Skip to content

Предварителен договор за покупко-продажба на МПС

Предварителен договор за покупко-продажба на МПС

Предварителните договори имат приложение не само при покупката на недвижими имоти, но и при закупуването на движими вещи като автомобил. 

 Предварителен договор за покупко-продажба на МПС е предпочитан сред хората, които обичат да се застраховат допълнително. Той предхожда окончателния договор за покупко-продажба на МПС, който трябва да бъде сключен пред нотариус.

 С предварителен договор за покупко-продажба на МПС не се прехвърля собствеността на автомобила. В него се уговарят всички клаузи относно окончателния договор. Такива са: продажната цена, предмета на сделката, евентуални неустойки за неизпълнение, заплащане на капаро и други. За защита в най-пълна степен, може да се обърнете към адвокат, който да изготви договора и защити интересите Ви.

Защо ми е необходим предварителен договор?

 Предварителният договор за покупко-продажба на МПС не е задължителен. Той предхожда окончателния и има подготвителен характер. Целта му е да създаде права и задължения на страните за последващото прехвърляне на автомобила.

 Страните по него са продавач и купувач, като всяка една има задължение за спазване на определено поведение и извършване на определени действия. Договорът дава сигурност, че страните няма да се откажат от бъдещата продажба.

 В случай, че една от страните по договора е неизправна, другата страна има право да обяви предварителния договор за окончателен, съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. Той може да заведе иск и след като компетентният съд се произнесе, купувачът става собственик на автомобила. 

 NB: Предварителният договор не Ви прави собственик на автомобила. Въпреки това, може да го управлявате законно и да го владеете.

Какво трябва да съдържа предварителен договор за покупко-продажба на МПС?

 Както споменахме по-горе, страните по предварителния договор са купувач и продавач. Те могат да са юридически или физически лица. Предварителният договор се сключва в писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписа. Договорът може да бъде подписан и от упълномощено от страната лице.

 За пълнота на договора, следва да съдържа някои от следните реквизити:

  • Продажна цена на автомобила;
  • Начин на плащане – тук страните могат да договорят и капаро;
  • Срок за сключване на окончателния договор и предаване на владение на автомобила;
  • Неустойка при неизпълнение на поети задължения;
  • Най-важно е да индивидуализирате автомобила чрез: номер на рама, регистрационен номер, марка на автомобила, модел, цвят и др.

 Договорът може да предвижда и други клаузи, съгласно уговорките на страните. Като такива може да споменем:

  • Коя страна ще поеме разноските;
  • Последици при настъпило застрахователно събитие по време на договора;
  • Поддръжка на застраховка и изправност на автомобила;
  • Други.

 Ако желаете да закупите автомобил и имате въпроси относно сключването на предварителен или окончателен договор, може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора „Legal Frame” София. Ние ще Ви съдействаме в изготвянето на документите, както и ако имате допълнителни въпроси свързани с дела срещу КАТ и обжалване на електронни фишове.

 

Call Now ButtonОбади се