Skip to content

Може ли бащата да вземе детето от майката?

Може ли бащата да вземе детето от майката?

Лишаването от родителски права може да бъде извършено със завеждане на дело срещу майката и съдебно решение за родителски права. За целта трябва да се докаже вина на майката, а решението по своята същност представлява санкция спрямо нея. Отнемане на родителски права на майката се прилага при тежки случаи на виновно поведение. Такива са: опасност за развитието на личността на детето, здравето, възпитанието или имуществото му.

Когато се докаже, че майката притежава необходимите родителски качества, но се докаже че тя може да продължи да участва само във възпитанието, се стига до присъждане на родителски права на бащата. В този случай, майката следва да участва в месечната издръжка, съответстваща на нуждите на детето (вземат се предвид пол, възраст, материални възможности).

При отнемане на родителски права на майката се взема под внимание изцяло интереса на децата. Следва да се изследва дали бащата е по-способен да полага грижи за детето, да го изгради, възпита и отгледа.

Каква е процедурата по лишаване от родителски права?

За да може баща да вземе детето от майката, трябва да е налице трайност и системност при неполагане на грижи и неплащане на издръжка за детето. Процедурата започва от бащата срещу майката. В производството участват и прокурор и представител на Дирекция “Социално подпомагане”. Молбата се подава до районния съд по настоящ адрес на детето.

Съдебната практика счита лишаване от родителски права като крайна мярка за защита интересите на детето. Ето защо трябва да бъде доказана по несъмнен начин.

Отнемане на родителски права от майка може да стане в следните случаи:

  1. Особено тежки случаи по чл. 131 от Семейния кодекс – ако поведението й представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, както и когато е налице продължителна физическа или душевна болест или други обективни прични, заради които тя не е в състояние да упражнява правата си. За особено тежък случай се приема и насилие, изоставяне в беда, трайно вредно влияние, поставяне в риск;
  2. Майка може да бъде лишена от родителски права, ако в производството се установи, че тя без основателни причини трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка.

Грижите за детето представляват съвкупност от действия, чрез които се осигурява психофизическото благополучие на детето. Необоснованото трайно неполагане на грижи и липсата на материален принос за отглеждането му, сочи противоправно поведение и дава възможност на бащата да вземе детето от майката.

При особено тежки случаи на поведение, съдът постановява лишаване от родителски права. В този случай виновният родител губи правото да участва в решенията за развитие на детето – образование или възпитание. Ограничават се и контактите му с детето. При отнемане на родителски права от майката, тя продължава да е задължена да изплаща издръжка.

В рамките на съдебното производство могат да бъдат разпитани и свидетели, да се предоставят писмени доказателства и да се назначават експертизи.

При промяна на обстоятелствата, майката може да задейства процедура по възстановяване на родителски права.

Call Now ButtonОбади се