Skip to content

Регистрация на акционерно дружество

Акционерното дружество (АД) е капиталово търговско дружество, чийто капитал е разделен на акции (за разлика от ООД). Най-честно АД се регистрира, когато стопанската дейност изисква по-голям размер на инвестиция. В някои специални закони, се предвижда, че определени дейности могат да се осъществяват само от акционерни дружества.

Процедура по регистрация на АД

Преди да пристъпите към регистрация, може да се обърнете към добър адвокат търговско право, който да изготви необходимите документи, съобразно вашите изисквания, както и да Ви разясни процедурата по регистрация на АД и начините на управление на дружеството.

На първо място трябва да проведете учредително събрание и да обективират решенията в учредителен протокол. Акционерно дружество се учредява с едно или повече физически или юридически лица.

На учредителното събрание присъстват всички, които записват акции, като акционер може да бъде представляван само с изрично нотариално заверено пълномощно. Учредителното събрание се вземат решение за: приемане на устава, размер на капитала, избор на съвет на директорите и/или надзорен съвет (при двустепенна система).

Минималният размер на капитала на АД е 50 000 лв. За регистрацията е необходимо да бъдат внесени 25% от стойността или 12500 лв. За останалата част се определя срок за внасяне, но срокът не може да надвишава 2 години от вписването в Търговския регистър.

Капиталът се внася по набирателна сметка, открита от изпълнителния директор, която след регистрацията се преобразува в разплащателна и съответният капитал може да бъде използван. Ако капиталът включва непарична вноска, трябва да се извърши оценка от 3 вещи лица, която определя стойността й.

Освен учредителният протокол и устав, за регистрация на АД в Търговския регистър, са необходими и: списък на акционери, протокол от заседание на Съвета на директорите за избор на изпълнителен член (директор), когато е необходимо и протокол от заседание на Надзорен съвет, спесимен, декларации по образец, вносни бележки и пълномощно (когато се подава от адвокат).

Държавната такса за регистрация на АД е в размер на 180 лв. Преди да пристъпите към регистрация, е добре да се обърнете към адвокат. Нашите юристи, могат да Ви съдействат при регистрация на АД, с оглед спецификата на дружеството и процедурите за вписване.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се