Skip to content

Адвокат по дружествено и търговско право

Адвокатска кантора Legal Frame ще Ви консултират по всички правни въпроси, свързани с учредяване и функциониране на всички видове на юридически лица. Ще Ви помогнем да откриете клон, да продадете на дружеството или да го преструктурирате; да се снабдите с нужните лицензи и/или разрешителни за осъществяване на Вашата търговска дейност.

Богатият опит, с който разполагат адвокатите ни, включително и съвместната дейност, която осъществяваме с експерт-счетоводители, ще Ви помогнат да създадете съвместни предприятия /joint venture/ и да извършите пълен дю дилиджънс /due diligence/. Представителство пред банкови институции – благодарение на дългогодишната ни тясна връзка с търговските банки осъществяваме пълно съдействие при финансиране на търговски дружества, създаване и набавяне на необходимите за това документи.

Нашите адвокати ще предложат ежедневно съдействие на вашето дружество, преглед и изготвяне на договори, съдействие пред банковите институции. В тази връзка сме готови да Ви предоставим голяма възможност от услуги, които включват:

Регистрация на търговско дружество /ООД, АД, ЕТ, КД, СД/, сдружение с нестопанска цел /НПО/, дружество по ЗЗД

Нашите адвокати ще Ви консултират при избора на правно-организационна форма. Ще изготвим учредителен акт, дружествен договор или устав, в зависимост от нуждите на собствениците. Притежаваме богат опит при изготвянето на спораузмения между съдружниците /shareholders agreement/, изготвяне на споразумения за конфиденциалност /non disclosure agreement/, както и всички други документи, свързани с управлението на дружеството, неговият контрол, разпределението на печалбата, начина на промяна на собствеността, ползване на финансиране/кредитиране. Ще помогнем при регистрацията в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Управление на Търговски Дружества

След регистрацията на търговското дружество или сдружение, ще съдействаме на ръководните органи при определяне на законовата рамка за правилното управление и функциониране на дружеството. Услугата включва съдействие при свикване и провеждане на събрания на управителните органи на търговските дружества, подготовка на решенията, изготвяне и водене на протоколни книги. Ще съдействаме в процеса по подготовка при регистрация на дъщерни дружества, клонове, търговски представителства или създаване на холдингови структури, сливания, придобивания, вливане или отделяне на търговско предприятие. В тази връзка ще Ви предлагаме цялостен счетоводно-юридически due diligence /дю дилиджънс/.

Промяна или Продажба на Търговското Дружество

Ще съдействаме при провеждането на преговори за продажба на дружествените дялове или промяна в правния статус на дружеството. В тази връзка изготвяме пълен набор от документи, в зависимост от нуждите и изискванията на клиентите. Съдействаме при промяна в капитала на дружеството, предмета на дейност, промяна на името, изключване или напускане на съдружници, промяна в управленската структура, дружествения договор и други. Предоставяме съвети, изготвяме становища и пълния набор на документи при прехвърляне на дялове или акции, както и при прехвърляне на имуществото на търговското дружество.

Адвокатската кантора ще окаже съдействие в процедурите по ликвидация или несъстоятелност на търговски дружества, като ще Ви консултираме относно приложимите законови правила.

Адвокатска кантора Legal Frame ще бъде в услуга на Вашето търговско дружество, както и на всички неправителствени организации и фондове, с нестопанска насоченост. За по-подробна информация, в зависимост от нуждите Ви, може да изпратите запитване към нас.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се