Skip to content

Какви са последиците при неизпълнение на договор поради непреодолима сила (форсмажор)

Какви са последиците при неизпълнение на договор поради непреодолима сила (форсмажор)

В търговските взаимоотношения и облигационното право важи принципа „договорите трябва да се спазват“ (“pacta sunt servanda”). Въпреки това, понякога настъпват непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват по-нататъшното развитие и изпълнение на договорите. Като такова непредвидено обстоятелство може да посочим непреодолима сила (форсмажор).

 Според Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), длъжникът по един договор не отговаря, ако невъзможността за изпълнение се дължи на причина, която не може да му се вмени вина.

От своя страна непреодолимата сила е уредена в Търговския закон. Тя освобождава длъжника от отговорност, поради невиновна невъзможност за изпълнение на задължението.

 Непреодолимата сила (форсмажор) е обстоятелство, което е възникнало след сключване на договор, поради събития от извънреден характер. За да можем да се позовем на непреодолима сила, трябва да е налице и връзка между събитието и невъзможността за изпълнение. 

 Такова събитие беше и Covid пандемията. Като такива събития могат да се посочат и земетресение, наводнение, война, силни бури и т.н. Ако считате, че не може да изпълните договора си, поради настъпване на форсмажорни обстоятелства, може да се обърнете към адвокат дружествено право, който да разгледа казуса Ви.

 За да бъде освободен длъжника от отговорност, непреодолимата сила трябва да направи невъзможно цялото изпълнение на договора. В противен случай може да се стигне до частично освобождаване от отговорност.

 NB: Важно е да знаете, че ако длъжникът е бил в забава преди настъпване на непреодолимата сила, той не може да се позове на нея.

 Т.е. позоваване на непреодолима сила и освобождаване от отговорност, е възможно, само ако форсмажорът е възникнал след сключване на сделката, но преди падежа на задължението. Ако непредвиденото събитие е възникнало преди сключване на сделката, може да се позовете на нищожност на сделката поради невъзможен предмет.

 Въпреки възникването на непреодолимата сила, за да се позове на нея, длъжникът трябва да уведоми другата страна за нея, в какво се състои и възможните последици от нея. Ако не бъде изпратено уведомление, длъжникът дължи обезщетение за настъпилите вреди. Уведомяването трябва да бъде в писмена форма и да бъде подкрепено от съответните доказателства (когато е необходимо), за което адвокат от адвокатска кантора Legal Frame може да Ви съдейства. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на договора спира, а сроковете по него се увеличават със срока на спирането.

 Ако форсмажорът продължи достатъчно дълго време и страните загубят интерес от изпълнението, всеки от тях може да прекрати договора.

 Важно е да знаете, че длъжникът по парични задължения (като договор за наем, кредит и т.н.) не може да се позове на непреодолима сила, тъй като парите са родово определени вещи, които не могат да погинат. Т.е. ако сте наемател не може да бъдете освободен от плащането на наем, поради непреодолима сила.

 В заключение ще каже, че позоваването на непреодолима сила (форсмажор) освобождава длъжника от неустойки за неизпълнение на договор. Но разпоредбите за непреодолимата сила, следва да бъдат прилагат за всеки отделен случай. Поради това, ако считате, че неизпълнението Ви по договор се дължи на форсмажор, може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора Legal Frame.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се