Skip to content

Делба на имот – процедура

Делба на имот – процедура

В настоящата статия ще Ви разясним каква е процедурата за делба на имот, какви са сроковете и имам ли нужда от адвокат. Ако имате допълнителни въпроси, може да се обърнете към юристите от адвокатска кантора Legal Frame, които разполагат с дългогодишен опит и богата практика, свързана с дела за делба на имот.

Кога има съсобственост на имот?

Съсобственост на недвижим имот има, когато същият се притежава от две или повече лица. Съсобствеността може да възникне с покупко-продажба, чрез наследяване, дарение и други придобивни способи.

Когато е налице съсобственост, всеки един от собствениците може да използва имота заедно с останалите, а когато имотът се използва само от единия собственик, то другите имат право на обезщетение.

Освен с делба, съсобствеността може да бъде прекратена и по друг ред:

  1. Отказ от право. Съсобственикът може да се откаже от своето право, като следва да декларира това нотариално, а когато съсобствеността е възникнала чрез наследяване, това става чрез отказ от наследство. Самият отказ се вписва в Имотния регистър към Агенция по вписвания.
  2. Прехвърляне на притежавана идеална част. Прехвърлянето може да се направи в полза на другия или другите съсобственици. Ако вземете решение да продадете своята идеална част на трето лице (което не е съсобственик), трябва първо да предложите своите идеални части на другия или другите съсобственици. Предложението трябва да съдържа същите параметри, при които ще продадете идеалните си части на трето лице. Когато другите съсобственици се откажат с нарочна декларация, ще имате право да продадете имота си. Важно е да знаете, че това правило не се прилага, когато прехвърлите идеалните си части чрез дарение.

Какво представлява делба на имот?

Делбата е способ, чрез който се прекратява съсобствеността в недвижим имот, притежаван от няколко лица. Делбата е два вида – доброволна и съдебна. И в двата случая следва да изпълните набор от процедури и законови изисквания, поради което Ви съветваме да се обърнете към адвокат за делба. Най-често страните стигат до делба, поради влошаване на взаимоотношенията и невъзможност да се намери общо решение за съсобствен имот. По-бързият и по-евтин начин за решаване на спора е чрез доброволна делба.

При делбата, всеки един от съсобствениците получава част от общия имот. Има случаи, когато не може да се извърши делба. Например при съпрузи, които са избрали режим на имуществена общност. Т.е. до прекратяване на брака или до промяна на избрания от тях режим, те не могат да разделят недвижимите имоти. Делба е недопустима и при общи части на етажна собственост, както и имоти включени в гражданско дружество.

За да бъде делбата успешна, трябва всички съсобственици да са участвали в нея. Това крие множество рискове, особено при наследствените имоти, поради което съветваме да се обърнете към опитен адвокат. Всеки недвижим имот следва да бъде проучен внимателно, относно собствеността, начинът на възникване и кои са наследниците (когато имотът е наследен), тъй като ако не участват всички съсобственици – делбата е нищожна.

В случай, че пропуснете да включите в дело за делба недвижим имот, то не е пречка да извършите друга (втора) делба. Ако в делбата бъде включен имот, който не е собственост на участниците в производството, то делбата не поражда действие. При извършване на делбата, всеки съсобственик получава реален дял от съсобствеността.

Ако при съдебна делба не може да бъде получен реален дял, имотите се изнасят на публична продан, а съсобствениците разделят продажната цена. При доброволната делба, съсобственикът, който не получава дял, следва да получи уравнение в пари или други вещи. В противен случай, делбата се приема за недействителна и не поражда ефект.

Какви видове делба има?

Делбата може да бъде доброволна или съдебна. Във всички случаи доброволната делба е значително по-бърз способ за подялба на имуществото. Освен това изисква много по-малко средства и по-бързо постигане на целите на делбата.

  1. Доброволна делба. Доброволна делба е договор между съсобствениците. С него се постига съгласие за разпределението на имотите или уравняването с пари или други вещи. Договорът за доброволна делба се заверява нотариално и се вписва в Имотния регистър.
  2. Съдебна делба. Когато съгласие между съсобствениците е невъзможно, по инициатива на някой от съсобствениците може да бъде образувано дело за съдебна делба. Дело за съдебна делба протича в две фази:

А) Първата фаза съдът установява дали има съсобственост, кои са съсобствениците и какъв е размера на техните дялове. В първата фаза на съдебна делба се проверява и как е придобит имота, дали е наследствен, кой е наследодателя и други въпроси от значение за собствеността на недвижимия имот. Делото за делба започва по иск на заинтересована страна – съсобственик. Може да се обърнете към адвокат, който да изготви искова молба за започване дело за делба. В първата фаза на делба могат да бъдат предявени и допълнителни искове (напр. за намаляване на следствена маса).

Б) Втора фаза на съдебна делба. След изясняване на горните въпроси, съдът преминава към втора фаза, чиято основна цел е прекратяване на съсобствеността. Ако имотите, които се делят са толкова, че всеки съсобственик получава по един имот, съдът съставя разделителен протокол. В него се посочват дяловете, които съделителите получават. След това се тегли жребий, с който се определя кой съсобственик какъв кой имуществен дял получава. Когато жребият е несправедлив или удачен, съдът определя дяловете. На основание съдебното решение, съсобствениците стават изключителни собственици на имуществото.

Ако имотите не могат да бъдат разделени, така че всеки от съсобствениците да получи по един, съдът изкарва имотите на публична продан. Съделителите получават изпълнителен лист, с който образуват дело при съдебен изпълнител, който продава имота. Получената цена от продажбата се разпределя между съсобствениците, съгласно техните дялове.

Когато искате да поделите съсобствен недвижим имот, може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора Legal Frame. Нашите юристи ще Ви съдействат при изготвяне на необходимите документи, както за съдебна, така и за доброволна делба.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се