стане в следните случаи:

 1. Особено тежки случаи по чл. 131 от Семейния кодекс – ако поведението й представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, както и когато е налице продължителна физическа или душевна болест или други обективни прични, заради които тя не е в състояние да упражнява правата си. За особено тежък случай се приема и насилие, изоставяне в беда, трайно вредно влияние, поставяне в риск;
 2. Майка може да бъде лишена от родителски права, ако в производството се установи, че тя без основателни причини трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка.

Грижите за детето представляват съвкупност от действия, чрез които се осигурява психофизическото благополучие на детето. Необоснованото трайно неполагане на грижи и липсата на материален принос за отглеждането му, сочи противоправно поведение и дава възможност на бащата да вземе детето от майката.

При особено тежки случаи на поведение, съдът постановява лишаване от родителски права. В този случай виновният родител губи правото да участва в решенията за развитие на детето – образование или възпитание. Ограничават се и контактите му с детето. При отнемане на родителски права от майката, тя продължава да е задължена да изплаща издръжка.

В рамките на съдебното производство могат да бъдат разпитани и свидетели, да се предоставят писмени доказателства и да се назначават експертизи.

При промяна на обстоятелствата, майката може да задейства процедура по възстановяване на родителски права.