Skip to content

Продажба на дружество (фирма)

Прехвърлянето на търговско дружество (фирма) се извършва чрез договор с нотариална заверка на подпис и съдържание. Адвокатска кантора Legal Frame може да Ви окаже съдействие при извършването на подобен тип сделки. Нашите адвокати по търговско право ще Ви съдействат за изготвяне на необходимите документи, представителството пред нотариус и вписване на промените в търговския регистър.

Преди да пристъпите към продажба на фирма, трябва да вземете предвид, че в зависимост от правната форма, продажбата се извършва по различен начин. Най-често срещаната форма на търговско дружество е ООД или ЕООД, затова в долните редове ще опишем процедурата при продажба на дялове на дружество с ограничена отговорност.

Процедура за продажба на ООД/ЕООД

Капиталът на дружествата с ограничена отговорност е разделен на дялове с номинална стойност. Дяловете могат да се прехвърлят, залагат, запорират или с тях да се извършва друг тип сделка. Самото прехвърляне на дял става с договор за покупко-продажба с нотариална заверка на подпис и съдържание.

Договорът се вписва в търговския регистър и трябва да съдържа изискуемите за него реквизити: име на купувач, име на продавач, размер на продаваните дялове и стойността, на която следва да бъдат закупени. В договора могат да бъдат предвидени и неустойки, както и други клаузи в зависимост от желанията на страните.

Преди да пристъпите към вписването в Търговския регистър, следва да изготвите необходимите документи за това.

На първо място трябва да изготвите молба от лицето-купувач, в която изразява желанието да закупи определен брой дялове от търговското дружество. Следва протокол на общото събрание (или решение на едноличния собственик на капитала). С всяко заявление се подава и декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър, а съгласно промените от 2017г. следва да попълните и декларация по чл. 129 от ТЗ за липса за неизплатени задължения. Заявлението може да бъде подадено и от адвокат, като в този случай държавната такса е с намален размер.

След вписването на продажбата, новия собственик може да впише промяна във всяко едно обстоятелство, касаещо фирмата: може да смени управител, предмет на дейност, адрес на дружеството, може да увеличи капитала или да смени името. За всяка промяна, следва да бъдат изготвени необходимите документи. В случай, че променяте управителя, то новият управител трябва да разпише изискуемите от закона декларации, в т.ч. и образец от подпис.

Без значение дали извършвате промяна в търговско дружество или продажба на фирма, препоръчваме да се консултирате с добър адвокат по търговско право, който да Ви насочи и изготви документите, необходими за вписването.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се