Skip to content

Прекратяване на дело пред ЧСИ

За да бъде прекратено изпълнително дело пред ЧСИ, е необходимо да е налице перемция. Перемпцията санкционира кредитора, в случай че при образувано изпълнително дело не е извършвал изпълнителни действия в продължение на 2 /две/ години. В случай, че е налице перемция, делото се прекратява по силата на закона. Предпоставките са описани в чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК – прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона. Т.е. с постановлението на съдебния изпълнител се констатира едно вече настъпило ex lege прекратяване. В случай, че имате висящо производство пред чси, може да се консултирате с добър адвокат, който да се запознае с делото и да направи справка в кантората на ЧСИ. Ако е настъпила перемция, то делото ви следва да бъде прекратено. Може да се обърнете към нас като нашите адвокати ще Ви съдействат в процедурата по прекратяване на дело пред ЧСИ. NB: Извършените след изтичане на двугодишния срок изпълнителни действия са незаконосъобразно извършени и не прекъсват погасителната давност по отношение на вземането. Какво се случва със задължението ми след прекратяване на дело пред ЧСИ? Прекратяването на дело не означава, че задължението спира да съществува. Няма никаква пречка кредиторът да образува ново изпълнително дело, ако не е изтекла давността за задължението. Съгласно закона и практиката всички периодични плащания се погасяват с 3 годишна давност, а останалите се погасяват с 5 годишна давност. Петгодишната давност се прилага и когато вземането е установено със съдебно решение. Ако тези давностни срокове са изтекли и делото е перимирано, то и задължението Ви към кредитора отпада по давност. Давността не тече, докато трае изпълнителния процес. Давността се прекъсва с действия за принудително изпълнение. Какви са последиците при прекратяване на изпълнително дело? При прекратяване на изпълнително дело при ЧСИ, следва да се предприемат действия за вдигане на всички наложени обезпечения, запори и възбрани. Принудителното изпълнение се прекратява и отпадат всички наложени възбрани, описи и прочие. В този случай, длъжникът не дължи такси към ЧСИ. Ако имате висящо изпълнително дело пред ЧСИ, може да се обърнете към добър адвокат, който да направи справка по делото и да Ви предостави пълна и подробна информация относно стъпките, които да предприемете за прекратяване на делото.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се