Skip to content

Изготвяне на тъжба

Не всички престъпления се преследват от прокуратурата. Определен вид престъпления се разглеждат, само ако пострадалия е подал частна тъжба.

Тъжба може да бъде подадена за следните престъпления:

● обида;
● клевета;
● лека телесна повреда;
● кражба, извършена от съпруг или роднини и др.

В тъжбата трябва да бъдат изложени всички факти и обстоятелства за престъплението, както и да бъдат ангажирани доказателства за доказване на вината. Тъжбата трябва да съдържа и данни за лицето, което е извършило престъплението.

Подава се пред съответния районен съд с писмените доказателства и платена държавна такса. Тъжба може да се подаде най-късно в 6 /шест/ месечен срок от узнаване за престъплението или от деня, в който е пострадалия е получил постановление от прокуратурата за прекратяване на досъдебното производство.

С тъжбата, може да бъде предявен и граждански иск за обезщетение на причинените неимуществени и имуществени вреди. В него се излага и размера на обезщетението, което се претендира, както и дължимите лихви. Имуществените вреди са тези, при които са засегнати материалните блага – открадната или повредена вещ, платени средства за доктори, лекарства, лечение. Неимуществените вреди са тези, които накърняват живота, здравето или доброто име – това са болни и душевни страдания.

Гражданският иск може да се предяви и след образуване на съдебното производство, но преди да е започнало съдебното следствие. За да се присъдят вреди, трябва да се докаже, че те са пряк и непосредствен резултат от престъплението.

Ако сте станали жертва на престъпление или срещу вас има подадена тъжба, може да се обърнете към адвокат по наказателно право, който да Ви съдейства.

Адвокатска кантора Legal Frame ще Ви помогне при изготвянето на частна тъжба и предявяване на граждански иск в наказателния процес. Нашите адвокати ще Ви помогнат и ако срещу Вас е предявена тъжба за действия, които Вие не сте извършили.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се