Skip to content

Дело за издръжка на дете

Издръжката е уредена в Семейния кодекс и по своята същност представлява парична сума, която се изплаща на лице, което е неработоспособно и не може да се издържа самостоятелно. Без значение дали родителите работят или не, те са задължени да издържат своите ненавършили пълнолетие деца. Минималният размер на издръжката е ¼ от минималната работна заплата в страната. Ако желаете да заведете дело за издръжка, може да се обърнете към добър адвокат, който да Ви насочи и изготви документите, необходими за завеждане на дело.

Процедура за завеждане на дело за издръжка

Дело за издръжка се завежда, когато двама души се разделят, а от брака или фактическото им съжителство имат общо дете. Голяма част от делата за издръжка касаят деца, родени извънбрачно, тъй като когато е налице развод (при брак), съдът е длъжен служебно да се произнесе по въпроса за издръжката.

Дело за издръжка се завежда пред съответния районен съд. В съдебното производство, страните могат да предоставят доказателства и да ангажират свидетели.

След като съдебното производство приключи, съдът се произнася с решение, което става задължително за страните. С решението се определя и размера на издръжката.

Как се определя размер на издръжка?

Размерът на издръжката се определя според нуждите на детето и възможностите на лицето, което е осъдено да я изплаща. Съгласно разпоредбата на закона, минималната издръжка е ¼ от размера на работната заплата. Въпреки това, всеки родител е длъжен да осигурява условия за живот, необходими за развитието на детето. Родителите дължат издръжка и на децата, които учат редовно във висши учебни заведения.

Във всеки един момент, присъдената издръжка може да бъде изменена, ако се променят и обстоятелствата за това. Т.е. ако детето започне училище, съответно уроци, то издръжката за него нараства, спрямо вече присъдената. Причина за промяна на издръжката е и увеличаване на минималната работна заплата.

Промяната на издръжка става по съдебен ред.

Важно е да знаете, че неплащането на месечна издръжка е престъпление по наказателния кодекс. В този случай, може да входирате жалба в прокуратурата, която да образува наказателно преследване за издръжка.

При необходимост от завеждане на дело за издръжка, може да се обърнете към адвокат по семейно право, който да Ви съдейства в процеса.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се