Skip to content

Право на строеж

Всеки, който е собственик на земя е собственик и на постройките върху нея, освен ако е установено друго. Това означава, че чрез изрична договорка, може да се установи, че постройките не принадлежат на собственика на земята.

Правото на строеж се осъществява чрез сключване на договор за учредяване право на строеж, по-известен като “суперфиция”. Т.е. собственикът на земя, предоставя същата за строеж на сграда на друго лице.

Суперфицията е вещноправна тежест. Когато лицето, в чиято полза е учредено правото на строеж изгради постройката, той ще е собственик на сградата, а учреденото в негова полза право на строеж ще се преобразува в право да държи своята постройка в чужд имот.

За да се гарантира, че собственикът на земята няма да бъде ощетен, в негова полза се уговаря обезщетение – част от новопостроената сграда.

Самото учредяване на право на строеж се съставя под формата на нотариален акт. Преди изповядване на сделката, може да бъде сключен и предварителен договор в обикновена писмена форма, в който да бъдат посочени: размер на обезщетение и неустойки за неизпълнение.

Договорът за учредяване право на строеж се вписва в Имотния регистър към Агенция по вписванията. Ако договорът учредява право на строеж върху имот държавна собственост, то суперфицията се учредява с административен акт на съответния орган.

Дело за право на строеж

Правото на строеж може да се реализира в 5 годишен срок. В противен случай то се погасява по давност. Практиката приема, че правото на строеж е реализирано, когато сградата е завършена до етап – груб строеж.

Ако строителят не завърши сградата в предвидения 5 годишен давностен срок, то собственикът на земята има право да довърши същата и да получи собствеността върху нея. При неточно изпълнение на сградата, собственикът на земята следва да заведе съдебно дело, в което да потърси обезщетение за причинените му вреди.

В случай на необходимост, може да се обърнете към адвокат по недвижими имоти от кантора Legal Frame, който да се запознае с казуса и да Ви съдейства при изготвяне на документи за право на строеж.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се