Skip to content

Дело срещу поръчител

Отговорност като поръчител по кредит

В кантората ни дойде клиент, който отправи следното питане: Станах поръчител по кредит, а моят приятел спря да плаща вноските си. Мога ли да бъда осъден? За да отговорим на въпроса, следва да изясним какво е всъщност е да си поръчител.

Договорът за поръчителство е уреден в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) в неговия чл. 138: „с договора за поръчителство поръчителят се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнение на неговото задължение“.

T.e. казано по друг начин – за да гарантира изплащане на кредита, банка или кредитна институция може да поиска от Вас да посочите трето лице като поръчител. Това могат да бъдат, както роднини, така и приятели или други близки хора. 

Тук трябва да правим разграничение със солидарния длъжник. Поръчителят е вид солидарен длъжник, който разполага с повече права и специална защита. Затова препоръчваме, ако се съгласите да участвате в подобен тип взаимоотношения, то да бъдете вписан като поръчител. За разлика от поръчителя, солидарният длъжник е съполучател на паричните средства. И като такъв не може да встъпи в правата на банката-кредитор, за да търси парите от главния длъжник.

Поръчителят отговаря пред банката, в случай че заемополучателят не плаща вноските си по договора. Той отговаря пред банката с цялото си имущество.

Договорът се сключва в писмена форма и следва да бъде разписан от поръчителя. В случай, че поръчителят погаси задължението на заемополучателя към банката, то поръчителят има право да претендира платеното от длъжника-заемополучател. Т.е. встъпва в правата на банката, за да предяви претенциите си спрямо Вас и може да заведе иск за възстановяване на платеното.

Мога ли да бъда осъден като поръчител?

Както посочихме по-горе, поръчителството е вид обезпечение, при което кредиторът насочва изпълнението към поръчителя при неплащане от страна на заемополучателя. При неплащане на дължимите вноски, банките могат да извадят изпълнителен лист едновременно срещу длъжника и поръчителя. 

Поръчителят носи отговорност, ако банката заведе иск в 6 месечен срок от крайна дата на падежа. Ако банката пропусне този срок, задължението на поръчителя се заличава. Срокът не може да бъде спиран или прекъсван, както е предвидено за другите давностни срокове по ЗЗД.

В случай, че банката подаде заявление и съдът издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, след изтичане на 6 месечния срок, поръчителят може в двуседмичен срок от получаване на заявлението да подаде възражение. Това ще принуди банката-кредитор да подаде установителен иск и пред съда да докаже, че срокът не е изтекъл и поръчителят носи отговорност за задълженията на длъжника. Ако пред съда ищецът (банката) не успее да докаже, че е предявил иск в 6 месечния срок, съдът ще отхвърли иска.

Трябва да знаете, че задължението на поръчителя по изпълнителен лист не се прекратява с неговата смърт. То става част от наследствената маса и следователно наследниците ще отговарят пред кредитодателя. Ако наследникът направи отказ от наследство, то и задължението спрямо тях престава да съществува.

Друг важен момент, който трябва да съобразите е, че ако договорът за кредит бъде обявен за недействителен, то тогава и договорът за поръчителство ще бъде обявен за недействителен.

В обобщение на горното, следва да отбележим, че поръчителството е договор, който създава изключителни задължения на този, който го поема. В случай, че длъжникът не плаща вноските си и не погасява кредита, то изпълнението ще бъде насочено срещу длъжника. В случай, че се нуждаете от квалифицирана помощ, Адвокатска кантора „Legal Frame” София и нашите адвокати ще ви помогнат да се справите с вашия проблем.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се