Skip to content

Какъв е най-евтиният вариант за прехвърляне на имот?

Какъв е най-евтиния вариант за прехвърляне на имот?

Продажба или прехвърляне на недвижим имот може да се осъществи по много и по различни начини. В зависимост от това кой начин избирате, то стъпките които трябва да предприемете в известна степен се различават. Най-важното за клиентите, които искат да прехвърлят имот на близък, е да изберат най-евтиния вариант за прехвърляне на имот.

В долните редове ще разгледаме различните методи за прехвърляне на имот. В случай, че сте взели решение за продаване или прехвърляне на имот, може да се обърнете към добър адвокат имотно право от кантора Legal Frame, който да Ви насочи към най-евтиния вариант за прехвърляне на имот.

Как да направя прехвърляне на имот?

Най-разпространеният начин за прехвърляне на имот между роднини е чрез дарение. Това е и най-евтиният начин за прехвърляне. Причината за това са ниските данъци. Недвижим имот може да бъде прехвърлен и с покупко-продажба като тук разходите са значително по-високи. Предимството е, че по този начин получавате най-голяма сигурност при евентуален бъдещ спор.

Недвижим имот може да бъде прехвърлен и срещу издръжка и гледане. Издръжката и гледането могат да бъдат определени като размер и начин в нотариалния акт, като сумата която ще платите за в бъдеще, остава неясна. Тя се определя в зависимост от дължината на живота на прехвърлителя.

Имот може да бъде прехвърлен и чрез завещание – т.е. след смъртта на завещателя.

Всеки вид прехвърляне на недвижим имот има своите предимства, но поради различните нужди на страните по сделката Ви съветваме да се запознаете в детайли с начините за изповядване на сделката.

Дарение на недвижим имот

С дарение може да бъде прехвърлян всеки вид недвижимо имущество. Договорът за дарение на недвижим имот е безвъзмезден, т.е. липсва цена на изповядване на сделката. Най-често дарението се извършва между роднини, но във всички случаи се осъществява единствено между физически лица. Непълнолетно лице не може да извърши дарение, но може да получи дарение.

Предимството на дарение между роднини, е че таксите за прехвърляне са значително по-малки. При дарение между роднини местните данъци и такси са значително по-ниски, отколкото при друг вид дарение. Както и другите процедури за прехвърляне на собственост, така и при дарение има редица специфики, които трябва да съобразите.

На първо място: имотът трябва да е със платени данъци и такси. Трябва да се снабдите с данъчна оценка, както и с необходимите декларации по образец пред нотариус. След изповядване на сделката, нотариалният акт за дарение се вписва в Имотния регистър към Агенция по вписвания.

Покупко-продажба на недвижим имот

Това е и най-често използвания начин за прехвърляне на собствеността на имот. Разходите са значително по-високи от дарението, но новият собственик има по-голяма сигурност при попкупката. За разлика от дарението, тук наследниците не могат да претендират запазена част от имота.

Договорът за покупко-продажба се сключва под формата на нотариален акт. В него е посочена и продажната цена. Изготвянето на предварителен договор не е задължително, но е допълнителна защита и за двете страни. В случай, че е изготвен предварителен договор, то при подписване на нотариалния акт се вземат предвид платените суми по предварителния договор.

При прехвърляне на имота, новият собственик плаща местен данък към съответната община, а нотариалните такси могат се заплащат според уговорката на страните. Преди да закупите имота, следва да изискате удостоверение за вещни тежести, от което да е видно, че върху имота няма наложени възбрани, обезпечения или стари ипотеки. Освен удостоверение за вещни тежести, при изповядване на сделката трябва да предоставите скица на имота, данъчна оценка и декларации. Нотариалната такса се изчислява на база продажната цена.

Прехвърляне на имот чрез договор за издръжка

Друг вариант за прехвърляне на имот е с договор за издръжка. Това е доживотен ангажимент за осъществяване на грижи. По този начин собственикът запазва правото да го ползва, докато е жив. Договорът се сключва под формата на нотариален акт. В него е важно ясно и точно да бъде описан начина и размера на издръжката. Тя трябва да включва заплащане на текущи разходи – комунални сметки, дрехи, храна и прочие. Договорът е нищожен, ако новият собственик знае че праводателят е тежко болен. Договорът може да бъде развален и ако новият собственик изпрати в хоспис праводателят. Във всички случаи на смърт на стария собственик, договорът се прекратява. Няма пречка да се сключи договор за издръжка за няколко недвижими имота.

Прехвърляне на имот чрез завещание

При прехвърляне на имот чрез завещание, имотът остава собственост на завещателя до смъртта му. Едва след неговата кончина, то се придобива от наследниците, спрямо изразената воля на починалия. Завещанията биват: нотариално и саморъчно. Нотариалното се извършва от нотариус, в присъствието на двама свидетели. Саморъчното трябва да бъде изцяло написано от завещателя. Когато завещанието е написано саморъчно то може да бъде съхранявано, както при завещателя така и при друго лице. Това често крие опасност от злоупотребил

Кой е най-евтиният вариант за прехвърляне на имот?

Преди да изберете най-евтиният начин за прехвърляне на имот, следва да съобразите имота, неговата цена, връзката между субектите и всичко, относимо към имота. Разбира се, най-евтиният вариант остава прехвърляне на имот чрез дарение, като при дарение между съпрузи и роднини се заплаща най-нисък данък.

Преди да пристъпите към процедура по придобиване на имот, може да се обърнете към адвокат имотно право, който да Ви насочи за най-разумния, най-евтиния и най-бързия начин за прехвърляне на недвижим имот. Адвокатите от кантора Legal Frame разполагат с богата практика и могат да Ви съдействат при изготвяне на документи и нотариално изповядване на желаната от Вас сделка.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се