Skip to content

Как се проверява имот за тежести

Как се проверява имот за тежести

Ще купувате недвижим имот? Изключително важно за успешна покупка е да направите проверка за тежести. Защо – Възможно е след сделката да се окаже, че за имота или част от имота има претенции от трети лица.

Какво представляват тежестите на имот

Когато извършвате сделка с недвижим имот, няма как да не се сблъскате с термина “тежести върху имот”. Тежестта на даден имот е съвкупност от вещни права, принадлежащи на трета страна, а не на собственика му.

При продажба на имота, не отпадат вещните права на трети страни върху него. Те продължават да съществуват и след прехвърляне на собствеността и/или продажба.

Тежестите върху имот могат да бъдат следните:

 • наложени ли са възбрани върху имота;
 • да са направени ипотеки към финансови институции;
 • трета страна да притежава право за преминаване;
 • трета страна да притежава право на ползване;
 • трета страна да притежава правото на строеж.

Твърде възможно е да се окаже, че към настоящия собственик на имота има заведени съдебни дела относно правото му собственост или се водят съдебни битки и съществуват съдебни претенции за право на строеж, на ползване и др.

Именно поради изброените по-горе утежнения е препоръчително осъществяване на имотна сделка да се обърнете към адвокат недвижими имоти, за да осъществи проверка дали имотът е обременен с вещни тежести. А един добър и уважаван адвокат задължително ще провери имат ли права трети лица върху имота, който искате да придобиете.

 

Имате нужда от консултация?

 

Как се прави справка за тежести на недвижим имот

Преди да сключите сделка за недвижим имот е задължително да направите проверка за тежести на имот/апартамент. За целта е необходимо да поискате издаване на Удостоверение за липса на тежести – издава се от Службата по вписвания към Агенцията по вписванията по местонахождение на имота или по – конкретно от Имотния регистър към Агенцията по вписвания.

В това Удостоверение са отразени всички вписвания, заличавания, отбелязвания на вещни тежести, права на трети лица и вписани съдебни претенции върху даден имот.

За издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ТЕЖЕСТИ са необходими следните действия:

 1. Заплаща се държавна такса за издаване на удостоверението към Агенцията по вписване;
 2. Попълвате данни в Заявлението за издаване на удостоверение:
  • лични данни на заявителя – имена,ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/БУЛСТАТ;
  • период на справката вещни права и др. тежести;
  • данни за обратен контакт със заявителя;
  • пълно описание на имота – точен адрес, описание и адрес на поне три от съседните имоти, описание на прилежащи сгради;
  • прилагат се документи, касаещи имота – нотариални актове, договори, предишни справки за собствеността на имота, актуална скица от Кадастъра, удостоверение за наследници.
 3. Документът за платената държавна такса и попълненото заявление се подават в Службата по вписвания/ Имотния регистър към Агенцията по вписвания;
 4. Срокът за получаване на удостоверението е от 3 до 7 работни дни;
 5. Цената за издаване на удостоверение за срок от 7 работни дни е 10 лв., бърза поръчка от 3 работни дни – 30 лв.
 6. Получаване на удостоверението – става лично или по указания в Заявлението начин /може и по електронната поща/.

Поради опасност от допускане на технически грешки при издаване, е важно да направите на място проверка за автентичност на удостоверение на тежести в Имотния регистър. Всяка една грешка го прави недостоверно и заблуждаващо.

Валидността на удостоверението за тежести, съгласно закона е до промяна на обстоятелствата по имота. 

Периодът, за който се изисква проверка за ограничения върху недвижимия имот трябва да е с по-голяма амплитуда. Обичайно е за 10 години, но опитните адвокати изискват удостоверение за липса на тежести с максимален срок на проверката.

Заличаване на тежести на имот. 

Някой от тежестите могат да се заличат, като ипотека или възбрана. Други тежести при прехвърляне на имот не могат да се премахнат, но ако новият собственик е съгласен с тях, не би трябвало да пречат на процеса по прехвърляне на имота.

Как се проверява дължи ли данъци към държавата и общината продавача на апартамента / имота

Дължимите данъци могат да се проверят в съответната служба „Местни данъци и такси” към съответната община по местонахождение на имота, като се изиска Удостоверение за липса на общински задължения.

За наличие на държавни задължения на продавача на имота може да се провери в съответното териториално подразделение на НАП, като се изиска Удостоверение за липса на данъчни задължения.

Имоти, които са собственост на търговски дружества може да се проверят за особени залози, които се вписват в Централния регистър за особени залози.

Как се проверява законността на нотариалния акт на продавача

Освен проверката за тежести, преди покупката на недвижим имот, проверката на собствеността е еднаква по важност.

За проверка относно собствеността на имота е необходимо да поискате:

 • проверка за законността на нотариалния акт на имот – може да се провери при нотариуса, издал нотариалния акт или в Агенцията по вписвания;
 • справка за собственика на имота, като най-сигурната проверка е в Служба по вписвания или в Имотен Регистър при Агенция по вписванията на място или през Интернет порталите.

При сделка с недвижим имот, всеки купувач търси сигурност в сделката. Практиката многократно е доказала, че той винаги е най – ощетената страна. За да защитите права си като купувач, преди да подпишете договора за покупка, консултирайте се с адвокат по имотно право.

 

Имате нужда от консултация?

 

 

Call Now ButtonОбади се