Skip to content

Каква е процедурата по обжалване на телк решение?

Каква е процедурата по обжалване на телк решение?

Адвокатска кантора Legal Frame в гр. София се занимава активно със съдействие, подготовка и изготвяне на документи за обжалване на решение на ТЕЛК /Териториални експертни лекарски комисии/ или на НЕЛК /Национална експертна лекарска комисия/.

Ако имате нужда от адвокат за обжалване на ТЕЛК, може да се обърнете към нас, а ние ще Ви насочим, помогнем и съдействаме в процедурата по обжалване на ТЕЛК решение.

Каква е процедурата по снабдяване с решение на ТЕЛК?

На първо място, трябва да посочим, че за да ползвате законовите си права на пенсия за инвалидност, както и редица други облекчения, следва да получите експертно решение от ТЕЛК.

В решението си комисията трябва да установи намалена работоспособност над 50%. Ако считате, че попадате в хипотезата на трайна неработоспособност, може да се обърнете към адвокат, който да Ви помогне в процедурата.

Преди да бъдете насочен към ТЕЛК, следва да се обърнете към личния лекар, който да назначи необходимите изследвания от специалист за установяване на трайна неработоспособност. Ако трайната неработоспособност не се предхожда от продължително боледуване, личният лекар ще Ви насочи към ТЕЛК, след като попълни необходимата за това документация.

Когато трайната неработоспособност е предхождана от временна неработоспособност, т.е. лекували сте се в продължителен период от време и сте използвал болничен, се налага да посетите лекарска консултативна комисия /ЛКК/.

ЛКК може да Ви насочи към ТЕЛК, когато в продължение на половин година сте неработоспособен и ползвате отпуск поради общо заболяване, професионална болест, трудова злополука или други предвидени в закона случаи. Насочването от ЛКК към ТЕЛК трябва да стане най-късно 7 дни преди изтичане на болничния, който е издаден от комисията.

Териториалните експертни лекарски комисии /ТЕЛК/ се състоят от лекари, които притежават не по малко от 5 години стаж и са създадени към общинските или държавните лечебни заведения.

Важно е да знаете, че прегледите и консултациите имат валидност 12 месеца!

 

Имате нужда от консултация?

 

След издаването на протокол от за ТЕЛК от ЛКК или с направление за ТЕЛК от личния лекар, трябва да посетите Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ), където следва да внесете издадените документи.

Когато се запознаят с медицинската документация, ТЕЛК ще Ви уведомят с писмо, в което:

  • указват дали е необходимо да се подложите на допълнителни изследвания или прегледи;
  • посочват ден и час за прегледа пред ТЕЛК за установяване на клиничен преглед.

След като извърши всички необходими медицински прегледи, председателят на комисията връчва срещу подпис експертно решение.

Могат ли да бъдат обжалвани решенията на ТЕЛК?

Решенията на ТЕЛК или НЕЛК могат да бъдат обжалвани. С жалбата пред съд се излагат и вашите мотиви за обжалване на ТЕЛК.

Тъй като решението на ТЕЛК е индивидуален административен акт, той може да бъде обжалван в 14-дневен срок от получаване. В случай на необходимост може да ползвате адвокат за обжалване на ТЕЛК решение. Самата жалба се подава чрез ТЕЛК до НЕЛК, но се подава в РКМЕ, където са подадени документите за освидетелстване.

НЕЛК следва да се произнесе по мотивите, посочени в жалбата и предвидени в Наредбата за медицинската експертиза. Важно е да знаете, че НЕЛК не може да се произнесе по заболявания, които са възникнали след решението на ТЕЛК. При разглеждане на жалбата срещу решението на ТЕЛК, НЕЛК преглежда цялата налична преписка, включително и медицинската документация.

NB: Обжалване на ТЕЛК решения не спира изпълнението им.

След като разгледа жалбата НЕЛК може да потвърди може:

  • да потвърди решението на ТЕЛК;
  • да го отмени изцяло и да издаде ново решение;
  • да го отмени отчасти и да го върне за ново освидетелстване с указание за отстраняване на допуснати грешки и пропуски в обжалваното решение на ТЕЛК.

Може ли да обжалвам решение на НЕЛК?

Решението на НЕЛК може да бъде обжалвано. Това става по реда на административнопроцесуалния кодекс (АПК). Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаването. Жалбата се подава чрез НЕЛК до административния съд, в чийто район се намира адреса на жалбоподателя. Жалбата може да бъде подадена и от адвокат за обжалване на НЕЛК решения. В жалбата трябва да бъдат изложени мотиви, както и да бъде поискана съдебно-медицинска експертиза, която да даде независима оценка, различна от тази на ТЕЛК и НЕЛК.

В кръга на своите правомощия, административният съд може да отмени обжалваното Решение и да върне преписката на НЕЛК за ново произнасяне. Важно е да не пропуснете сроковете за обжалване.

В случай на необходимост, може да се обърнете към адвокат за обжалване на решение на ТЕЛК или НЕЛК. Юристите от адвокатска кантора Legal Frame ще Ви окажат съдействие при изготвяне на жалбата, ще следят процесуалните срокове и ще Ви насочат към най-правилният и бърз начин за защита на правата Ви.

 

Имате нужда от консултация?

 

Call Now ButtonОбади се