Skip to content

Как да разделя ипотекиран апартамент при развод?

Как да разделя ипотекиран апартамент при развод?

Понякога в семейния живот се стига до неразбирателство, което влече след себе си развод и множество проблеми. Разводът от своя страна отваря много въпроси от всякакво естество – при кого ще живее детето, ще се плаща ли издръжка и как да поделим имуществото си?

Един от най-често срещаните въпроси, на който попадаме е, как да разделя ипотекиран апартамент при развод?

Преди да отговорим на този върпос, ще разясним накратко що е то ипотека.

Ипотеката е договор между кредитор и длъжник. Най-често това са банка и клиент. Основната характеристика на ипотеката е, че тя служи за обезпечение на банката. Т.е. осигурява й сигурност, в случай че длъжникът престане да заплаща дължимото. Ипотеката се учредява и поражда действие, чрез вписване в имотния регистър към Агенция по вписванията, въз основа на договор под формата на нотариален акт. Всяка ипотека се учредява върху конкретен имот и за определена сума.

Кредиторът има право да се удовлетвори привилигировано, независимо чия собственост е имота след развода. Ипотеката обезпечава вземането на кредитора само до размера на сумата, за която е направено вписването. Ако обаче вземането е лихвоносно, ипотеката обезпечава и лихвите за 2 годишен период, който предшества годината, в която е връчена призовката за доброволно изпълнение на собстеника. Ипотеката обезпечава и направените разходи от кредитора по ипотеката /съдебни, разноски и пр./.

Какво се случва с жилището след развод?

На първо място, трябва да споменем, че Семейният кодекс в България предвижда съпрузите да определят режим на отношения:

  • Режим на общност;
  • На разделност;
  • Брачен договор

При режим на разделност и брачен договор правата и имуществото между съпрузите се случва според желанието на страните. Най-често срещан в България е режимът на съпружеска имуществена общност (СИО). Тя се прилага винаги, когато съпрузите не са избрали изрично някоя от другите опции. Съпружеската имуществена общност накратко означава, че всички права на имущество, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на дватамата съпрузи, независимо на името на кого от тях са придобити. Т.е. от момента на придобиване на имота, той става част от СИО и всеки имот придобит по време на брак, е резултат от съвместния принос на дватамата съпрузи (освен ако не се докаже противното).

Така при развод, се счита, че дяловете на съпрузите са равни и съответно всеки получава по ½ идеална част от жилището. Това се случва и с ипотекирания апартамент при развод. Възможно е, когато единият съпруг няма участие нито в разноските по придобиване, нито в изплащане на жилището, да предяви установителен иск и чрез него да докаже, че съвместен принос липсва. В този случай, трябва да се докаже пълната липса на принос – не смао за влагане на средства, но и за труд, грижа за деца, работа в домакинството.

Практиката на съдилищата е категорична, че не е достатъчно само единият съпруг да е сключил договора за ипотечен кредит и да е плащал сам вноските по него, за да бъде признат за едноличен собственик на жилището

Ако договорът за ипотечен кредит е склюен по време на брака, съпрузите са солидарно задължни лица, независимо дали ипотечният кредит е подписан еднолично или от двамата заедно.

С влязло в сила решение за развод, съвсем естествено се слага край на съпружеската имуществена общност. Оттук следва въпроса за уреждане на ипотеката след развода. При развод се поставя и върпоса, как да бъде поделено имуществото между бившите съпрузи. Ако жилището е единствено-семейно, съдът предоставя ползването само на единия от тях.

Основните критерии, който са водещи за съда при преценката, са: дали има деца, чия е вината за разстройство на брака, притежаването на други имоти от съпрузите и материално положение. Винаги, когато има ненавършили пълнолетие деца, жилището отива при съпруга, който упражнява родителски права след развода. Съществува и хипотезата на развод по взаимно съгласие. Тогава съпрузите доброволно уреждат помежду си ползването на жилището.

Винаги при развод и след съгласието на банката, имотът може да бъде продаден и кредитът да бъде погасен. След заплащане на всички такси и кредита, съпрузите поделят разликата. Важно е да знаете, че имотът не може да бъде продаден без съгласието на другия съсобственик и банката.

Ако имате допълнителни въпроси, може да се обърнете към нашите адвокати, които ще Ви напътстват в процедурата по разделяне на недвижимия имот. Може да се обърнете към адвокатска кантора Legal Frame във формата за контакт или на посочения в сайта телефонен номер.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се