Skip to content

Лишаване от родителски права

Лишаване от родителски права

Лишаване от родителски права може да бъде тежка процедура не само за родителите, но и за детето. Затова преди да предприемете действия в тази насока, Ви съветваме да се обърнете към адвокат, който да Ви съдейства в процедурата за отнемане на родителските права.

Първото, което трябва да посочим, е, че съгласно Семейния кодекс, всеки родител е носител на родителски права и задължения до навършване на пълнолетие на детето. Независимо от това дали имат брак или не, родителите имат равни права и равни задължения.

Винаги при неполагане на грижи от единия родител – майка или баща, другият може да заведе иск за лишаване от родителски права. Под грижи трябва да се разбират всички действия, обуславящи нормалният живот и развитие на детето.

Кога може да се прибегне до отнемане на родителски права?

Отнемане на родителски права е крайна мярка и се прилага в тежки, укорими случаи, касаещи виновно поведение на единия родител. Според Семейния кодекс и чл. 132, ал. 1, т. 2: родителят може да бъде лишен от родителски права, когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка.

Тежки случаи на виновно поведение на родителя представляват ситуации на алкохолизъм, употреба на наркотици, физическо или психическо насилие над детето или душевна болест на родителя.

Какво означава трайно неполагане на грижи за детето и недаване на издръжка без основателна причина?

Полагането на грижи е част от действията, които осъществява родителя за правилното психическо и физическо развитие на детето. Тези действия обхващат широк кръг аспекти като: възпитание, участие в различни дейности на детето, ангажираност към неговото образователно развитие и пр. Дали е трайно това поведение, ще се прецени за всеки отделен случай. Но не може да се приеме трайно поведение, когато родителят не е полагал грижи за детето в рамките на седмица или месец.

Част от задълженията на родителя се касаят до даване на финансова издръжка за детето до навършване на пълнолетието му. Това са парични средства, които осигуряват ежедневните нужди на детето. Паричните средства трябва да бъдат в разумен размер, което в никакъв случай не означава прекомерно голям размер средства. Те трябва да са достатъчни, за да покриват учебните такси, ученически пособия, храна и дрехи.

Основателна причина за отнемане на родителски права може да бъде намерена в изключително тесен кръг от възможности. Като основателна причина може да посочим тежко заболяване или увреждане, които възпрепятстват упражняването на родителски права. Не може да бъде прието за основателна причина липсата на парични средства в родителя.

Процедура по отнемане на родителски права

Производството по лишаване на родителски права се образува по искане на единия родител, на прокурор или на Дирекция „Социално подпомагане“. Искът се подава до районния съд по настоящ адрес на детето. До приключване на делото могат да се постановят привременни мерки, т.е. родителят да се въздържа от осъществяване на определени действия.

В съдебното производство може да бъде изслушано и детето, ако е навършило 10 години и това не застрашава интересите му.

Ако съдът установи, че е налице тежък случай на поведение, застрашаващо детето, той постановява лишаване от родителски права. Със съдебното решение се определят режим на осъществяване на лични отношения, както и размер на дължима издръжка.

NB: Отнемането на родителски права не освобождава родителя от задължението да не плаща издръжка на детето.

В някои случаи, когато детето е без един родител, може да се предприемат мерки за закрила и настаняване в социално заведение при отнемане на родителски права. Такива мерки могат да бъдат предприети в интерес на детето, ако и двамата родители са неспособни да осъществяват родителските си задължения.

Ако се докаже, че действията на майката са в ущърб на детето, бащата може да заведе дело за лишаване от родителски права. Именно тогава, съдът отнема родителски права на майката и определя размера на издръжка, която тя трябва да заплаща.

Отнемането на родителските права не е необратимо. Родителските права могат да бъдат възстановени по искане на родителя, от който са отнети, но само ако основанията за лишаване са отпаднали.

Процедурата за отнемане на родителски права е аналогична с тази на ограничаване на родителски права. Ограничаване означава отнемане на част или поставяне на условие за упражняване на родителските права.

Заключение

Последиците при лишаване от родителски права са тежки за виновния родител. На него се отнема възможността да участва пълноценно в отглеждането на детето. Затова, когато пред Вас е налице подобен казус, може да се обърнете към адвокат за лишаване от родителски права. Нашите юристи от адвокатска кантора Legal Frame ще Ви съдействат в процедурата по отнемане на родителски права и ще Ви насочат към възможно най-бързо решаване на казуса.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се