Skip to content

Придобиване на имот по давност

Правото на собственост може да се придобие по различни начини – чрез покупко-продажба на имот, чрез дарение и т.н. В българското право се признава правото на придобиване на имот по давност. Това правила е основано на принципа, че ако някой дълго време владее недвижим имот, без оспорване от друго заинтересовано лице, то той се признава за законен собственик. Адвокатска кантора Legal Frame притежава опит в изготвянето на документи за придобиване на имот по давност.

Има различни причини, поради което едно лице може да придобие имот по давност – например:

– имотът е наследствен, а документи за него няма;
– придобили сте имота от лице, което не е било собственик на имота;
– владели сте определен имот с предварителен договор, но окончателен така и не е сключен.

Хипотезите могат да бъдат допълнени, но при всички положения на добросъвестно владение на имота, може да се позовете на законодателната закрила, за да придобиете имота по давност.

Кога мога да придобия един имот по давност?

Най-важното е да осъществявате владение върху имот за определен период от време. Това означава да упражнявате фактическа власт над него и да се разпореждате с него като свой собствен имот – да живеете в него, да заплащате данъци, битови такси, да правите подобрения и прочие. Намеренията се доказват трудно, но законът въвежда презумпция, че щом осъществявате фактическа власт върху имот, то значи го владеете.

Ако се касае за придобиване по давност на съсобствен имот, тази презумпция не е достатъчна. Необходимо е да се изключи възможността другият съсобственик също да владее имота.

Владението на недвижим имот трябва да се упражнява явно и да е необезпокоявано. Т.е. останалите лица да знаят, че имотът е третиран като ваш и никой да не претендира за права върху него.

Освен това следва владението да е осъществявано непрекъснато за определен период от време. Тук законодателят е предвидил два давностни срока: 5 и 10 годишна давност.

Кратката 5 годишна давност се прилага при наличие на добросъвестно владение на имота. Например, ако сте сключили договор за продажба с лице, което не е било собственик на имота (или притежава само част от него).

По-дългата 10 годишна давност се прилага при недобросъвестно владение. Тук са всички останали хипотези.

Как да се снабдя с констативен нотариален акт?

Когато са налице гореописаните предпоставки – владение и изтекъл давностен срок, може да се снабдите с констативен нотариален акт за собственост върху имота. За целта се образува нотариално производство, за което се набавят определен набор от документи – скица, данъчна оценка, молба декларация и други в зависимост от ситуацията. В молбата се посочват трима свидетели, които нотариусът разпитва.

Констативният нотариален акт установява собствеността и следва да бъде вписан в Имотния регистър към Агенция по вписванията. При придобиване имот по давност, дължите заплащане на местен данък за придобиване на имота, който се определя като процент от данъчната оценка.

Въпреки вписването на нотариалния акт, заинтересовано лице, може да заведе иск пред окръжен съд за оспорване на собствеността и разваляне на нотариалния акт.

Придобиването на имот по давност е важен правен инструмент, който позволява дългогодишни ползватели на имот да бъдат признати за собственици. Този вид придобиване на имот изисква изпълнение на определени условия и спазване на определени срокове. Важно е за всеки, който притежава или желае да придобие имот по давност, да се консултира с добър адвокат, за да разбере правата и задълженията си и да избегне възможни бъдещи спорове. Нашите адвокати разполагат с практика, която ще бъде в полза на всеки желаещ да придобие имот по давност.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се