Skip to content

Регистрация на фондация

Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Тя е вид неправителствена организация (НПО) и се доближава до сдруженията като изискване за регистрация.
Преди да пристъпите към процедура за регистрация на фондация, може да се обърнете към добър адвокат, който да Ви насочи и помогне при снабдяване с нужната документация.
Фондацията се учредява приживе или във връзка със смърт, с акт, който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на определена нестопанска цел.
Фондацията може да бъде учредена по два начина.
1. Чрез дарение – когато едно или повече лица даряват имущество за постигане на определена цел;
2. Чрез завещание – когато починал завещава имущество за постигане на определена цел.
Учредители могат да бъдат физически или юридически лица. За учредяването се изготвя акт, в който се посочват: име на фондация, седалище, цели, вид дейност, предоставеното имущество, правомощия на органите, представляващи. Учредителният акт се заверява нотариално, ако е учредена чрез дарение или когато е учредена със завещание – с нотариално заверен препис от завещание и смъртен акт.
Учредителният акт се приема с Решение на учредителя, с което се определя и управителния орган. Избраният за представляващ следва да завери и образец от подписа си.
Вписването се извършва в Търговския регистър към агенция по вписванията, а когато се подава по електронен път таксата е 25 лв., вместо 50 лв. Ако сте избрали адвокат, може да го упълномощите да Ви представлява, следователно всички документи да бъдат подадени онлайн.
Ако имате нужда от помощ при регистрация на фондация, може да се обърнете към добър адвокат, който да изготви необходимите документи и да впише фондацията за регистрация.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се