Skip to content

Кога и как отпадат задължения по давност към ЧСИ

Кога отпада дело при ЧСИ по давност

Повишаващата се инфлация и поскъпването на живота често водят след себе си невъзможността за изплащане на текущите ни задължения. Това става и причина за образуване на изпълнителни дела пред държавни съдебни изпълнители (ДСИ) или частни съдебни изпълнители (ЧСИ). 

Какъв е срокът на давност на задължения

Във всички случаи, ако станем страна по изпълнително дело пред ЧСИ, частен съдебен изпълнител или пред колекторски фирми, трябва да знаем, че съществува давностен срок на задължения към чси/банка/нап/мобилен оператор/кат, след изтичането на който задължението ни отпада. 

По отношение на това, кои задължения по кой вид давностен срок се погасяват, препоръчваме консултация с адвокат.

 

Имате нужда от консултация?

 

Двугодишен срок на давност

Когато кредиторът (взискател) по едно изпълнително дело не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на 2 (две) години, изпълнителното производство се прекратява на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 от Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК). Прекратяването настъпва по силата на закона. Изпълнителният процес се прекратява ex lege. Т. е. всички последвали молби от взискателя, след дата на прекратяване на изпълнителното производство, не пораждат правни последици. 


Аргумент за горното намираме и в Тълкувателно решение №2/2013г. от 26.06.2015г. по т.д. №2/2013г. на ОСГТК на ВКС: когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на две години и изпълнителното производство е прекратено по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК, нова погасителна давност започва да тече от датата на която е поискано или е предприето последното изпълнително действие.“

Ако след изтичане на този двугодишен срок, частният съдебен изпълнител извърши изпълнителни действия, то тези действия са незаконосъобразни. В случай, че бъдат събрани пари след този срок, те подлежат на възстановяване.


Тригодишен срок на давност

Погасителната давност може да бъде определена, с оглед характера на вземането. Периодичните плащания се погасяват с изтичането на 3 (три) годишна давност – например плащане на наем, ток, вода, парно и др. Плащанията произтичащи от договор за заем, например се погасяват с изтичането на 5 (пет) годишна давност.


Петгодишен срок на давност

Важно е да знаете, че ако вземането произтича от съдебно решение, срокът на погасителната давност е винаги 5 (пет) години, дори ако се касае за спор по вземане за периодично плащане (арг. чл. 117, ал. 2 от ЗЗД). 


Научете кои задължения се погасяват с изтичане на 10 годишна давност.

Кога спира да тече давността

NB: С извършване на всяко изпълнително действие по делото, давността се прекъсва и започва да тече нов давностен срок.


Важно е да знаете, че не всички действия, които сте изискали или ЧСИ-то е предприело в рамките на производството прекъсват давността. Така например за изпълнителни действия не се възприемат: поканата за доброволно изпълнение, проучване на имущество и пр.

Кога започва да тече давностният срок

Определяща за давността е не датата на прекратяване на изпълнителното производство, а на предприетото последно валидно изпълнително действие, защото от нея започва да тече нова погасителна давност за вземането.

Какви са стъпките за отпадне на задълженията по давност

Изтичането на давностния срок за прекратяване на изпълнителното дело, не означава, че автоматично задължението се е загубило.


Съгласно чл. 116 б. „в“ от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) давността се прекъсва от предприемането на изпълнителни действие в рамките на определен изпълнителен способ. 


Погасените по давност задължения, могат да отпаднат след отправяне на изявление до съда за изтекла погасителна давност. За целта следва да бъде направена справка по изпълнителното дело, да се преценят всички налични факти и да се установи дали има основание дългът да отпадне като погасен по давност. Така, ако задължението е достатъчно старо и по него не са предприемани никакви действия, може да започнете производство за отписване на задължението и прекратяване на изпълнителното дело.


Обобщение: За да отпадне задължението, на първо място трябва да се установи кога е образувано изпълнителното дело при ЧСИ или ДСИ. След което следва да се извърши справка по изпълнителното дело, за да се установи какви действия са предприемани и кога е било последното предприето действие. 


Ако взискателят по изпълнителното дело не е предприемал действия повече от 2 години, изпълнителното дело се прекратява, както беше посочено по-горе. Считано от датата на последното валидно предприето действие, започва да тече и погасителната давност, с която се погасява вземането. Ако задълженията са погасени по давност, е необходимо да се направи възражение пред съда срещу кредитора. 


Важно е, при завеждане на иск срещу кредитора, да поискате издаване на обезпечителна заповед за спиране на изпълнението. В този случай, ако съдът уважи молбата ви, ще бъдете защитени, че до произнасяне по делото, частният съдебен изпълнител няма да събира принудително допълнителни вноски. 


Ако има суми, преведени на кредитора, след като вече задължението ви е погасено по давност или вследствие на настъпило прекратяване на изпълнителното дело, то кредиторът дължи връщане на сумите към длъжника. При уважаване на иска от съда, отпада и възможността кредитора да заведе ново дело за същото вземане.


Ако имате стари задължения към ЧСИ, трябва да знаете, че имате шанс да се защитите, като незабавно трябва да се срещнете с адвокат, за да си спестите време, пари и възможни грешки, които да доведат до отпадане на давността.

В зависимост от това дали е подадено писмено възражение в допустимите от закона срокове или пък длъжникът не е коректно уведомен то и ситуацията може да има най-различни срокове и изходи.

При допълнителни въпроси относно давност на задължения при частен съдебен изпълнител, може да направите онлайн запитване чрез формата ни за контакт. 

За да получите адекватна защита за прекратяване на изпълнително дело поради давност, консултирайте се с добър адвокат в адвокатска кантора Legal Frame.

 

Имате нужда от консултация?

 

 

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се