Skip to content

Какво трябва да знаем за завещанието?

Завещанието е вид сделка – волеизявление, с което завещателят се разпорежда с имуществото си и как то следва да бъде разпределено след смъртта му. Завещанието трябва да е писмено и може да е създадено от пълнолетно лице, което не е поставено под запрещение. Подобно разпореждане с имущество, поражда действия и затова следва да бъдат спазени определени законодателни изисквания.

Ако сте пълнолетни и желаете да направите завещание, може да се обърнете към адвокатска кантора Legal Frame за консултация и помощ при изготвяне на завещание.

Какво може да се завещае?

Завещателят може да се разпореди с цялото си имущество, с отделни негови част или права. Това може да се случи и под условие. Когато се завещава цялото имущество, говорим за универсално завещание, а когато се завещава част от имуществото – имаме завет.

Въпреки завещанието е налице и запазена разполагаема част от имущество, която се пада на наследниците по закон, с която завещателят не може да се разпореди свободно. В този случай, завещанието ще е недействително, ако е завещано повече от разполагаемата част и е засегнал частта на другите наследници.

Завещателят може да разпредели имуществото си и на лица, които не са негови роднини. Завещанието трябва да бъде в писмена форма, като нотариалната заверка не е задължителна. Може да бъде и саморъчно написано. В случай, че е изготвено пред нотариус, то следва да ангажирате и двама свидетели. Завещанието се подписва от завещателя, свидетелите и нотариуса. При саморъчно написаното завещание, разпорежданията се извършват лично от завещателя и не е необходимо присъствие на други лица.

Завещанието може да бъде депозирано при нотариус, адвокат, трето лице или може да бъде съхранявано лично. Последната опция създава възможност за злоупотреба, в случай че недобросъвестно лице намери завещанието.

Завещанието може да бъде отменено с ново завещание или с нотариален акт, в който се заявява, че отменя изцяло или отчасти предишните разпореждания. Всяко следващо завещание, което не отменя предходното, има валидност и сила пред него в преуредените по нов начин завещателни разпореждания.

Как се обявява завещание?

Обявяването се извършва пред нотариус. Обявяване може да иска всеки заинтересован и всеки, на когото завещанието е оставено. Нотариусът обявява завещанието и съставя протокол, в който описва неговото състояние и отбелязва че завещанието е открито.

Завещанието може да бъде обявено за недействително. То е нищожно, когато е направено в полза на лице, което няма право да получи завещание, не е спазена процедурата по съставяне на нотариално завещание или изискванията за саморъчно завещание или когато завещанието противоречи на закона.

Завещанието е унищожаемо, когато е направено от лице, което не е било способно да завещава.

В случай на необходимост, може да се обърнете към добър адвокат, който да Ви помогне и консултира в процедурата по завещание или откриване на такова.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се