Skip to content

Обжалване на наказателно постановление

Обжалване на наказателно постановление

 На първо място трябва да посочим, че по своята същност наказателното постановление е административен акт, издаден от съответен изпълнителен орган. С него административният орган налага наказание на съответния субект.

 Според Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), наказанията могат да бъдат: глоба, обществено порицание, лишаване от права (за упражняване на професия или дейност). В случай, че Ви бъде връчено наказателно постановление, може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора Legal Frame, който да Ви съдейства при обжалването на административни актове и наказателни постановления.

 NB: Ако нарушението е маловажно, не се съставя акт или наказателно постановление, а нарушителят се предупреждава устно или писмено.

 Дали едно деяние е маловажно, е преценка на административния орган. При вземане на решението, той трябва да съобарзи и съдебната практика, а когато това не е сторено, може да обжалвате наказателното постановление.

Акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Издаването на акт за установяване на административно нарушение става в присъствие на нарушителя, съгласно разпоредбите на чл. 42 и чл. 44 от ЗАНН. Той се подписва от актосъствителя в присъствието на поне 1 свидетел (очевидец). Съществува хипотеза, при която актът може да се състави в присъствието на двама свидетели, които не са очевици, но само когато няма свидетели присъствали на нарушението. Свидетелите могат да не са длъжностни лица.

Когато трябва да издаде АУАН, административният орган трябва да спази изискванията в закона. Всяко едно отклоняване от правилата по установяване на административното нарушение или от закона, представялва основание за отмяна на издаденото наказателно постановление. Деянието, което се наказва, трябва да е обявено от закона за наказуемо, в противен случай наказанието е безпредметно. Наказващият орган трябва да притежава компетентност, да съобрази размера и вида на наказанието, преди да пристъпи към издаване на наказателно постановление.

Когато Ви връчат наказателно постановление, е добре да се консултирате с адвокат, тъй като често наказващите органи допуснат грешки при съставянето им. Така например наказателно постановление може да бъде отменено поради неправилно изписване на закон или разпоредба от закон.

Всеки акт съдържа определени реквизити, липсата на които водят до порочност:

 • имена на актосъставителя;
 • дата на съставяне на акта;
 • дата и място на извършване на нарушението;
 • описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено;
 • законните разпоредби, които са нарушение (с пълното име на съответния закон или наредба);
 • имената, адреса, ЕГН и месторабота на нарушителя; обяснения и възражения, ако е направил такива;
 • имена, ЕГН и адреси на претърпелите имуществени вреди;
 • опис на писмените материали и иззетите вещи и кому са поверени за пазене.

В 7 дневен срок от съставянето на акта може да подадете писмено възражение пред издалия го орган. В случай, че административният орган не уважи възражението Ви или не сключите споразумение, то той ще издаде наказателно постановление.

Как се обжалва наказателно постановление?

Когато нарушението бъде установено с административен акт, в едномесечен срок наказателният орган може да издаде наказателно постановление. То трябва да съдържа законовите реквизити, като с него се налага наказание. Наказателно постановление може да бъде обжалвано пред съответния Районен съд, а решенията на районния съд подлежат на обжалване пред Административен съд.

 Срокът за обжалване на наказателно постановление е 7 /седем/ дни от връчването. Жалбата се подава чрез органа, който е съставил наказателното постановление, който препраща преписката, заедно със становище до Районния съд.

 Наказателните постановление могат да бъдат погасени и по давност като тя е различна в различните хипотези (напр. при глоба е 2 години, 5г. при данъци).

 Съдът може да постанови следните решения:

 • отмяна на наказателното постановление – поради съществени нарушения на проецсуалния или материалния закон;
 • частична отмяна на наказателното постановление;
 • отмяна на наказателното постановление и определяне на друго наказание, когато наложеното е явно несправедливо (съдът няма право да наложи по-тежко наказание);
 • отмяна изцяло или отчасти или изменение на постановлението в частта за обезщетението;
 • отхвърляне на жалбата и потвърждаване на наказателното постановление.

 В случай, че имате допълнителни въпроси или искате да обжалвате наказателното постановление, може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора Legal Frame.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се