Skip to content

Как да разбера кой е собственик на имот?

Как да разбера кой е собственик на имот?

Когато сте страна по сделка с предмет недвижим имот, подписвате предварителен договор за покупко – продажба или окончателен такъв в законоустановената нотариална форма, отдавате под наем или сте наемател, е наложително да направите необходимата на разговорен език справка за имотно състояние на физическо лице или юридическо такова. Проверката може да обхваща предназначение на територията/статут, наличие на вещни тежести или вписани права на трети лица върху имота и кой всъщност е собственикът на имот, както и др. Често срещани проблеми преди изповядване на сделката са: “Как се открива собственик на имот?, “Как да разбера партиден номер на имот?, Какво мога да открия в Кадастър и имотен регистър? или по кадастралната карта и кадастралните регистри?

За издаване на документи от администрация и служби, издирване на наследници, винаги може да се обърнете за правни услуги към адвокат недвижими имоти.

В тази статия ще ви предложим достъпни варианта за това, как се открива собственик на имот. И какво да предприемете, за да направите проверка.

Как да разбера кой е собственик на имот?

  1. Проверка на имот в Общината или Областната управа.

Лесно може да се направи проверка на наследство и имот в администрацията на Общината или Областната управа. Достъпна е също и справка по ЕГН за недвижим имот. При срещнати трудности, консултирайте се с адвокат недвижими имоти.

  1. Проверка на имот в Общинските служби – Земеделие /бившите Поземлените комисии/.

Възможно е имотът по сделката да не е “възстановен” с решение от Общинска служба – Земеделие /Поземлената комисия/, съгласно ЗСПЗЗ. За да извършите проверка на земеделска земя, е необходимо да заявите искане към  съответната Общинска служба – Земеделие за Удостоверение за липса/ наличие на реституционни претенции. В службата могат да извършат и справка по ЕГН за недвижим имот.

  1. Проверка във водения от Служба по вписванията към Агенция по вписванията Имотен регистър.

В Имотния регистър към Агенцията по вписвания може да получите информация за историята на прехвърляне на собственост на имот, както и наличието на учредени вещни тежести или вписани права на трети лица върху имота. Цялата информация, предоставена като справка Имотен регистър от 1997 год. насам, е достъпна на електронната платформа. Можете да направите и онлайн в Имотен регистър справки електронно, но без да се издават заверени преписи от тях.

 

Имате нужда от консултация?

 

Може да изискате справка Имотен регистър на място или онлайн относно:

  • история на вписани актове за прехвърляне на собственост;
  • справки за учредени върху имота вещни права като право на строеж, право на ползване, право на преминаване и др.;
  • вписани договори за делба,отказ от права;
  • висящи дела или влезли в сила съдебни актове касаещи вещни права върху имота;
  • наличие на ипотеки върху имота и наложени възбрани;
  • всякакви други вписвания, отбелязвания и заличавания по повод вещни права, касаещи имота

Тук трябва да се отбележи, че Заявление за вписване на определени обстоятелства, които са допустими и задължеителни съгласно Правилник по вписванията могат да подават лицата, собственици на имотите или упълномощен представител, нотариус, съдебен изпълнител или публичен изпълнител.

  1. Проверка за урегулиране и устройствен статут на обекта на продажба – земя, парцел, жилище.

Обобщено казано, проверка за собственик на имот и  проверка на земеделска земя може да се направи в Имотен регистър към Агенция по вписвания, Данъчната служба, ако е деклариран настоящия собственик, в Общината, ако имотът е общинска собственост, Областната управа, ако имотът е държавна собственост, в Регистър на собствениците на земеделски земи към Общинска служба – Земеделие, ако имотът е земеделска земя. Могат да се издадат от Агенция по вписванията Имотен регистър справки за висящи дела и искове, касаещи вещни права върху имота, вещни тежести, права на трети лица, наложени обезпечителни мерки възбрани, особени залози, съдебни актове по отношение на вещни права, свързани с имота, както и др. . Или да се разровите в съхраняваните досиета по партидата на имоти от Агенция по вписванията имотен регистър. 

В затруднена ситуация, най-разумно е да се обърнете за помощ към добър адвокат недвижими имоти.

Заключение

При сделки, дела и искове, за вещни права върху имот или владение, относно делба, наследяване и прочие,  – отговорът на въпроса Как да разбера кой е собственик на имот? може да се окаже сложен и труден.

Адвокатска кантора Legal Frame винаги е готова да окаже съдействие, като ви предостави ерудиран адвокат недвижимо имущество. Можем да предоставим правна помощ и консултации по казуса Как се открива собственик на имот чрез:

*обстойно и своевременно проучване на собственик;

*издаване от Агенция по вписванията справки;

*издаване от Имотен регистър справки;

*подаване на Заявление до Служба по вписванията за удостоверения и преписи, свързани с историята на имота – вписвания, обстоятелства, обявявания;

*проучване на информация за собственост, вещни тежести, права на трети лица, съдебни искове или съдебни актове,  чрез  Агенция по вписванията – Имотен регистър.

За подробности и повече информация – обадете се или изпратете запитване!

 

Имате нужда от консултация?

 

Call Now ButtonОбади се