Skip to content

Прехвърляне на Дружествени Дялове

Прехвърляне на дружествени дялове


Какво е дружествен дял


Всеки съдружник в едно дружество има дял от имуществото и капитала му и този дял се нарича дружествен. 

Процедура по прехвърляне на дружествен дял в  ООД / ЕООД


Дружественият дял може да бъде прехвърлен съгласно разпоредбите на българското законодателство и в частност Търговския закон. Прехвърлянето е регламентирано в чл. 129 от ТЗ. Дружествен дял може да бъде прехвърлен посредством договор, който може да бъде във формата на договор за покупко-продажба, дарение, замяна или при увеличаване на капитала на дружеството.

Договор за продажба на дружествени дялове


Най-често срещаният начин за прехвърляне на дружествен дял е чрез сключване на договор за покупко-продажба на дружествени дялове.

Договорът за покупко-продажба на дружествени дялове е писмен договор, заверен нотариално, който е подписан между продавач и купувач. Нотариалната заверка е задължителна за валидността на договора. Следва да бъдат заверени, както съдържанието, така и подписите на страните. 

Покупко-продажбата на дружествени дялове се осъществява въз основа на подписан между продавач и купувач писмен договор. Договорът, който служи като основа за осъществяване на прехвърлянето на дружествените дялове, има комплексен характер. Посредством този договор се извършва прехвърляне не само на права, притежавани до този момент от продавача на дяловете, но така също се извършва прехвърляне и на задължения.

За да пристъпите към подписване на договор за покупко-продажба, трябва да бъдат извършени няколко предварителни действия. На първо място, трябва купувачът да е изразил волята си за закупуване на определен брой дялове, на определена стойност. Това се извършва чрез подаване на молба до канцеларията на дружеството. С молбата си лицето-купувач трябва да отправи изрично заявление, че се съгласява с дружествения договор и ще спазва същия занапред.

Тук следва да отбележим, че прехвърлянето на дружествени дялове между съдружници, се извършва свободно. Т.е. режимът на прехвърляне е далеч по-облекчен, в сравнение с прехвърлянето на трети лица.

След получаване на молбата в канцеларията на дружеството, съдружниците провеждат общо събрание, на което вземат решение за продажба на дружествените дялове, съобразно постъпилата молба.

Следващата стъпка е фактическото подписване на договора. С подписването му, следва дружественият договор да бъде изменен. Причината е, че в него трябва да бъде записан новия собственик и размерът на неговото участие. За целта се свиква ново Общо събрание. Съставя се протокол от Общото събрание за нов дружествен договор. На събранието освен промяна в собствеността, съдружниците могат да приемат и нови изменения по дружествения договор.

Ако при прехвърляне на дружествения дял, се променя и управителя, то задължително се попълват и всички законоустановени документи, необходими за вписване на новия управител. 
При прехвърлянето прехвърлящият съдружник и управителя, следва да подпишат декларация по чл. 129 от Търговския закон, че дружеството няма или има неизплатени задължения към свои работници.

Ако новият собственик на дялове, придобие собствеността върху всички дружествени дялове, то тогава и правната форма на дружеството се променя. Така от дружество с ограничена отговорност (ООД), то се превръща в еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

Такси по прехвърляне/продажба на дружествени дялове


Когато всички изискуеми документи, свързани с покупко-продажбата са готови и подписани, управителят (или упълномощено от него лице-адвокат), може да ги подаде пред Търговския регистър. При подаване онлайн се заплаща такса в размер на ½ от таксата дължима, ако документите бъдат подадени на гише.

Важно е да се отбележи, че с прехвърлянето на дружествени дялове, прехвърляте не само права, но и задължения произтичащи от собствеността. Затова преди да сключите договор за покупко-продажба на дялове, е добре да се консултирате с адвокат, който да ви насочи към рисковете, които това води след себе си.  За консултация с адвокат специалист по прехвърляне на дружествени дялове, подготовка на необходими документи, изготвяне на сигурен, юридически издържан договор, се свържете с нашата адвокатска кантора. Ние ще ви спестим време и пари. Връзка с адвокатска кантора Legal Flame – София може да направите директно по телефона в делнични дни от 8:30 до 17:30 или чрез имейл. Не се колебайте. Ще отговорим на всичките ви въпроси. Очакваме ви:

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се