Skip to content

Какви са правата ми, ако работодател забави изплащане на заплата и кога да се обърна към адвокат?

Какви са правата ми, ако работодател забави изплащане на заплата и кога да се обърна към адвокат?

В последните години, след настъпване на ковид кризата и войната в Украйна, неизбежно се стигна и до финансова криза. Голям брой работодатели не успяха да се справят с новите предизвикателства, а други умело използват ситуацията, за да спестяват разходи за сметка на заплатите на своите служители. Това доведе и до ръст на делата, свързани с прекратяване на трудовото правоотношение и изплащане на дължимите заплати.

Важно е да знаем, че на всеки се дължи заплащане за положения от него труд. Трудовото възнаграждение може да бъде изплащано авансово и окончателно или веднъж месечно. Забава на изплащане на трудовото възнаграждение имаме тогава, когато е просрочената датата на авансовото плащане или датата на окончателното плащане. 

При временна невъзможност за заплащане на трудовото възнаграждение и добросъвестност на работодателя, той може да заплати 60% (шестдесет процента) от трудовото възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата. Останалата разлика до пълния размер на заплатата се дължи, заедно с лихва за забавата.

Кодексът на труда (КТ) урежда възможността за напускане на служител без предизвестие, в случай на забавени трудови възнаграждения. В чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ е посочено, че:

„Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато, …. работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване“

За да прекратите трудовия договор без предизвестие, е необходимо да изпратите уведомление до работодателя. Трудовото правоотношение се счита за прекратено от момента на получаване на уведомлението. За прекратяването на трудовия договор в тази хипотеза (без предизвестие) не се изисква съгласие на работодателя.

С прекратяване на трудовия договор към работодателя възниква задължението за изплащане на дължимите (забавени) заплати. Освен това, ако работите на безсрочен трудов договор, на основание чл. 221, ал. 1 от КТ имате право на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието, а ако трудовия договор е срочен – имате право на обезщетение за нанесените вреди. Важно е да знаете, че във всеки случай на прекратяване на трудовото правоотношение, имате право на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск.

В случай, че с прекратяване на трудовия ви договор, горепосочените задължения не бъдат изплатени, пред вас възниква възможността същите да се търсят по съдебен ред. Ако в заповедта за освобождаване работодателят не опише размера на дължимите заплати и обезщетенията, подпишете същата с възражение и подайте молба до работодателя за извлечение от счетоводните ведомости. Съгласно разпоредбата на чл. 128, ал. 3 от Кодекса на труда, работодателят е длъжен да ви окаже съдействие, в противен случай подлежи на санкция от Инспекция по труда. При неизпълнение, работодателят носи административнонаказателна отговорност. 

Веднъж, когато се снабдите с документ, удостоверяващ задълженията на работодателя към вас, може да подадете Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК. Целта на заявлението е да се снабдите с изпълнителен лист, с който да образувате изпълнително дело при съдия-изпълнител за принудително събиране на дължимите ви суми.

Ако работодателят възрази срещу Заповедта за изпълнение, имате едномесечен срок да заведете дело за установяване на дължимите възнаграждения. Искът срещу работодателя се завежда в районния съд по седалище на дружеството – работодател или по мястото, където се осъществява обичайната дейност. Давностният срок е 3 – годишен и започва да тече от датата на неизплащане на трудовото възнаграждение.

При завеждане на дело пред Районния съд не се дължи държавна такса, а делото се разглежда по реда на бързото производство. Ако работодателят бъде осъден, може да се снабдите с изпълнителен лист, след което да образувате изпълнително дело при съдия-изпълнител. Задължително по дела от този характер, се назначава съдебно – счетоводна експертиза. При спечелване на делото всички разноски, които служителят е направил – в т. ч. такса за експертиза и адвокатски хонорар, се възстановят от работодателя. 

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се