Skip to content

Адвокат по наказателно право в София

В своята същност наказателно право е система от правни норми, регулиращи обществените отношения, възникнали поради извършване на престъпление. Урежда взаимоотношенията между държавата и извършителите на даден вид престъпление в търсене на наказателна отговорност. Държавата упражнява законова принуда при неспазване на Наказателния кодекс, като засяга лични или имуществени права на нарушителя, налагайки наказателна отговорност.

Системата от правни норми и забрани в наказателното право, във връзка с взаимоотношенията държава – общество, се дели на обща и особена част. Включва два отрасъла:

 • Материално наказателно право;
 • Наказателно процесуално право.
Ключови термини в наказателното право са:
 • престъпление: то е наказуемо, съгласно закона и бива умишлено или неумишлено. Престъпление може да бъде извършено чрез действие или бездействие. В зависимост от вида му, може да попадне в хипотезата на престъпление против човечеството, мира, държавата, обществото, личността. Престъпленията в НПК са: от общ характер – престъпления с висока степен на обществена опасност и престъпления от частен характер – срещу личността (напр. обида);
 • наказание: законово ограничаване на личното и/или имущественото право на извършителя, с цел превъзпитание, ограничаване на престъпленията. Наказанията са: доживотен затвор – без обжалване, доживотен затвор, наказания с различен период на продължителност на лишаване от свобода, пробация, конфискуване на имоти и/или имущество, парични глоби, ограничаване/ лишаване от определени обществени и лични права, порицания.
 • реабилитация – заличаване на фактите за осъждане на виновното лице, като след това, то се счита за неосъдено. Реабилитацията е възможна по право – когато изтече определен законов срок или съдебна реабилитация – чрез подаване на иск за реабилитиране пред съда на Първа инстанция.

Не всички казуси по наказателно право завършват с присъда лишаване от свобода. В зависимост от характера на престъплението, наказанието може да е порицание, общественополезен труд, с цел превъзпитание.

Същещствува хипотеза, в която ако наказанието е под 3 години и виновното лице не е осъждано с влязла в сила присъда, то наказанието лишаване от свобода може да се замени с административно наказание – глоба.

Кога е необходимо съдействие на адвокат наказателно право за София и страната?

Както споменахме по-горе, едни от най-строгите наказания, които държавата налага на извършителите на престъпление, съгласно закона и нормите в Наказателен процесуален кодекс, са доживотна присъда и лишаване от свобода за определен период от време. Извършилият престъпление има право на адвокат по наказателно право по закон, ако произнесената присъда е със срок на лишаване от свобода над 5 години.

Въпреки всичко, макар да не е задължително присъствието на адвокат при по-леките присъди, е препоръчително да наемете такъв при какъвто и да е вид повдигане на обвинение: при арест, при разпит, при оглед, при изземване и др.

Един добър адвокат по наказателно право за София и страната ще отстои пред държавните институции и опази вашите права и интереси, както и ще прекъсне съществуваща възможност за злоупотреба с тях от страна на органите на реда.

Може да потърсите адвокат по наказателно право и когато сте пострадал от престъпление и искате да защитите законните си интереси.

Най-добрият момент да потърсите адвокат по наказателно право е във фазата на досъдебното производство. Там може да посочите всички свои възражения, да изискате от прокуратурата и разследващите органи да извършат допълнителни процесуално-следствени действия, както и да поискате производството да бъде прекратено, в случай че престъпление не е извършено.

Къде да открием добра адвокатска кантора в София?

Независимо дали сте от страната на обвиняем, на пострадал от престъпно деяние, безспорна е нуждата от добър адвокат наказателно право за София, който да ви представлява пред съдебните институции.

За да откриете добра адвокатска кантора в София и страната, е необходимо да се поинтересувате дали тази кантора разполага с адвокати, специализирани в наказателното право, какъв успех са имали в предишни дела, каква е тяхната съдебна практика и стратегии.

Legal Frame е адвокатска кантора, която ще ви предостави професионално правно обслужване, консултации и правни съвети, разполага с доказан във времето, практиката и доволните си клиенти, екип. Ще работим с пълна отдаденост по решаване на казуса ви, до постигане на максимално добри резултати за разкриване на обективната истина.

В областта на наказателното право, кантора Legal Frame оказва следните услуги:

 • при арест – оспорване на заповедта за арест още през първите 24 часа от задържането;
 • правна помощ при даване на показания, при разпит досъдебно производство;
 • изготвяне на тъжби във връзка с извършено престъпление срещу клиента;
 • изготвяне на молби относно помилване, реабилитация, предсрочно освобождаване пред разследващите органи;
 • водене на дела и преговори по споразумения в наказателен процес;
 • правни съвети, относно хода на процеса при наказателни дела;
 • правна помощ при искане за възобновяване на наказателно дело;
 • защита и представяне на смекчаващи вината обстоятелства при възможност за налагане на по-леко наказание или замяната му с административно-наказателна мярка;
 • защита пред органите на досъдебното производство – прокуратура, полиция, следствие.
За информация и въпроси – заповядайте в Legal Frame адвокатска кантора в София.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се