Skip to content

Договор за наем на имот

Договорът за наем се сключва, когато наемодателят предоставя на наемателя вещ или недвижим имот за временно ползване, срещу заплащане. Договорът за наем е един от най-често срещаните договори, като адвокатска кантора Legal Frame може да Ви съдейства при сключването му. Най-често срещаните варианти на този договор е при наем на недвижим имот, на автомобил или на друга вещ.

Договор за наем на недвижим имот

Най-често срещан в практиката е договор за наем на недвижим имот. Той се сключва в писмена форма – не е необходима нотариална заверка. Практиката допуска, той да е валиден, дори когато е сключен в устна форма.

Преди да пристъпите към подписване на договора, е добре да се съветвате с адвокат, който да обърне внимание на всички детайли относно този вид договор.

Например: при предаване на имота, е важно да бъде изготвен приемо-предавателен протокол. В него се описват всички движими вещи, които се намират в имота, както и състоянието му към дата на предаване на владението.

Ако сключвате договор за наем за срок по-дълъг от една година, той следва да се впише в Имотния регистър към Агенция по вписванията. Максималният срок, за който може да бъде сключен договора за наем е 10 години.

При подписване на договор за наем, често срещана практика е плащането на депозит под формата на вноска. Той има за цел да покрие щети, причинени от наемателя. Когато повреди не са нанесени, то с изтичане на договора, наемодателят връща депозита на наемателя.

Друг момент, който трябва да внимавате при подписване на договор за наем на недвижим имот, е нуждата от неустойки и ясно регламентиране на начина на заплащане наемната цена.

Във всеки договор за наем, трябва да предвидите и начин за прекратяването му. Най-често това става с изтичане на срока, но може да се предвиди и възможност за прекратяване с предизвестие или в случай на неизпълнение.

Дело за договор за наем

Делата за договор за наем могат да бъдат заведени в различни хипотези. Например при отказ за връщане на заплатения депозит. В този случай се завежда гражданско дело за установяване на щети и наличието им.

Дело може да бъде заведено и при претендиране на неустойки за забава или неизпълнение по договор за наем. Често се случва, наемателят да не заплати битовите сметки (ток, вода, парно, интернет). Тук наемодателят следва да заведе дело, в което да установи реалния размер на дължимите суми. Ако договорът за наем е прекратен, а наемателят продължи да използва имота, той дължи обезщетение.

Във всички случаи, изправната страна може да претендира заплащане на лихва и сторените от него разноски за адвокат.

В случай, че Ви предстои сключване на договор за наем и имате нужда от консултация или изготвяне на такъв, може да се обърнете към адвокат по недвижими имоти от адвокатска кантора Legal Frame.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се