Skip to content

Прехвърляне на недвижим имот с апорт в търговско дружество

Прехвърляне на недвижим имот с апорт в търговско дружество

Преди да си отговорим на въпроса „мога ли да прехвърля имот с апорт в търговско дружество?“, следва да посочим какво представлява апорт.

Какво е апорт?

Най-общо казано: апорт е вноска в капитала на търговско дружество. И като такава, апорт може да бъде направен, както при учредяване на търговското дружество, така и при последващо вдигане на капитала.

Апортната вноска се подчинява строго на изискванията на Търговския закон и българското законодателство, като за да бъде извършена следва да бъдат предприети редица действия, в т.ч. и да бъде назначена оценка/експертиза от вещи лица и най-после същата да бъде вписана в Търговския регистър.

В практиката, често се среща апортирането на недвижим имот в търговско дружество. Това е и един от способите за прехвърляне на собствеността на недвижимия имот. Веднъж апортиран в капитала на търговското дружество, имотът може да бъде продаден само от търговското дружество или собственикът на търговското дружество може да продаде притежаваните от него дялове. Може да апортирате и право на строеж.

Мога ли да продам или купя недвижим имот, апортиран в търговско дружество?

Краткият отговор е – да. И това е предпочитан начин за прехвърляне на недвижим имот от много инвеститори, поради следните предимства:

  • По-ниски нотариални такси;
  • Не дължите местен данък;
  • В случай, че купувачът е женен/омъжен, имотът не попада в съпружеска имуществена общност (СИО);
  • Не се начислява ДДС;
  • Може да продадете дружествени дялове на дружеството, в което е апортиран имота.

Веднъж апортиран в капитала на търговско дружество, недвижимият имот може да бъде продаден по два начина: с продажба на дружеството или с продажба на имота. Когато апортирате имот в търговско дружество, с цел продажба, то голяма част от инвеститорите предпочитат да апортират същия в новоучредено дружество. Така то е чисто от задължения, а в активите/пасивите му има само и единствено недвижим имот. Важно е да знаете, че няма ограничения в броя на имоти, които могат да бъдат апортирани в капитала на търговското дружество.

Каква е процедурата по апортиране на недвижим имот?

За да имот на първо място трябва да подадете искане до Агенция по вписванията за назначаване на три вещи лица, които да извършат парична оценка на имота и да съставят заключение. За целта трябва да се снабдите с документи за собственост, данъчни оценки, схема на самостоятелния обект, скица, разрешение на строеж, степен на завършеност и всички други документи, имащи отношение към имота.

С назначаване на вещите лица, Агенция по вписванията определя и възнаграждение за услугата, което трябва да бъде внесено в срок, а заключението да бъде изготвено в 14-дневен срок.

Изготвената оценка на недвижимия имот определя и размера на капитала, който може да запишете в търговското дружество. Ако не сте съгласни с направената оценка, може да откажете вписването или да увеличите капитала с допълнителна парична вноска.

С даване на заключението на вещите лица, следва да промените учредителния акт/устава на дружеството, както и да изготвите всички съпътстващи това протоколи. Към заявлението за промяна на капитала, трябва да приложите и декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, декларация съгласие, декларация за истинността, пълномощно и държавна такса.

Собствеността на недвижимия имот се прехвърля от дата на увеличаване на капитала и вписване на апорта в Търговския регистър или от дата на регистрация на новото дружество. След вписване в Търговския регистър, следва да впишете апорат и в Служба по вписванията.

В случай, че имате нужда от консултация дали и как да апортирате недвижим имот или да придобиете такъв от търговско дружество, то може да се консултирате с адвокат от адвокатска кантора Legal Frame.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се