Skip to content

Регистрация на сдружение

Преди да регистрирате сдружение, е добре да се обърнете към адвокат, който да Ви запознае с изискванията и необходимите документи за регистрация на сдружение (по-известни като НПО). Преди да пристъпите към регистрация на сдружение, следва да имате предвид, че те извършват дейност в частна или в обществена полза. В зависимост от твоя какъв вариант изберете, изискванията за учредяване са различни. Процедура по регистрация на сдружение Първият и най-важен документ е протокол от учредително събрание. Учредител може да бъде всяко пълнолетно физическо лице или юридическо лице. Юридическите лица следва да се представляват от управителя или изпълнителния директор. Ако сдружението ще осъществява дейност в частна полза, броят на учредителите е минимум 3, а ако дейността е в обществена полза – минимум 7 физически лица или 3 юридически лица. На учредителното събрание трябва да се вземе решение за регистрация на сдружението, наименованието му, седалището и адреса на управление, предмета на дейност и осъществяването й в частна или обществена полза, цели и средства за постигане, каква ще е допълнителната стопанска дейност (ако такава има). Учредителното събрание избира и членове на управителния орган и приема устав на сдружението. Членовете на управителния орган избират и представляващ, който заверява образец от подпис (спесимен). Вписването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) започва със Заявление по образец. Ако заявлението се подава онлайн, таксата е с ½ по-малко. За целта може да упълномощите адвокат от адвокатска кантора Legal Frame, който разполага с подходящата компетенция, за да впише регистрация на сдружение. Към заявлението се подават и горепосочените документи, вкл. списък на учредители, както и други, изискуеми от закона. В случай, че длъжностното лице по регистрация от Агенция по вписванията даде указания, същите се изпълняват отново онлайн. Адвокат за регистрация на НПО Услугите на добър адвокат ще Ви спестят време, а добре изготвените документи, ще Ви спестят и проблеми при бъдещи дружествени казуси. Нашите адвокати ще Ви консултират относно процедурата, като ще изготвят своевременно всичко необходимо за успешната регистрация на сдружение. В случай на необходимост, може да се обърнете към нас.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се