Skip to content

Изключване на съдружник от ООД

Изключване на съдружник от ООД

Всяко общо начинание, може да зазвърши с разрив в отношенията между хората. Това може да се пренесе и в дружествените отношения между съдружници, което от своя страна води до желанието за изключване на съдружник.

Процедурата по изключване на съдружник е специфична като в зависимост от основанието, редът на изклюване е различен. Затова ви съветваме да се обърнете към адвокат по дружествено право, който да ви помогне с изготвяне на документи и преминаване през всички необходими стъпки.

Кога съдружник може да бъде изключен от ООД?

Прекратяване на членство в юиридческо лице (дружество) може да стане по волята на съдружника или независимо от неговата воля.

I. Доброволното прекратяване на членство може да има при напускане от страна на съдружника с 3-месечно писмено предизвестие. Това става автоматично с изтичане на срока. Отношенията с дружеството се уреждат на база счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Членство в дружество може да се прекрати и при продажба на дял на друго лице – съдружник или трето лице, както и при смърт или поставяне на съдружника под пълно запрещение.

II. Най-тежката санкция за един съдружник е изключването. Това може да се случи на две основания: невнасяне на дължима вноска в капитала или изключване по решение на Общото събрание.

  1. Първата възможност: когато съдружникът не е изплатил или внесал дялова вноска. В този случай ще бъде предоставен срок, не по-кратък от 1 месец, в който съдружникът ще има време да направи вноската. Ако след изтичане на срока, съдружникът не внесе дължимата вноска, управителят следва да заяви вписване за изключване на съдружника.
Изключването на съдружника води до следните последици:
  • Губи право върху направените вноски;
  • Дялът му се кадуцира като: или трето лице трябва да поеме неговия дял, съответно съдружниците да поемат съразмерно дела или да намалят капитала на дружеството.
  1. Втората възможност за изключване на съдружник са предвидените в чл. 126, ал. 3 от Търговския закон основания:
  • когато съдружникът не изпълнява задълженията за оказване съдействие за дейността на дружеството;
  • когато съдружникът не изпълнява решенията на общото събрание;
  • когато действа против интересите на дружеството;
  • когато не е внесъл допълнителна парична вноска и не е упражнил правото си на напускане.

В тези хипотези изключването става по решение на Общото събрание, за което се изисква мнозинство ¾ от капитала. Преди това, следва да се изпрати писмено предупреждение до съдружника, което следва да му бъде връчено. Най-често това се удостоверява с нотариална покана. В предупреждението се описват всички нарушения, които следват от действията на съдружника.

Целта на предупреждението, освен информативен, е и да се предустави разумен срок, в който нарушителят може да започне да извършва задълженията си. Решението на Общото събрание за изключване на съдружник има действие след вписване в Търговския регистър.

NB: Предупреждението за изключване трябва да е различно от поканата за общо събрание, на което съдружникът ще бъде изключен.

Може ли изключения съдружник да потърси защита?

Когато съдружникът смята, че са нарушени правата му, той може да потърси по съдебен ред правата си. Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието или от деня на узнаване за събрание до Окръжния съд по седалище на дружеството, но не по-късно от 3 месеца от деня на Общото събрание.

Основанието за подаване на иска са взети решения, извършени в противоречие със закона, дружествения договор или съдебно решение. Ако съдът уважи иска, то изключеният съдружник възстановява всички членствено права.

С изключването на съдружника следват и множество въпроси, които следва да бъдат уредени във вътрешния апарат на дружеството. Важно е да знаете, че ако един съдружник е бил управител, то той не се заличава автоматично като управител. В случай на допълнителни въпроси или ако Ви предстои започване на процедура по изключване на съдружник, може да се обърнете към адвокат по дружествено право от адвокатска кантора Legal Frame.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се