Skip to content

Последици от лошо изпълнение на поръчка

Последици от лошо изпълнение на поръчка

Всеки длъжник трябва да изпълни задълженията си точно. Ако изпълнението не съответства на дължимото, то тогава считаме че то е лошо изпълнено. Това е и една от формите на виновното неизпълнение.

Когато говорим за лошо изпълнение на поръчка, първото което изниква в съзнанието ни е продавач, който е продал вещ с недостатъци. Следователно тези недостатъци съществено намаляват нейната цена или годност за употреба. В този случай казваме, че продавачът не е престирал точно в качествено отношение, не е изпълнил съобразно дължимото. Изпълнил е задължението си лошо.

Според Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, изпълнителят е длъжен да извърши поръчката точно, съгласно договора. И ако я извърши по друг начин, той или не е изпълнил задължението си или го е изпълнил „неточно“. Кое изпълнение страните ще считат за точно или не, страните могат да определят съгласно договор. Така всяко отклонение от него се счита за лошо изпълнение. Законодателят е отделил повече внимание на същия въпрос в особената си част от ЗЗД. Например в договора за продажба и договора за изработка.

Така според него, продавачът е изпълнил лошо, ако е продал вещ с недостатъци, които съществено намаляват цената й или я правят негодна за изпълнение на договорното й предназначение. Лошото изпълнение на поръчката е свързанo и с качеството на продукцията. Ако тя е качествена, лошо изпълнение е изключено. Следователно – добре организираното и качествено производство е необходимо, за да се избегне риск от лошо изпълнение. А то ще се организира, като се въведат в него стандарти, т.е. когато се установят качествени показателни на стоките във всички важни отрасли и се забрани производство на нестандартни артикули под страх на наказателна отговорност.

Следва да отбележим, обаче, че престирането на нестандартна (негодна) стока не е лошо изпълнение. При негодна стока ние сме изправени пред цялостно неизплънение. За лошо изпълнение говорим, само когато отклонението от страндартното качество е такова, че не прави стоката негодна (за бракуване), а дефекна или когато съществено намалява нейната цена или нейната годност за обикновеното или предвиденото в договора употребление.

Ако дължимият резултат е все пак осъществен, макар и със съществени отклонения и недостатъци, т.е. когато изпълнението е приело формата на лошо изпълнение, кредиторът може да:

А) Иска да бъде изпълнено добре:

  • Т.е. длъжникът да отстрани дефекта без заплащане, в подходящ срок, определен от кредитора;
  • Може да иска замяна вещ без недостатъци;
  • Иск за обезщетение /възстановяване на средства/ + неустойка.

Б) Да отстрани дефекта сам, но за сметка на длъжника.

В) Приеме лошото изпълнение с отбив от цената и да претендира евентуалните си вреди на общо основание.

NB: Ако стоката не може да бъде заменена с нова /качествена/ или това е вече безполезно, налице е пълно неосъществяване и пълна неосъществимост на дължимия резултат. Налице е не лошо изпълнение, а пълно неизпълнение. Затова длъжникът отговаря в пълен размер за заплатената стока, както и за вреди породени от неточно изпълнение в качествено отношение.

Настоящата статия не претендира за пълнота и изчерпателност. Екипът на правна кантора Legal Frame е на Ваше разположение, a при наличие на въпроси може да се свържете с адвокат.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се