Skip to content

Какво представлява гражданско дружество?

Какво представлява гражданско дружество?

В последните години се наложи практика дружества да се обединяват за постигането на определена цел като същевременно запазват стопанската си самостоятелност. Това доведе и до все по-честото използване на гражданско дружество (ДЗЗД).

Законовата уредба на гражданското дружество е предвидена в Закона за задълженията и договорите. Това е и причината в практиката често да се нарича „Дружество по ЗЗД“ (ДЗЗД).

По своята същност гражданското дружество представлява договор между две или повече лица. Т.е. страна по този договор могат да бъдат физически или юридически лица. Тъй като съдружниците имат свобода да договарят условията помежду си, Ви съветваме да се обърнете към адвокат, който може да Ви консултира преди и по време на изпълнение на договора.

Лицата-учредители се съгласяват да се обединят за постигането на обща стопанска/икономическа цел. С подписване на договора, лицата стават съдружници и създават гражданското дружество.

Договорът се изготвя в обикновена писмена форма и трябва да съдържа следните неизчерпателно изброени реквизити:

· име;
· седалище;
· начин на управление;
· разпределение на дейностите и печалбата;
· цели;
· начин на прекратяване на дружеството и други.

Наименованието на гражданското дружество често е смесица между наименованията на отделните съдружници. Съобразно целите, които са поставени и приноса на всеки един от съдружниците, могат да се предвидят и различни по вид дейности, които всеки един да изпълнява. Може да бъде предвиден и различен по размер дял от разходите и/или печалбата.

Управлението най-често се извършва от два органа – Общо събрание на съдружниците и управител/и. Решенията се вземат със съгласието на всички съдружници, освен ако не е предвидено друго.

Целта на гражданското дружество е заедно, с общи усилия, съдружниците да постигнат определен резултат. За постигане на тази цел, те могат да предвидят и внасяне на сума или друг вид имущество, включително и неимуществени вноски като know-how, полезни модели, труд и други.


Как да регистрирам гражданско дружество?

След като подпишете договор за гражданско дружество, следва да впишете учредяването му в Регистър БУЛСТАТ при Агенция по вписванията. Вписването може да се извърши от адвокат като в този случай таксата за заявлението е двойно по ниска.

С подаване на заявлението може да се регистрирате и по ДДС, в случай че планирате извършването на стопанска дейност, която ще надхвърли законоустановените рамки за регистрация по ДДС. След като вписването мине успешно, дружеството получава уникален БУЛСТАТ код.

NB: Важно е да знаете, че според Закона за ДДС, гражданското дружество представлява самостоятелно задължено лице. Плащанията в полза на съдружници в гражданското дружество имат характер на доход от участие и подлежат на облагане като доход от дивидент.

Последствия от учредяване на гражданско дружество?

 

От момента на учредяване на дружеството, всички сделки, които то извършва и съответните реализирани печалби, се разпределят между съдружниците, съобразно техния дял. Ако не е уговорен начин на разпределение, то дяловете се разпределят по равно. Когато съдружник направи разноски, за сметка на гражданското дружество, той може да иска възстановяването им, заедно с лихви и настъпилите вреди.

Гражданското дружество може чрез анекс или допълнително споразумение към договора за учредяване, да промени целите на обединението, както и други клаузи посочени в договора.

Гражданското обединение може да се прекрати по следните начини:

· с постигане на поставената цел или ако постигането е станало невъзможно;
· с изтичане на срока на дружеството, ако такъв е предвиден;
· по решение на съд;
· при смърт или поставяне под запрещение на един от съдружниците;
· с предизвестие на един от съдружниците.


В случай, че имате въпроси или искате да регистрираме гражданско дружество, нашите адвокати от адвокатска кантора Legal Frame ще Ви помогнат за създаването му.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се