Skip to content

Дело за незаконно уволнение

Българското законодателство е предвидило редица норми, които защитават интересите на работниците от безконтролни уволнения. В случай, че това се случи, служителите могат да сезират както съда, така и Инспекция по труда. Съветваме работниците, жертва на незаконно уволнение, да се обърнат към адвокат трудово право, който да подаде необходимите искове за защита на законните им интереси.

Защита от незаконно уволнение
Всеки работодател има право да прекрати трудовото правоотношение с работника, само на законоустановените основания, спазвайки нормите и определените за това процедури. За да бъде едно прекратено трудовото правоотношение трябва да бъде издадена заповед от работодателя, в предписаната от закона форма и съобразена с всички негови изисквания. Самото правоотношение се прекратява от момента на връчване на заповедта. Без връчване заповед, правоотношението продължава да съществува, а ако работодателят не допуска служителя, то той дължи обезщетение.
В закона е предвидена процедура за оспорване на уволнението пред самия работодател. Това става с писмена молба, а когато работодателят не вземе отношение, то може да се заве дело пред съд.
Самото дело се развива пред районния съд по седалище на работодателя. Исковата молба се подава в срок до 2 месеца от връчване на заповедта за уволнение. В това дело не се дължи държавна такса и деловодни разноски, а единствено се заплаща адвокатски хонорар. В случай, че работникът спечели делото, то работодателят дължи заплащане и на адвокатския хонорар.
Искът за отмяна на незаконно уволнение се разглежда по бързото производство – в тримесечен срок от постъпване на исковата молба. Законът е предвидил четири иска за защита на работника в случай на незаконно уволнение:
● Иск за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна – при уважаване на иска прекратяването на трудовото правоотношение за заличава с обратна сила;
● Иск за възстановяване на предишна работа – той е обусловен от резултатите на първия иск – ако уволнението е признато за незаконно, то работникът може да бъде възстановен на работа;
● Иск за обезщетение за времето, през което е останал без работа поради незаконното уволнение – също е обвързан с първия иск – ако уволнението е признато за незаконно и отменено, то съдът присъжда и обезщетение за този период;
● иск за поправка на основанието за уволнение – това е самостоятелен иск, в който се иска промяна на вписаното основание (грешка в трудовата книжка).
В случай, че сте освободен незаконно от работа, може да се обърнете към адвокат трудово право, който да Ви помогне в защита на законните права и интереси. Кантората ни разполага с богат опит в трудовите спорове, като в случай на нужда може да ни потърсите на имейл или на посочените телефони.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се