Как да заведа дело за домашно насилие?

За съжаление през последните години се забелязва негативна тенденция, свързана с покачване на случаите за домашно насилие. Това е и основната причина, която води до развод. А в не малко случаи, делото за домашно насилие предхожда делото за развод. Причината е бързата защита, която предоставя съда срещу насилника, а по този начин се доказва вината и причината за развод. Ако търсите бърза защита на правата си, може да се обърнете за безплатен съвет към адвокат от правна кантора Legal Frame.

Какво е домашно насилие?

Домашно насилие е всеки акт на насилие, който член на семейството упражнява върху свой роднина. Домашното насилие може да се прояви в най-различни форми – от физическо насилие до тормоз (психически), заплахи, сексуален тормоз и прочие.

Важно за жертвите е да знаят, че самият акт на емоционален тормоз, също се третира като домашно насилие. За по-голям обхват на защита, законът е признал за домашно насилие и всеки акт, на който детето става свидетел.

Тъй като често темата е деликатна, а ситуацията се извършва в дома, кръгът от свидетели е изключително стеснен. Затова препоръчваме да се обърнете към адвокат за домашно насилие, който да Ви насочи какви действия да предприемете и как да защитите интересите си в най-пълна степен.

Как да заведа дело за домашно насилие?

Българският законодател е предвидил облекчена процедура за доказване на тези действия. Това се случва с декларация, която се подава до съда и може да бъде изготвена от адвокат. За пълнота на доказателствата е добре и насиленото лице да потърси медицинска помощ, а медицинското лице от своя страна да състави документ/епикриза за психическото състояние или физическите травми на жертвата.

Делото за домашно насилие се развива пред районния съд по местоживеене. Трябва да съобразите и срока, в който да подадете молбата – един месец от дата на извършване на домашното насилие. В случай, че имате нужда от адвокат, обърнете се към нас, а ако отговаряте на изискванията за безплатна правна помощ, нашите адвокати ще Ви помогнат.

В производството пред районния съд са предвидени всички допустими доказателства, съгласно действащото законодателство. Съдът може да издаде и заповед за незабавна защита, която трябва да бъде поискана с подаване на молбата. Тя се издава веднага след получаване на молбата за домашно насилие и се изпраща до органите на МВР.

Самото дело се насочва в рамките на месец, в което страни са участниците в домашното насилие. Като доказателства следва да предоставите всички документи, които сте събрали във връзка с домашното насилие – протокол от полицейска проверка, епикриза, както и да изискате довеждането на свидетели.

С молбата може да поискате въздържане от извършване на насилствени действия, отстраняване на насилника от жилището, задължаване да не доближава жертвата, глоба. 

В случай, че сте станали жертва на домашно насилие, може да се обърнете към опитен адвокат от адвокатска кантора Legal Frame. Ние разполагаме с богата практика, свързана с дела за домашно насилие и ще защитим вашия интерес в най-голяма степен.

Вижте още

Дело за домашно насилие

В последните години се наблюдава зачестяване на случаите на физическо или психическо насилие. Съответно, стигна се и до по-често завеждане на дело за домашно насилие. Ако сте жертва на домашно насилие или срещу Вас има подадена неправомерна жалба, може да се обърнете към адвокат за домашно насилие от адвокатска кантора Legal Frame. Ние изследваме всеки отделен казус в детайли и предлагаме задълбочена експертиза във всеки аспект на процеса.

Какво е домашно насилие?

Домашното насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие. Т.е. законът не се ограничава единствено до физическото посегателство. Това е и всяко ограничаване на личния живот, свобода и права, извършено спрямо лица, които се намират в родствена връзка. Дело за домашно насилие може да бъде заведено и срещу бивш партньор (вкл. такъв във фактическо съжителство).

Формите на домашно насилие биват:

● физическо насилие – причиняване на смърт, телесна повреда, посегателство срещу здравето;
● сексуално насилие – изнасилване, блудство;
● психическо насилие – причиняване на психическо заболяване, депресия, насаждане на страх, омраза, отчуждение и т.н.;
● емоционално насилие – предизвикване на отрицателни емоции;
● икономическо насилие – използване на финансова принуда.
● опит за извършване на някое от горните действия;
● ограничаване на личния живот – забрана за срещи с определени хора, за посещение на спорт, училище, кино и т.н.;
● ограничаване на личната свобода – заплахи към дадено лице да не излиза, заключване;
● ограничаване на лични права – начин на обличане, забрана за слушане на музика, четене на книги и т.н.

Мерки за домашно насилие

Мерките за домашно насилие са създадени за преустановяване или предотвратяването му. Мерките могат да се кумулират с престъпление, ако такова е извършено.

Мерките се налагат след подадена молба до районния съд в срок от 1 месец от момента на извършване на домашното насилие. Молба може да бъде подадена и от непълнолетно лице.

Мерки за домашно насилие:
● задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
● отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
● забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
● временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
● задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
● насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Ако сте жертва на домашно насилие, може да се обърнете към добър адвокат, който да предприеме необходимите действия за защитата Ви. Ако срещу Вас е подадена неправомерна жалба за домашно насилие, може да ни потърсите, за да защитим правата Ви по най-добрия начин.

Имате нужда от консултация?