Skip to content

Как да разбера кой е собственик на имот?

Как да разбера кой е собственик на имот?

Когато сте страна по сделка с предмет недвижим имот, подписвате предварителен договор за покупко – продажба или окончателен такъв в законоустановената нотариална форма, отдавате под наем или сте наемател, е наложително да направите необходимата на разговорен език справка за имотно състояние на физическо лице или юридическо такова. Проверката може да обхваща предназначение на територията/статут, наличие на вещни тежести или вписани права на трети лица върху имота и кой всъщност е собственикът на имот, както и др. Често срещани проблеми преди изповядване на сделката са: “Как се открива собственик на имот?, “Как да разбера партиден номер на имот?, Какво мога да открия в Кадастър и имотен регистър? или по кадастралната карта и кадастралните регистри?

За издаване на документи от администрация и служби, издирване на наследници, винаги може да се обърнете за правни услуги към адвокат недвижими имоти.

В тази статия ще ви предложим достъпни варианта за това, как се открива собственик на имот. И какво да предприемете, за да направите проверка.

Как да разбера кой е собственик на имот?

  1. Проверка на имот в Общината или Областната управа.

Лесно може да се направи проверка на наследство и имот в администрацията на Общината или Областната управа. Достъпна е също и справка по ЕГН за недвижим имот. При срещнати трудности, консултирайте се с адвокат недвижими имоти.

  1. Проверка на имот в Общинските служби – Земеделие /бившите Поземлените комисии/.

Възможно е имотът по сделката да не е “възстановен” с решение от Общинска служба – Земеделие /Поземлената комисия/, съгласно ЗСПЗЗ. За да извършите проверка на земеделска земя, е необходимо да заявите искане към  съответната Общинска служба – Земеделие за Удостоверение за липса/ наличие на реституционни претенции. В службата могат да извършат и справка по ЕГН за недвижим имот.

  1. Проверка във водения от Служба по вписванията към Агенция по вписванията Имотен регистър.

В Имотния регистър към Агенцията по вписвания може да получите информация за историята на прехвърляне на собственост на имот, както и наличието на учредени вещни тежести или вписани права на трети лица върху имота. Цялата информация, предоставена като справка Имотен регистър от 1997 год. насам, е достъпна на електронната платформа. Можете да направите и онлайн в Имотен регистър справки електронно, но без да се издават заверени преписи от тях.

 

Имате нужда от консултация?

 

Може да изискате справка Имотен регистър на място или онлайн относно:

  • история на вписани актове за прехвърляне на собственост;
  • справки за учредени върху имота вещни права като право на строеж, право на ползване, право на преминаване и др.;
  • вписани договори за делба,отказ от права;
  • висящи дела или влезли в сила съдебни актове касаещи вещни права върху имота;
  • наличие на ипотеки върху имота и наложени възбрани;
  • всякакви други вписвания, отбелязвания и заличавания по повод вещни права, касаещи имота

Тук трябва да се отбележи, че Заявление за вписване на определени обстоятелства, които са допустими и задължеителни съгласно Правилник по вписванията могат да подават лицата, собственици на имотите или упълномощен представител, нотариус, съдебен изпълнител или публичен изпълнител.

  1. Проверка за урегулиране и устройствен статут на обекта на продажба – земя, парцел, жилище.

Обобщено казано, проверка за собственик на имот и  проверка на земеделска земя може да се направи в Имотен регистър към Агенция по вписвания, Данъчната служба, ако е деклариран настоящия собственик, в Общината, ако имотът е общинска собственост, Областната управа, ако имотът е държавна собственост, в Регистър на собствениците на земеделски земи към Общинска служба – Земеделие, ако имотът е земеделска земя. Могат да се издадат от Агенция по вписванията Имотен регистър справки за висящи дела и искове, касаещи вещни права върху имота, вещни тежести, права на трети лица, наложени обезпечителни мерки възбрани, особени залози, съдебни актове по отношение на вещни права, свързани с имота, както и др. . Или да се разровите в съхраняваните досиета по партидата на имоти от Агенция по вписванията имотен регистър. 

В затруднена ситуация, най-разумно е да се обърнете за помощ към добър адвокат недвижими имоти.

Заключение

При сделки, дела и искове, за вещни права върху имот или владение, относно делба, наследяване и прочие,  – отговорът на въпроса Как да разбера кой е собственик на имот? може да се окаже сложен и труден.

Адвокатска кантора Legal Frame винаги е готова да окаже съдействие, като ви предостави ерудиран адвокат недвижимо имущество. Можем да предоставим правна помощ и консултации по казуса Как се открива собственик на имот чрез:

*обстойно и своевременно проучване на собственик;

*издаване от Агенция по вписванията справки;

*издаване от Имотен регистър справки;

*подаване на Заявление до Служба по вписванията за удостоверения и преписи, свързани с историята на имота – вписвания, обстоятелства, обявявания;

*проучване на информация за собственост, вещни тежести, права на трети лица, съдебни искове или съдебни актове,  чрез  Агенция по вписванията – Имотен регистър.

За подробности и повече информация – обадете се или изпратете запитване!

 

Имате нужда от консултация?

 

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се