Skip to content

Развод по исков ред

Въпреки, че най-бързият начин за развод е по взаимно съгласие, често страните не могат да достигнат до споразумение и се налага да преминат към развод по исков ред.

Най-честите причини, при които се стига до развод са извънбрачна връзка, финансови проблеми, домашно насилие и др. Разводът по исков ред често се превръща в дълга и сложна процедура, особено когато от брака има имущество и деца. Затова Ви съветваме да се обърнете към адвокат семейно право, който да Ви насочи и помогне при решаване на спора.

Развод по исков ред – процедура и необходими документи

Развод по исков ред започва с молба пред съответния районен съд. В нея се излагат всички факти и обстоятелства, довели до дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Страната, която подава молбата, следва да посочи защо те са непреодолими, както и да ангажира доказателства в тази насока. В делото пред съда се допускат и свидетелски показания.

В исковата молба се посочва и дали другият съпруг има вина за разстройство на брака. Това допълнително усложнява производството, с оглед нуждата от назначаване на експертизи и ангажиране на допълнителни доказателства.
Ищецът (съпругът, който завежда делото) с исковата си молба трябва да поиска от съда да се произнесе по следните въпроси:
● упражняване на родителски права – когато от брака има деца;
● режим на лични отношения с децата;
● размер на издръжката;
● кой ще живее в семейното жилище;
● издръжка между съпрузи;
● фамилно име.
С решението за развода, съдът възлага упражняване на родителски права на единия родител, а на другия определя режим на контакти с детето. Родителят, който упражнява родителски права, получава месечна издръжка от другия родител, чиито размер се определя от съда в зависимост от финансовото състояние.
NB: Неплащането на издръжка за период по-дълъг от 2 месеца е престъпление по Наказателния кодекс.
Към исковата молба трябва да приложите следните документи:
● удостоверение за граждански брак;
● удостоверение за раждане на детето;
● документ за платена държавна такса;
● пълномощно, когато ползвате услугите на адвокат.
Важно е да знаете, че в първо съдебно заседание, ако ищецът не се яви без уважителна причина, делото се прекратява. Страните могат да поискат и спиране на производството, с цел постигане на споразумение.
При подаване на исковата молба се заплаща такса 25 лв., а адвокатският хонорар се определя според тарифата за адвокатските възнаграждения. В края на съдебното дело съдът определя и такса, съобразно присъдената издръжка за период от 3 години. Виновният съпруг, следва да заплати и всички разноски сторени от другия съпруг, вкл. адвокатски хонорар.
С исковата молба могат да бъдат поискани и определяне на привременни мерки. Мерките се прилагат до влизане в сила на съдебното решение като те могат да засягат:
● издръжка на децата;
● при кого да живеят децата;
● ползване на жилище, придобито по време на брака.
В случай, че желаете да заведете дело за развод, може да се обърнете към адвокат по семейно право. Юридическа кантора Legal Frame ще Ви помогне и напътства през целия процес на бракоразводно дело.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се