Skip to content

Подаване на сигнал за незаконен строеж в съсобствен имот!

Подаване на сигнал за незаконен строеж в съсобствен имот!

Всеки от нас знае за случаи или да участва в ситуации, в които наследници не могат да постигнат съгласие при подялба на наследство и на недвижими имоти и остават съсобственици. Най-често срещан пример е етажната съсобственост. Често те поделят ползването на съсобствен жилищен имот, съсобствено дворно място, като обикновено поделянето е узаконено със съдебно споразумение за право на ползване.
Не един или два са казусите в българското законодателство, когато двама или повече наследници в споровете си за недвижимо имущество стигат до подаване на сигнал за незаконен строеж в съсобствен имот. Като предимно случаите се пренасят за решаване в съдебната зала.
В такива ситуации, за да избегнете дългото влачене по съдебни дела, обикаляне по институции, финансови загуби и стрес, е препоръчително да потърсите правна помощ от добър адвокат недвижими имоти за София и страната.
Ако сте съсобственик, поставен в ситуация с нарушаване на правата ви, то ще ви е полезна тази статия, в която ще наблегнем на основното, което трябва да знаете при подаване на жалба за незаконен строеж в съсобствен имот в съответния районен съд по местонахождението му.

На първо място нека изясним кога един строеж е незаконен или как се доказва незаконен строеж.

Съгласно законите на Република България и действащите правила и нормативи на Закона за устройство на територията един строеж е незаконен, респективно незаконен строеж в съсобствен имот, ако:
*не притежава строителни книжа;
*не е съобразен с действащия подробен устройствен план;
*не е издадено разрешението за строеж;
*не със съгласуван инвестиционен проект;
*строи се със съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект;
*при строеж се използват неподходящи материали или не е съобразен с конструкцията и безопасността при ползване и представлява опасност;
*ако ограничава правата на съсобственика, не се допуска да извършва действия в имота си, създава пречки (по-големи от обикновените) за ползване на съсобствения или съседния имот – чл.50 от Закон за собствеността.

 

Имате нужда от консултация?

 

Кои държавни органи могат да обявят един строеж за незаконен?

Овластени да разкрият и констатират незаконен строеж са органите Дирекция национален строителен контрол, Регионална Дирекция национален строителен контрол или съответната общинска администрация по местонахождение на съответния незаконен строеж.

Какво следва, ако е обявен за незаконен строеж по смисъла на ЗУТ?

След обявяването на един строеж за незаконен, се издава Заповед за спиране на строителство, строежът се маркира със защитна маркировка и се забранява достъпът до него. Издава се от Началник ДНСК заповед за премахване на незаконен строеж, а на виновното лице се отсъжда поемане на разходите по премахването на незаконното строителство и му се налагат. Виновното лице дължи глоби за незаконен строеж.

По какъв начин се премахват незаконните строежи?

След издаване на заповедта за премахване, се дава възможност на нарушителя да извърши доброволно премахване на незаконен строеж в 14 – дневен срок от датата на връчването на поканата. След тридневния срок от изтичане на поканата за доброволно изпълнение, длъжностните лица от отговорните служби посещават мястото на незаконния строеж и съставят констативен акт за състоянието на обекта. След съставяне на констативния протокол се пристъпва към съществената част.

Извършва се проучване за начина на премахване на незаконния строеж, осигурява се строителен инженер при необходимост, за да прецени дали събарянето няма да нанесе щети на трети лица. Прави се предварителна оценка на разходите по отстраняването му и се дава за одобрение от Кмета на общината или Началника на ДНСК. При одобрение на разходите, се пристъпва към принудителното премахване на строежа. Като направените разходи са за сметка виновното лице.

Съществува възможност за отпадане на задължението, постановено в заповедта за премахване за един незаконен строеж. Давността е 5 години и започва да тече от влизане в сила на заповедта до съставянето на протокол за проверка на изпълнението, до протокол Приложение № 2 по Наредба № 13/2001г или до съобщаването на възлагателно постановление за премахване.

Може ли да се обжалва заповед за премахване на незаконен строеж?

Съгласно действащите закони, заповедта за премахване, като всеки административен акт, подлежи на обжалване в законоустановените срокове.

Как се узаконява незаконен строеж и какъв е редът за узаконяване?

Незаконен строеж може да се узакони, ако е бил строен до 26.07.2003 г., но не по-късно до 26.01.2004 и собственикът е подал искане до правоимащите органи за издаване на разрешение за строеж, ако той е отговарял на действащите тогава законови уредби и/или на действащите в момента такива.
Ако са преминали всички законоустановени срокове за узаконяването на незаконен строеж, собственикът на незаконен строеж може да поиска от съответнат общинска администрация издаването на така нареченото Удостоверение за търпимост на строеж. След като вече е издадено, удостоверението за търпимост дава право на собственика да извърши продажба на незаконен строеж.

Как да защитим правата си при незаконен строеж в съсобствен имот?

Ако решите да извършите строителна дейност в съсобствен имот, непременно се консултирайте с добър адвокат недвижими имоти за София и страната.

Ако сте жертва на незаконен строеж в съсобствен имот, гореизложеното отново важи. Извършен от друг съсобственик строеж е незаконен, без да сте отстъпили/учредили право на строеж.

Как да защитите правата си, като съсобственик при незаконно строителство:
с подаване на жалба или сигнал за незаконен строеж до кмета на Общината или до Регионална дирекция за национален строителен контрол;
с подаване на искова молба до регионалния съд от първо лице или със съдействието на добър адвокат недвижими имоти в София и страната.

При каквито и действия с недвижими имоти, особено съсобствени, се крие опасност да сте жертва на измама.
Адвокатска кантора Legal Frame е готова да поеме вашата защита, да доведе делата ви до край, с максимална ваша полза. Ние предлагаме правна помощ при:
консултации и анализ на съсобственост, права на ползване, прехвърляне на съсобствен имот;
консултации относно даване на съгласие за строеж;
учредяване право на ползване, право на строеж, пристрояване;
съдебна защита за права на ползване;
съдействие при издаване на документи;
др.
За подробна информация за предлаганите услуги, посетете ни в кантората ни в гр.София или посетете нашия уебсайт. Тук ще намерите вашия доверен и добър адвокат.

 

Имате нужда от консултация?

 

 

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се