Skip to content

Наследство на недвижим имот

Наследяването в България се регламентира съгласно Закона за наследството. В него са описани и групите наследници, техните запазени части, както и правилата при които може да се случи наследяването. Наследниците, съгласно българското законодателство са:
1. Деца – наследяват равни части, дори осиновените от него.
2. Съпруг/съпруга – наследява равни части с децата. Ако няма възходящи или братя и сестри или техни низходящи, съпругът получава цялото наследство.
3. Ако починалият не е оставил низходящи, наследяват живите родители.
4. Ако наследодателят е оставил само възходящи роднини от втора или по-горна степен, наследяват само най-близките от тях по равни части.
5. Ако починалият е оставил само братя и сестри, те наследяват по равни части.
6. Когато починалият не е оставил братя или сестри, нито низходящи, нито възходящи, наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително, като по-близките изключват по далечните по степен.
7. Низходящите на починалия, които са починали преди него, се заместват по закон от своите низходящи.
Тоест, ако починалият е оставил няколко наследника, то недвижимият имот се поделя съобразно гореописания ред и всеки наследник получава своя дял от него.
За да се разделят наследствените имоти, може да се премине към делба между наследници. Така всеки един от тях получава реална част от имуществото. Делбата бива два вида: съдебна и доброволна. Ние съветваме нашите клиенти при възможност да изберат доброволната делба. С нея ще спестите средства и време. Нашите адвокати ще Ви съдействат да изготвите всички необходими документи за доброволна делба, а в случай че такава е невъзможна, ще Ви помогнем да заведете дело за делба.
Важно е да знаете, че когато приемате наследство, то приемате и задълженията на починалия. Ако направите отказ от наследство, то Вие не поемате задълженията, но и се отказвате от собствеността на недвижимия имот. Отказ от наследство представлява пълен отказ на наследник да наследи своя наследодател. Отказът започва с писмено заявление до Районен съд, което да е в нотариална форма и да се впише в особена книга към съда, за което съдът издава удостоверение.
Дело за делба
Всеки наследник може да заведе иск за делба срещу останалите наследници. С искът се поделя наследствения имот. Съдебният процес протича в две фази, като с оглед сложността Ви съветваме да се обърнете към адвокат в областта на недвижимите имоти.
В този случай, може да потърсите добър адвокат за дело за делба, който да Ви съдейства през двете фази на процеса. В случай на допълнителни въпроси, може да се обърнете към нас на телефоните или чрез формата за контакт.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се