Skip to content

Издръжка за дете – защо да се обърнете към адвокатска кантора?

Издръжка за дете – защо да се обърнете към адвокатска кантора?

Вече не е рядкост съвместно живеещи партньори или съпрузи, имащи общо дете, поради несъвместимост на характерите и неразбирателство да вземат решение за раздяла. В такива случаи, единият от родителите има възможността, предоставена му от закона с завеждането на дело за развод да се реши въпроса и за издръжка на дете след развод или ако не е налице сключен граждански брак, единият от родителите да заведе дело за издръжка на дете без брак.

 Възникване на правото за издръжка на дете

Правото на издръжка на дете и от двамата родители, възниква от момента на раждането му до навършване на пълнолетие – 18 години, в частност за случаите: до навършване на 20 при обучение в средно училище или до 25 год при обучение във висше учебно заведение.

След вземане на решението за завеждане на дело за издръжка на дете, е добре да потърсите добра адвокатска кантора в София и страната и да се консултирате с адвокат по семейно право. С помощта на адвоката ще определите в оптимално добър вариант размерът на претендираната издръжка, както и присъждането ѝ от съда. Размерът на издръжката варира в зависимост от материалното положение на ответника, от възрастта на детето и други обективни признаци, свързани с развитието му и обучението му. Делото за издръжка на дете  се разглежда по реда на бързото производство на Гражданско-процесуалния кодекс, като ответник по делото е родителят, от който се иска издръжка. Тези дела са кратки и приключват бързо.

Задължение за издръжка на дете

Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Съгласно Семейният кодекс, лицето, което има право на издръжка, трябва да отговаря на някои специфични законови изисквания, а именно:

Да е в родствена връзка с лицето, от което се изисква издръжката. В тази връзка лицето, което има право на издръжка, може да я търси в следния ред от:

 1. деца и съпруг;
 2. родители;
 3. бивш съпруг;
 4. внуци и правнуци;
 5. братя и сестри;
 6. дядо и баба и от възходящи от по-горна степен.

Задължение за издръжка на пълнолетни, учащи се деца

Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения.

Издръжка на дете – размер определен в съдебното дело. Начин на определяне.

Съгласно Семейния кодекс (СК) минимална издръжка за дете при развод/раздяла е ¼ от размера на минималната работна заплата или 177.50 лв. Издръжка на дете се дължи ежемесечно.

Размерът на издръжка на дете, определен в съдебното решение зависи от нуждите на детето, както и от финансовите възможности на лицето, дължащо издръжката. Родителите дължат издръжка на дете след развод/или фактическа раздяла по закон до навършване на пълнолетие, независимо от това дали детето е работоспособно и дали може да се самоиздържа от имуществото си.

Максимален праг на издръжка на дете не е предвиден в закона. Максималният ѝ размер зависи от разнообразните нужди на детето и възможностите на родителя, който ще плаща издръжка на дете. Паричната издръжка се изплаща ежемесечно. При забава се дължи законната лихва. 

Кога и как може да се увеличи издръжка на дете?

Присъдената издръжка от съда често е недостатъчна за покриване разходите за едно дете, имайки предвид нестабилната икономическа обстановка в страната и света.

Иск за увеличаване на издръжка се предявява, при наличие на решение на съда за определяне на реда за изплащане на издръжката. При изменение на обстоятелствата, вече присъдената издръжка или добавката към нея може да се измени или прекрати съгласно чл. 150 от СК.

Промяна на обстоятелствата, поради които се иска изменение на издръжката са свързани с:

 1. Нуждите на детето, имащо право на издръжка; 
 2. Увеличение на възможностите на лицето, задължено да я плаща.

Нуждите на детето са разнообразни, могат да се разглеждат в много и различни аспекти: 

 • Растежът на детето е една от основните причини, предполагаща увеличаване на издръжката. Дете, което не посещава учебно заведение има нужда от по-малко средства от дете, което ходи на училище;
 • Заплащане на такси за допълнителни извънкласни дейности на детето – тренировки, езици, кръжоци, курсове;
 • Индексирането на минималната работна заплата и нейното увеличение е критерий за увеличаване на издръжката;
 • При увеличение на инфлационния индекс също се завежда иск за увеличение на издръжката за дете. При годишна инфлация над 10% цените на стоките нарастват, а ежемесечните нужди на детето не могат да бъдат покривани с присъдената издръжка;
 • Нужда от медицински услуги, лекарства при заболяване на детето.

При възникване на намерение за завеждане на дело за присъждане или увеличение на издръжка, е препоръчително да се обърнете към адвокатска кантора в София и страната и добър адвокат по семейно право. С негова помощ и съвети ще съберете необходимите доказателства за разходите и нуждите на детето – квитанции за платени такси, фактури, касови бележки, както и официални статистики за инфлационните индекси.

Родителят на детето, следва да докаже сам или с адвокат по семейно право претенцията си. При дело за увеличение на издръжка на дете не може да претендира за минал период.

Издръжка на дете, ако бащата е в чужбина

Често срещана ситуация е родителят, дължащ издръжка на дете, който живее и работи в чужбина, да укрива доходи или отказва да плаща. Макар и рядко, се доказва, че той е неизправен длъжник, защото няма финансовата възможност за това. В такива случаи няма как да тръгне процедура за принудително събиране.

Ако дължащият издръжка родител спре да плаща, се обърнете към съдебен изпълнител. Дължимите суми се събират чрез изваждане на изпълнителен лист и изпълнително дело. За неплатената издръжка се дължи законна лихва. Насочва се принудително изпълнение върху движимото и недвижимото имущество на длъжника и други законоустановени способи за събиране на задължения.

По отношение на издръжката не се прилага несеквестируемост на доходите на длъжника. При множество задължения на длъжника, издръжката се удовлетворява с предимство пред останалите.

NB: Единствената възможност за отпадане на задължението за издръжка по отношение на родителя, който не упражнява родителските права, е изтичането на законоустановената погасителна давност!

Заключение

Относно събирането на присъдената издръжка Законодателят, е предвидил възможност за търсене на наказателна отговорност на осъдения за издръжка родител, като нередовен платец. Според Наказателния кодекс, осъденият за издръжка родител, при неплащане на две или повече вноски, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация. За да е налице престъпление, неплащане на издръжката трябва да е осъществено умишлено.

Като една от най-добрите, адвокатска кантора в София Legal Frame разполага с доказани в професионалната си сфера адвокати по семейно право. Ние ще ви предложим специализирани консултации и най-добрите решение за вашия казус – от изготвяне на иск за издръжка на дете, до постигане на извънсъдебно споразумение между родителите, представяне на доказателства за увеличаване на издръжката.

За повече въпроси и консултации, нужда от добър адвокат по семейно право, свържете се с нас.

Call Now ButtonОбади се