Skip to content

Делба на недвижим имот

Делбата на недвижим имот е способ за прекратяване на съсобствеността между две или повече лица. Делбата бива доброволна или съдебна. Доброволната делба спестява много време и разходи, но когато е невъзможно страните да се споразумеят за начина на разделяне, се пристъпва към съдебна делба. За да сте сигурни, че интересите Ви ще бъдат запазени в най-голяма степен, може да се обърнете към адвокат имотно право от юридическа кантора Legal Frame.

Какво означава съсобственост на недвижим имот?
Съсобственост на недвижим имот има, когато той се притежава от няколко лица. Тя може да възникне при сделка (когато лицата купят имота заедно), наследяване (най-често срещната хипотеза) и др. Всеки съсобственик има право на ползване на съответните му идеални части от недвижимия имот. В случай, че имотът се обитава само от един собственик, то той следва да обезщети останалите (като заплаща наем). Разходите съответно се поемат съобразно разпределението на имота.

Съсобственост може да бъде прекратена по няколко начина:

● отказ от право върху притежавана идеална част- той се заверява нотариално и се вписва в Имотния регистър;
● отказ от наследство – когато съсобствеността е възникнала чрез наследяване;
● прехвърляне на идеална част – прехвърлянето може да се направи в полза на другите съсобственици или на трето лице, след като първо е била предложена на другите съсобственици;
● делба – доброволна или съдебна.

Доброволна делба

Доброволната делба представлява договор между съсобствениците. С него страните се споразумяват за кой какъв имот или дял ще получи. Договорът се заверява нотариално и се вписва в имотния регистър.

След доброволната делба, собствениците могат да получат:
● право на собственост;
● ограничено вещно право – право на ползване;
● уравняване на дела – когато някой от съделителите не получава имот, може да бъде уравнен в пари или в друга вещ.

Когато доброволна делба не може да бъде постигната, страните прибягват до съдебна делба.
Съдебна делба

Съдебната делба е принудително разделяне на имот. Тя преминава в две фази. В първата фаза съдът установява наличието на съсобственост, между кои лица ще протече производството и какъв е размера на техните дялове. В тази фаза съдът изследва как са придобити имотите, дали реално са съсобственост, кой какъв дял е получил, дали има наследници и прочие. В първата фаза на делбата, могат да бъдат предявени допълнителни искове.

Веднъж установил фактическата обстановка, съдът преминава към втората фаза на процеса.

Съставяне на разделителен протокол: В него се определят отделните дялове, които страните следва да получат. След определянето им се тегли жребий, с който се определя кой съсобственик кой дял получава. Когато прецени, че този начин не е справедлив и удачин, съдът определя дяловете, без да тегли жребий. Със съдебното решение, съсобствениците стават изключителни собственици на имуществото, включено в техния дял.

Ако имотите са недостатъчно, за да бъдат разделени, съдът постановява публична продан. На база решението, съделителите получават изпълnitelen лист, с който образуват дело и извеждат имота на публична продан. Получената сума се разпределя между съделителите.

NB: Делбата е нищожна, ако не участват всички съсобственици.
Имам ли нужда от адвокат?
Делбата е сложен процес, в който страните следва да внимават и да определят собствеността коректно, как тя е възникнала и кои са страните по нея. Важно е преди да се пристъпи към делба, да се проведат разговори и да се постигне съгласие между страните за отделните квоти.

Следва да имате предвид, че доброволна делба е по-бърз и по-евтин начин за уреждане на съсобствеността. Може да се обърнете към адвокат, който да изготви договор за делба и да Ви съдейства при нотариално изповядване на сделката.

За да си осигурите качествена и навременна защита, може да се доверите на наш адвокат в София по недвижими имоти, който притежава богат опит в областта на вещното право.

При допълнителни въпроси, може да се обърнете към нашите адвокати.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се